Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Sairaanhoitaja Heidi Happonen kertoo, miksi asiakasvastaavaksi kannattaa kouluttautua. Hän työskentelee Tikkurilan terveysasemalla Vantaalla.
  Videon tuotanto: Sairaanhoitajaliitto

  Hoitajat.net
  Sote-uudistus on mahdollisuus yhtenäistää pirstaleista kuntoutusjärjestelmää, sujuvoittaa palvelu- ja hoitoketjua ja edistää asiakaslähtöisyyttä. Tulevaisuuden innovaatiot löytyvät yhteistyöstä, asiakkailta ja teknologiasta. Kuntoutus tulisi saada vahvemmin esille sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen, ja sen avulla on mahdollista saada aikaan säästöjä sekä ylläpitää ja vahvistaa työ- ja toimintakykyä.
  Tiedot perustuvat Kuntoutussäätiön ja työeläkeyhtiö Varman kuntoutuksen ammattilaisille suunnattuun kyselyyn kuntoutuksen mahdollisuuksista ja uhkista tulevassa sote-maailmassa. Sote-uudistus koetaan mahdollisuudeksi yhtenäistää kuntoutusjärjestelmää ja edistää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yksi toistuva sote-uudistukseen liittyvä huoli on, että kuntoutusta ei uudisteta.
  – Sote on kuntoutukselle iso mahdollisuus. Kun palvelun tilaajat vähenevät ja kun kuntien rooli siirtyy sote-alueelle, kuntoutus saadaan kytkettyä tiiviimmin mukaan hoitokäytäntöihin. Näin kuntoutuksen ajoituskin hoitoketjussa paranee, sanoo Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs.
  Kuntoutus selvemmin sote-uudistukseen
  Kyselyn mukaan päättäjät tuntevat kuntoutuksen kokonaisuutta huonosti, eikä sitä ole tuotu kattavasti esille sote-uudistuksessa. Alan ammattilaiset ovat huolissaan päättäjien kuntoutukseen liittyvästä asiantuntemuksesta ja kyvystä hahmottaa hajanaista järjestelmää. Kuntoutus nähdään usein vain pienenä osana sairaanhoitoa, eikä sen vaikutusta kustannussäästöihin tunnisteta riittävästi.
  – Vastaajien kommenteissa korostuu se, kuinka tärkeää on viestiä päättäjien suuntaan tutkittua tietoa kuntoutuksen mahdollisuuksista sekä hyödyistä yksilön ja koko yhteiskunnan kannalta, tutkimuksesta vastaava johtaja Riikka Shemeikka Kuntoutussäätiöstä sanoo.
  Eri kuntoutusmuodoista Kelan kuntoutus ja työeläkekuntoutus koettiin toimivimmiksi; sosiaalihuollon kuntoutus sai heikoimman arvion. Kelan kuntoutusta on myös esitetty siirrettäväksi osittain sote-alueelle.
  – Sote-uudistuksen myötä kuntoutuksen valtakunnallinen ohjaus on uusi asia. Soteen liittyvä valinnanvapaus pitäisi vielä kuntoutuksen osalta täsmentää. Kyselyyn vastanneet toivovat, että kuntoutujan ääni tulee selvemmin esille, kertoo Jukka Kivekäs.
  Kuntoutus on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa. Se tuottaa hyvinvointia, parempaa toimintakykyä, osallisuutta ja työkykyä. Kuntoutus säästää sosiaali- ja terveydenhuollon ja koko yhteiskunnan kuluja sekä pidentää työuria.
  Kuntoutussäätiö ja Varma toteuttivat laajan kyselyn kuntoutuksen asiantuntijoille yli sektori- ja kuntarajojen. Kysely lähetettiin yli 3 000:lle kuntoutusalan ammattilaiselle, joista noin 700 vastasi kyselyyn. Tarkoituksena oli kartoittaa asiantuntijoiden näkemyksiä kuntoutuksen kehittämisestä erityisesti sote-uudistuksessa.

