Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Maanantaina 21. maaliskuuta käynnistyy Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän päivystyskeskuksen ja tarkkailuosaston yhteinen toimintakokeilu alkoholin riskikäytön tunnistamiseksi.
  Ehkäisevä työ kannattaa, sillä alkoholin riskikäytön puheeksi ottaminen ja varhainen tunnistaminen on kustannustehokkaampaa kuin alkoholiriippuvuuden hoito.
  Toimintakokeilun aikana potilaiden alkoholin käyttöä kartoitetaan systemaattisella seulonnalla ensihoito- ja päivystyskeskuksessa: Akuutti 24:ssa, päivystysosastolla sekä Päijät-Hämeen keskussairaalassa tarkkailuosastolla. Alkoholin riskikäytön rajat ylittäneille tarjotaan mini-interventio ja mahdollistetaan hoitoonohjaus. 
  Haitat ja kustannukset minimiin
  Toimintamallin kehittämisellä pyritään alkoholin riskikäytöstä johtuvien haittojen vähentämiseen ja yleisellä tasolla mittavien kustannusten alentamiseen. Kokeilulla pyritään myös herättämään ihmisten kiinnostus omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Toiminta on tarkoitus vakinaistaa toukokuussa päättyvän kokeilujakson jälkeen.

  Alkoholin liiallinen käyttö aiheuttaa mittavia inhimillisiä kärsimyksiä ja taloudellisia kustannuksia. Joulukuun alusta voimaan tullut laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä ja siihen liittyvä toimintaohjelma kannustaa ja tukee muun muassa toimivien ja vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa sosiaali- ja terveyspalveluissa, esimerkiksi traumapäivystyksissä.

  Hoitajat.net
  Suomalaisten oikeus valita julkisen terveydenhuollon hoitopaikkansa laajentui vuoden 2014 alusta koko maata koskevaksi. Toistaiseksi noin 2,5 prosenttia kansalaisista on käyttänyt mahdollisuuttaan vaihtaa hoitopaikkaa.
  - Valinnanvapaus on Suomessa edennyt muihin maihin verrattuna varovaisesti. Meidän on hankalaa hyödyntää muiden maiden malleja, sillä Suomen palvelujärjestelmä on koko ajan menossa ainutlaatuisempaan suuntaan. Esimerkiksi palvelujen integraatio lisääntyy ja henkilöstön työnjakomuutokset ovat pidemmällä kuin muualla. Kun palvelut ovat kehittymässä, tulisi myös muistaa, että valinnanvapaus ei saa estää palvelujen kehittämistä tai innovaatioita, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö Timo Sinervo.
  Valinnanvapauden toteuttamisessa tulee ottaa huomioon useat kriittiset tekijät.
  - Valinnanvapaudella tavoiteltujen hyötyjen saavuttaminen ei ole itsestään selvää. Hyötyjen saavuttaminen vaatii suunnitelmallista otetta, joka perustuu yhteiseen ymmärrykseen valinnanvapauden tavoitteista ja siten koko sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja rahoitukseen uudistamisesta, sanoo THL:n johtava asiantuntija Maijaliisa Junnila.
  Aidon valinnanvapauden laajentamiseksi tarvitaan
  valtakunnallisesti yhtenäiset pelisäännöt siitä, miten valinnanvapautta edistetään nykyisestä yhtenäiset menettelyt palvelujen tuottajien hyväksymiseksi yhtenäiset korvausperiaatteet, miten raha seuraa asiakasta kansallinen palvelujen tuottajien, laadun ja saatavuuden seurantajärjestelmä järjestäjän ratkaisuvallan määrittely kaikkien tuottajien kilpailuneutraalia kohtelua.  Junnila myös muistuttaa, että valinnanvapaudessa on aivan liikaa korostettu asiakkaan pääsyä lääkäriin, kun valinnanvapauden tulisi koskea asiakkaan mahdollisuutta saada kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon perustason palveluja.
  Asiakas tarvitsee ymmärrettävää vertailutietoa, henkilöstö ohjeita
  Asiakkaan ja ammattilaisen välinen keskustelu asiakkaan tarpeista on avain valinnanvapauden toteutumisessa. Henkilöstö tarvitsee lisää ohjeita, koulutusta ja toimintamalleja asiakkaan auttamiseksi.
