Jump to content

Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
Hoitajat.net

Sairaanhoitajat: Emme jousta loputtomiin

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Viime viikolla sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla ollut ylityö- ja vuoronvaihtokielto nosti esiin vakavan ongelman: organisaatioiden perustoiminta on vuosikausia turvattu hoitajien jatkuvan jouston varaan. Kiellolla oli välittömästi vaikutusta organisaatioiden toimintaan ja potilaiden hoitoon. Julkisuudessa keskusteltiin tämän heikentävän potilasturvallisuutta ja hoidon laatua, leikkauksiakin jouduttiin perumaan, kertoo Sairaanhoitajaliitto tiedotteessaan. 
- Myönteistä tässä julkisessa keskustelussa oli kuitenkin huomata, että myös joidenkin organisaatioiden ylin johto ja poliittiset päättäjät tunnistivat, ettei potilaiden hoitoa vaaranna sairaanhoitajat, vaan aliresursoitu henkilöstömitoitus, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.  
Sairaanhoitajaliiton jäsenkyselyssä suurin osa vastanneista sairaanhoitajista kertoi, ettei sijaisia ollut saatavissa ja monet heistä kertovat joutuneensa vaihtamaan työvuoroja. Käytännössä tämä voi tarkoittaa yövuoroa iltavuoron perään, suunniteltujen vapaa päivien perumista tai töihin kutsua kesken vapaapäivän. 
Sairaanhoitajien työtyytyväisyys vaarassa
Sairaanhoitajaliiton työolobarometrin mukaan sairaanhoitajien tyytyväisyys työelämään on parantunut hieman viime vuosina. Liitto pelkää, että tällaisella toiminnalla vaarannetaan positiivinen kehitys. Liiton kyselyyn vastanneista hoitajista 38 % oli valmis vaihtamaan alaa, muun muassa henkilöstön riittämättömyyden vuoksi. 
Sairaanhoitajaliiton mukaan hetkellistä joustoa työvuoroissa tarvitaan puolin ja toisin. Sairaanhoitajan työ eri yksiköissä vaatii erikoistunutta ja korkeatasoista osaamista, jota myös sijaiselta vaaditaan. Sijaisten perehdyttäminen tulee resursoida hyvin sekä perehdyttäjälle että perehtyjälle, näin taataan osaavat ammattilaiset kaikkiin vuoroihin.
- Työnantajien tulee varautua henkilöstövajeeseen pysyvämmillä keinoilla. Henkilöstön perusmitoitus tulee lähtökohtaisesti suunnitella poissaolot huomioiden sekä kehittää työolosuhteita. Sairaanhoitajien riittävä määrä ja osaaminen tulee varmistaa turvaamalla alueellinen perus- ja täydennyskoulutus, Hahtela korostaa.

Hoitajat.net

Kysely: Joka neljäs ensihoitaja pahoinpidelty

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Suomen Ensihoitoalan Liitto (SEHL) toteutti väkivaltatilanteista kyselyn ensihoitajille. Yli 90 % vastanneista kertoi kokeneensa työssään uhka- ja väkivaltatilanteita. Joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi.
Eniten oli kohdattu sanallista uhkailua ja aggressiivista käytöstä. Ensihoitajia oli myös tönitty, heitelty tavaroilla, uhattu ampuma-aseella tai teräaseella sekä uhattu tappaa.
SEHL:n mukaan Suomessa on tapahtunut vakavia loukkaantumisia ensihoitotehtävillä, kun ensihoitajat ovat joutuneet oikeudettoman hyökkäyksen kohteeksi. 
– Kuolemantapauksilta on onneksi vältytty, vielä, SEHL toteaa tiedotteessaan.
Ensihoitajien mielestä heitä kohdanneisiin uhka- ja väkivaltatilanteisiin ei suhtauduta riittävän vakavasti. Esiin nostetuista tilanteista lähes 40 % jäi johtamatta toimenpiteisiin.
– Väkivaltaa ei saa hyväksyä eikä vähätellä, sitä kohtaan tulee olla ehdoton nolla-toleranssi. Tuntuvammat rangaistukset antaisivat viestin arvostuksesta ja kunnioituksesta ensihoitotyötä tekeviä kohtaan, SEHL toteaa.
Ensihoitoa tekevä henkilöstö auttaa välittömän avun tarpeessa olevia ihmisiä samalla lailla kuin pelastusalan ammattilaiset ja poliisit. Suomen Ensihoitoalan Liitto ja Suomen Palomiesliitto vaativat yhdessä muutosta rikoslakiin. Liittojen vaatimuksena on saada kohtelu lain edessä yhtenäiseksi eli rangaistukset pelastus- ja ensihoitotyötä tekeviä kohtaan tehdyissä rikoksissa samalle asteikolle kuin mitä ne ovat virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
SEHL:n kyselyyn vastasi 377 ensihoitajaa.