  Hoitajat.net
  Maanantaina 21. maaliskuuta käynnistyy Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän päivystyskeskuksen ja tarkkailuosaston yhteinen toimintakokeilu alkoholin riskikäytön tunnistamiseksi.
  Ehkäisevä työ kannattaa, sillä alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen ja varhainen tunnistaminen on kustannustehokkaampaa kuin alkoholiriippuvuuden hoito.
  Toimintakokeilun aikana potilaiden alkoholin käyttöä kartoitetaan systemaattisella seulonnalla ensihoito- ja päivystyskeskuksessa: Akuutti 24:ssa, päivystysosastolla sekä Päijät-Hämeen keskussairaalassa tarkkailuosastolla. Alkoholin riskikäytön rajat ylittäneille tarjotaan mini-interventio ja mahdollistetaan hoitoonohjaus. 
  Haitat ja kustannukset minimiin
  Toimintamallin kehittämisellä pyritään alkoholin riskikäytöstä johtuvien haittojen vähentämiseen ja yleisellä tasolla mittavien kustannusten alentamiseen. Kokeilulla pyritään myös herättämään ihmisten kiinnostus omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Toiminta on tarkoitus vakinaistaa toukokuussa päättyvän kokeilujakson jälkeen.

  Alkoholin liiallinen käyttö aiheuttaa mittavia inhimillisiä kärsimyksiä ja taloudellisia kustannuksia. Joulukuun alusta voimaan tullut laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja siihen liittyvä toimintaohjelma kannustaa ja tukee muun muassa toimivien ja vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa sosiaali- ja terveyspalveluissa, esimerkiksi traumapäivystyksissä.

  Hoitajat.net
  Suomalaisten oikeus valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikkansa laajentui vuoden 2014 alusta koko maata koskevaksi. Toistaiseksi noin 2,5 prosenttia kansalaisista on käyttänyt mahdollisuuttaan vaihtaa hoitopaikkaa.
  - Valinnanvapaus on Suomessa edennyt muihin maihin verrattuna varovaisesti. Meidän on hankalaa hyödyntää muiden maiden malleja, sillä Suomen palvelujärjestelmä on koko ajan menossa ainutlaatuisempaan suuntaan. Esimerkiksi palvelujen integraatio lisääntyy ja henkilöstön työnjakomuutokset ovat pidemmällä kuin muualla. Kun palvelut ovat kehittymässä, tulisi myös muistaa, että valinnanvapaus ei saa estää palvelujen kehittämistä tai innovaatioita, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Timo Sinervo.
  Valinnanvapauden toteuttamisessa tulee ottaa huomioon useat kriittiset tekijät.
  - Valinnanvapaudella tavoiteltujen hyötyjen saavuttaminen ei ole itsestään selvää. Hyötyjen saavuttaminen vaatii suunnitelmallista otetta, joka perustuu yhteiseen ymmärrykseen valinnanvapauden tavoitteista ja siten koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoitukseen uudistamisesta, sanoo THL:n johtava asiantuntija Maijaliisa Junnila.
  Aidon valinnanvapauden laajentamiseksi tarvitaan
  valtakunnallisesti yhtenäiset pelisäännöt siitä, miten valinnanvapautta edistetään nykyisestä yhtenäiset menettelyt palvelujen tuottajien hyväksymiseksi yhtenäiset korvausperiaatteet, miten raha seuraa asiakasta kansallinen palvelujen tuottajien, laadun ja saatavuuden seurantajärjestelmä järjestäjän ratkaisuvallan määrittely kaikkien tuottajien kilpailuneutraalia kohtelua.  Junnila myös muistuttaa, että valinnanvapaudessa on aivan liikaa korostettu asiakkaan pääsyä lääkäriin, kun valinnanvapauden tulisi koskea asiakkaan mahdollisuutta saada kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluja.
  Asiakas tarvitsee ymmärrettävää vertailutietoa, henkilöstö ohjeita
  Asiakkaan ja ammattilaisen välinen keskustelu asiakkaan tarpeista on avain valinnanvapauden toteutumisessa. Henkilöstö tarvitsee lisää ohjeita, koulutusta ja toimintamalleja asiakkaan auttamiseksi.
  - Asiakkaan on nyt vielä vaikea tehdä kunnollisia valintoja, koska luotettava vertailutieto julkisten ja yksityisen sote-palvelujen tuottajien laadusta, asiakkaiden kohtelusta ja palvelujen sujuvuudesta puuttuu, Junnila jatkaa.
  Hallitus linjasi 7.11.2015, että osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, jonka perusteella asiakas voi itse valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamien palvelujen välillä. Valinnanvapauden tarkoituksena on vahvistaa perustason palveluja ja turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsy. 