  - Asiakkaan on nyt vielä vaikea tehdä kunnollisia valintoja, koska luotettava vertailutieto julkisten ja yksityisen sote-palvelujen tuottajien laadusta, asiakkaiden kohtelusta ja palvelujen sujuvuudesta puuttuu, Junnila jatkaa.
  Hallitus linjasi 7.11.2015, että osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, jonka perusteella asiakas voi itse valita julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottamien palvelujen välillä. Valinnanvapauden tarkoituksena on vahvistaa perustason palveluja ja turvata nykyistä nopeampi hoitoon pääsy. 

  Hoitajat.net
  Tartuntatautilain tavoitteena on ehkäistä tartuntatauteja ja niiden leviämistä mahdollistamalla varhainen diagnosointi ja tehokas hoito. Uudistettu laki vahvistaisi kunnan tartuntataudeista vastaavan lääkärin merkitystä ja keventäisi hallintoa. Hallitus antoi eduskunnalle esityksen tartuntatautilaiksi helmikuussa.
  Kunta vastaisi edelleen oman alueensa tartuntatautien torjunnasta ja muun muassa terveystarkastusten järjestämisestä samoin kuin nyt voimassa olevassa laissa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tehtävänä olisi tukea kuntaa asiantuntemuksellaan tautien diagnostiikassa, torjunnassa ja epidemioiden selvittämisessä.
  Kunnan tartuntataudeista vastaavassa toimielimessä nykyisin päätettäviä asioita siirrettäisiin virkasuhteessa olevan lääkärin päätettäväksi. Myös aluehallintovirasto nimeäisi tartuntataudeista vastaavan lääkärin. Sairaanhoitopiireissä ja kunnassa tällainen lääkäri on jo nimetty. Näin lisättäisiin asiantuntemusta ja voitaisiin tarvittaessa nopeasti lisätä toimintavaltuuksia tartuntatautien torjunnassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asema torjuntatyön valtakunnallisena asiantuntijalaitoksena vahvistuisi.
  Tartuntatautien torjuntaa vaikeuttavat ja terveydenhuollon kustannuksia lisäävät hoitoon liittyvät infektiot ja lääkkeille erittäin vastustuskykyiset mikrobit. Niiden torjumiseksi täsmennettäisiin työnjakoa ja velvoitteita terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille. Tavoitteeseen päästäisiin ilman lisäkustannuksia muuttamalla toimintatapoja.
  Torjuntatyölle välttämättömästä viranomaisten tiedonsaannista säänneltäisiin nykyistä tarkemmin. THL, sairaanhoitopiirit ja kunnat saisivat oikeuden perustaa tapauskohtaisia rekistereitä epidemian selvittämiseksi ja tartunnan jäljittämiseksi. Rokotusten haittavaikutusilmoitusten käsittely siirrettäisiin THL:ltä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle (Fimea).
  Laki velvoittaisi kaikki hallinnon tasot varautumaan poikkeukselliseen epidemiaan, kuten pandemiaan. Tällaisia tilanteita johtaisi edelleen sosiaali- ja terveysministeriö. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa oikeus rokotuksiin myös terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköille sekä työterveyshuollolle.
  Uudistukseen liittyy sairausvakuutuslakia yksinkertaistava muutos. Jos henkilö joutuisi olemaan poissa töistä esimerkiksi karanteenin tai eristyksen vuoksi, ansionmenetystä korvattaisiin vastedes vain yhdellä etuudella, tartuntatautipäivärahalla. Se kattaisi nykyisen päivärahan ja ansionmenetyskorvauksen.
  Uudistettu laki korvaisi vuonna 1986 annetun ja sen jälkeen monta kertaa päivitetyn tartuntatautilain. Samanaikaisesti muutetaan useita muita lakeja, joissa on viittauksia tartuntatautilakiin. Lakien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2016.

  Hoitajat.net
  Suomi on valittu osallistujaksi Euroopan tähänastisista suurimpaan kliiniseen tutkimukseen. SPRINTT-tutkimushankkeessa kartoitetaan vanhuuden haurastumisen eli gerastenian syitä ja tutkitaan, voidaanko liikunnalla ja ravitsemuksella ehkäistä haurastumista. Viime vuosina ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen on noussut inhimillisesti tärkeäksi ja yhteiskunnallisesti merkittäväksi asiaksi. Edistämällä ikääntyneiden toimintakykyä saavutetaan lisää kotivuosia ja laadukkaampia ja hoidoiltaan kevyempiä vuosia hoiva- ja hoitoyksiköissä. Fysioterapeutit ovat ammattikuntana vastanneet haasteeseen ja kouluttautuneet joukolla ikääntyneiden kuntoutuksen erityisosaajiksi. Osaamisvaatimukset ovat suuret, sillä ikääntyneet eroavat kuntoutujina monessa kohdin nuoremmista ikäpolvista.