Hoitajat.net
Nykyisen terveydenhuoltolain mukaan leikkaustoiminta, joka edellyttää leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa, tulee kokonaisuudessaan koota niihin sairaaloihin, joissa on ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys. Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle muistion, jossa tätä esitetään muutettavaksi. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan sairaanhoitopiiri voisi järjestää leikkaustoimintaa myös sellaisessa yksikössä, jossa ei ole kuntalaisille avointa ympärivuorokautista yhteispäivystystä.
Vaatimuksena on, että asiasta on sovittu erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa ja yksikkö täyttää kiireettömiä leikkauksia ja toimenpiteitä koskevat vaatimukset.
Kiireettömän leikkaustoiminnan tarkemmista kriteereistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Leikkauksia tekevässä sairaalayksikössä täytyy olla tarvittava päivystysvalmius sekä toiminnan laatu ja potilasturvallisuus, riittävä osaaminen, henkilöstö ja toimenpiteiden määrä. Lisäksi yksikössä täytyy olla mahdollisuus siirtää potilas nopeasti (alle puolessa tunnissa) jatkohoitoon sairaalaan, jossa on ympärivuorokautinen valmius päivystysleikkausten tekemiseen, teho-osasto ja riittävän laajasti erikoisalojen ympärivuorokautista päivystystä.
Lausuntokierros päättyy 2.3.2018 ja hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamiseksi annetaan eduskunnalle heti keväällä. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2018.

Hoitajat.net

Kuntasektorilla sopimus, yksityissektorilla työtaistelu jatkuu

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista on saavutettu loppuviikosta sopimus, jonka myötä alalle tulee ns yleisen linjan tasoiset palkankorotukset. Kuntien työntekijät saavat kuitenkin lisänä kompensaatiota lomarahaleikkauksista ja parannuksia työehtoihin. Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla jatkuu ylityö- ja vuoronvaihtokielto, koska työehdoista ei ole päästy sopimukseen.
Kunta-alan sopimusratkaisun pääkohdat 
Yleisen linjan mukainen palkkaratkaisu Ylimääräinen kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta, kunta-alalla työntekijälle keskimäärin 260 euroa  Koulutetun hoitohenkilöstön oman sopimuksen valmistelu aloitetaan työryhmissä Isyysvapaan palkallisuus nousee 12 päivään (aiemmin 6 päivää) Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen: ikäraja nousee 12 vuoteen (aiemmin 10 vuotta) Työnantajalta poistuu oikeus periä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävältä takaisin tälle maksettuja sairausajan palkkoja. Yksityisektorin neuvottelut jatkuvat
Torstaina alkanut yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu toistaiseksi. ERTOn, SuPerin ja Tehyn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee yksityistä sosiaalipalvelualaa, terveyspalvelualaa ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:ää. Kaikkiaan toimialalla työskentelee lähes 100 000 henkilöä.
Lisätietoja mm SuPerin sivuilta.

Lähteet: Tehy, SuPer.

Hoitajat.net

Hoitoalan työtaistelut laajenevat

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Kuntasektorin ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi 6.2. Tänään työtaistelu laajenee yksityissektorille, kun myös yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla alkaa ylityö- ja vuoronvaihtokielto. ERTO, SuPer ja Tehy korostavat tiedotteessaan, että kyse ei ole lakosta. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työntekijät noudattavat normaalia työaikaa ja hoitavat normaalisti työvuoronsa. 
Jo aiemmin tällä viikolla kunta-alalle julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto on tuntuvasti vaikeuttanut sosiaali- ja terveysalan toimintaa. Liitot ovat huolissaan siitä, että sosiaali- ja terveysalan toiminta näyttää perustuvan työntekijöiden jatkuvaan joustamiseen ja ylitöihin.
Yksityisen sosiaalipalvelualan, terveyspalvelualan ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n työehtosopimusneuvotteluissa tavoitellaan palkankorotuksia. Liitot haluavat rajata nollasopimusten käyttöä sekä parantaa työaika- ja palkkausmääräyksiä. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla tavoitellaan myös palkkaohjelmaa, joka pidemmällä aikavälillä korjaisi palkkaeroa verrattuna kuntien palkkoihin.
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä olevat sopimukset yksityissektorilla
Terveyspalvelualan työehtosopimus (TPTES) Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus (YTHS) Yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan työehtosopimuksia sovelletaan mm. lääkäriasemilla, työterveyshuollossa, suun terveydenhuollossa, vanhustenhuollossa, varhaiskasvatuksessa sekä mielenterveyskuntoutujien ja nuorten parissa tehtävässä työssä. Toimialalla työskentelee lähes 100 000 henkilöä.


Facebook

Twitter

Instagram

×