  Hoitajat.net
  Tartuntatautilain tavoitteena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä mahdollistamalla varhainen diagnosointi ja tehokas hoito. Uudistettu laki vahvistaisi kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin merkitystä ja keventäisi hallintoa. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen tartuntatautilaiksi helmikuussa.
  Kunta vastaisi edelleen oman alueensa tartuntatautien torjunnasta ja muun muassa terveystarkastusten järjestämisestä samoin kuin nyt voimassa olevassa laissa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä olisi tukea kuntaa asiantuntemuksellaan tautien diagnostiikassa, torjunnassa ja epidemioiden selvittämisessä.
  Kunnan tartuntataudeista vastaavassa toimielimessä nykyisin päätettäviä asioita siirrettäisiin virkasuhteessa olevan lääkärin päätettäväksi. Myös aluehallintovirasto nimeäisi tartuntataudeista vastaavan lääkärin. Sairaanhoitopiireissä ja kunnassa tällainen lääkäri on jo nimetty. Näin lisättäisiin asiantuntemusta ja voitaisiin tarvittaessa nopeasti lisätä toimintavaltuuksia tartuntatautien torjunnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asema torjuntatyön valtakunnallisena asiantuntijalaitoksena vahvistuisi.
  Tartuntatautien torjuntaa vaikeuttavat ja terveydenhuollon kustannuksia lisäävät hoitoon liittyvät infektiot ja lääkkeille erittäin vastustuskykyiset mikrobit. Niiden torjumiseksi täsmennettäisiin työnjakoa ja velvoitteita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille. Tavoitteeseen päästäisiin ilman lisäkustannuksia muuttamalla toimintatapoja.
  Torjuntatyölle välttämättömästä viranomaisten tiedonsaannista säänneltäisiin nykyistä tarkemmin. THL, sairaanhoitopiirit ja kunnat saisivat oikeuden perustaa tapauskohtaisia rekistereitä epidemian selvittämiseksi ja tartunnan jäljittämiseksi. Rokotusten haittavaikutusilmoitusten käsittely siirrettäisiin THL:ltä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea).
  Laki velvoittaisi kaikki hallinnon tasot varautumaan poikkeukselliseen epidemiaan, kuten pandemiaan. Tällaisia tilanteita johtaisi edelleen sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa oikeus rokotuksiin myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille sekä työterveyshuollolle.
  Uudistukseen liittyy sairausvakuutuslakia yksinkertaistava muutos. Jos henkilö joutuisi olemaan poissa töistä esimerkiksi karanteenin tai eristyksen vuoksi, ansionmenetystä korvattaisiin vastedes vain yhdellä etuudella, tartuntatautipäivärahalla. Se kattaisi nykyisen päivärahan ja ansionmenetyskorvauksen.
  Uudistettu laki korvaisi vuonna 1986 annetun ja sen jälkeen monta kertaa päivitetyn tartuntatautilain. Samanaikaisesti muutetaan useita muita lakeja, joissa on viittauksia tartuntatautilakiin. Lakien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2016.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...