  - Jäljellä olevan toimintakyvyn tunnistaminen ja sen vahvistaminen on ikääntyneiden kuntoutuksen avainasia, joka edellyttää rohkeutta kohdata ihminen. Hyvinkin huonokuntoiselta vaikuttavalla ikääntyneellä on monenlaisia, elämän varrella kertyneitä voimavaroja ja selviytymisstrategioita, joita tukemalla saadaan lisää laadukkaita elinvuosia, sanoo geriatriseen kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti ja kouluttaja Maija Käyhty.
  Vaikka julkiseen keskusteluun nousevat pääsääntöisesti vanhustenhoidon epäkohdista kertovat uutiset, paljon hyvää on jo tapahtunut. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan suomalaisten ikääntyneiden toimintakyky on 2000-luvulla kohentunut. Toimintakyvyn paraneminen puolestaan jarruttaa terveydenhuoltokustannusten kasvuvauhtia.
  - Meillä on jo siirrytty makuuttavasta hoitokulttuurista istuvaan hoitokulttuuriin, mutta se ei riitä. Nyt on mitä pikimmin päästävä eteenpäin ikääntyneiden liikkumisen aktivointiin arjessa. Sen vaikutuksista saatiin vahva tutkimusnäyttö vuosina 2008-2011 toteutetussa Finalex-tutkimuksessa, joka osoitti , että muistisairaiden tavoitteellinen liikunnallinen kuntoutus hidastaa muistin heikkenemistä ja parantaa toimintakykyä ja on lisäksi kustannustehokasta ja kannattavaa.
  Vuoden alussa käynnistynyt, kahden vuoden ajanjaksolla 2016-2018 yhdeksässä Euroopan maassa toteutettava SPRINTT-tutkimus antaa entistä kattavampaa tietoa siitä, miten vanhuuteen usein liittyvää haurastumista voidaan ehkäistä. Haurastumisesta kärsii tällä hetkellä joka kymmenes 70 vuotta täyttäneistä.  SPRINTT-tutkimusta vetää professori Timo Strandberg ja sitä rahoittavat Helsingin yliopisto ja Kela. Tutkimuksen geriatriset liikunnalliset ryhmät toteuttaa Suomen Fysiogeriatria Oy, joka oli mukana myös Finalex-tutkimushankkeessa ja on kehittänyt fysiogeriatrista kuntoutusta jo 35 vuoden ajan.
  Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry ryhtyi vuonna 2005 yhteistyössä Suomen Fysiogeriatria Oy:n kanssa täydennyskouluttamaan fysioterapeutteja ikääntyneiden kuntoutuksen eli geriatrisen fysioterapian erityisosaajiksi. Koulutuksesta on valmistunut jo yli 150 fysioterapeuttia eri puolille maata. Tuorein koulutusryhmä saa todistuksensa tänään.
  FYSI ry:n toiminnanjohtaja Leila Salonen toteaa, että ikääntyneiden kuntoutuspalveluja tarvitaan yhä enemmän. – Iäkkäiden kuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeutit vievät kuntoutuspalvelua paitsi koteihin, myös palvelutaloihin ja sairaaloihin. Yhä useammat omaiset hankkivat kuntoutusta lahjaksi läheisilleen.
  Viime vuosina on saatu vahva tutkimusnäyttö siitä, että iäkkäiden kuntoutukseen erikoistuneen fysioterapeutin suunnittelema ja toteuttama säännöllinen, iäkästä yksilöllisesti ohjaava kuntoutus on sekä kustannustehokasta että laadukkaita elinvuosia lisäävää. – Erityisosaamista tarvitaan, sillä tutkimukset ovat osoittaneet, että iäkäs on kuntoutujana monessakin suhteessa erilainen kuin nuoremmat ikäpolvet. Esimerkiksi tietous iäkkään oikeanlaisesta ravitsemuksesta ja riittävän ravinnonsaannin turvaamisesta on lisääntynyt oleellisesti, samoin tutkimustieto lihaskunnon ylläpitämisen tärkeydestä ja keinoista.
  Iäkkäiden tuloksellisen kuntoutustyön osaamisvaatimukset ovat suuret. Geriatrisen fysioterapian erityisosaajakoulutukseen voivat osallistua vain fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet. Koulutus koostuu 30 suomalaisen geriatrian asiantuntijakouluttajan ohjauksessa toteutettavista lähiopetuspäivistä (12 päivää, 4 moduulia) ja itsenäisen opiskelun osuudesta (ennakkotehtävä ja koulutuksen aikana toteutettava laaja kehittämistehtävä). Koulutuksen yhteydessä suoritetaan Dementiatyön passi® ja muistikuntoutusryhmien järjestämiseen pätevöittävä Muisku™ -ohjaajakoulutus. Koulutuksen järjestää Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry yhteistyössä Suomen Fysiogeriatria Oy:n kanssa. Uusi koulutusryhmä aloittaa vuosittain, seuraava syksyllä 2016.
   

  Hoitajat.net
  Terveys- ja hoivapalveluja tarjoava Attendo valitsee vuosittain työntekijöiden ja yksiköiden tekemien ehdotusten perusteella vuoden hoitotyöntekijän sekä hoivapalveluista että terveyspalveluista. Vuoden Hoitotyöntekijä 2015 -tunnustuksia jaettiin poikkeuksellisesti kahdelle työntekijälle sekä hoivatyön että terveyspalveluiden puolella. Lisäksi palkittiin Vuoden Innovaatio. Ehdotuksia Vuoden Hoitotyöntekijäksi tuli kaikkiaan 59 kappaletta ja Vuoden Innovaatioksi 28 kappaletta.
  Vuoden Hoitotyöntekijä -tunnustuksen hoivapalveluiden puolelta saivat sairaanhoitaja Francis Dantes ja ohjaaja Hanna Tanskanen. Dantes työskentelee Attendo Laaksolahden hoivakodissa Espoossa ja Tanskanen Attendo Pirtinkaaren palvelukodissa Kuopiossa. Terveyspalveluiden puolelta palkittiin Attendo Eurajoen terveysaseman sairaanhoitaja Taru Lehtonen ja Attendo Orimattilan terveysaseman sairaanhoitaja Jani Järvenranta.
  "Vuoden hoitotyöntekijän palkinto on koko työyhteisön antama tunnustus hyvästä työstä. Kärkiehdokkaita oli todella monta ja siksi palkinnot päädyttiin tällä kerralla jakamaan", kertoo Attendon henkilöstöasiantuntija Sari Nisumäki.
  Vuoden hoitotyöntekijäksi voi vuosittain ehdottaa henkilöä, joka arvostaa omaa työtään, osoittaa korkeaa työetiikkaa ja ammattitaitoa, toimii Attendon arvojen (välittäminen, osaaminen, sitoutuminen) ja laatukriteerien mukaisesti, on aktiivinen, rakentava ja ratkaisukeskeinen työyhteisön kehittäjä ja ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen ja saa usein hyvää palautetta asiakkailta ja omaisilta. Jokainen palkittava saa kakkukahvien lisäksi puolen kuukauden ylimääräisen palkan.
  Attendo antaa vuosittain myös Vuoden Innovaatio -tunnustuksen. Vuoden innovaatioksi 2015 nimettiin Kiuruvedellä sijaitsevan Attendo Kalliosydämen ehdotus niin kutsuttujen asentonuolten käytöstä.  Niiden hoivakotien asukkaiden, jotka eivät pysty liikkumaan omatoimisesti, asentohoitoon on kiinnitettävä erityistä huomiota painehaavaumien ennaltaehkäisemiseksi. Asukkaan oltua ylhäällä ja hänen halutessaan takaisin vuoteeseen, ei aina varmuudella voi muistaa, missä asennossa asukas on edellisellä kerralla ollut. Asentonuoli on hieno oivallus helposta ja itse toteutettavasta apuopasteesta, joka auttaa muistamaan, mihin asentoon asukas tulee seuraavaksi auttaa, jotta voidaan paremmin ennaltaehkäistä ja minimoida painehaavaumien syntyminen. Vuoden innovaatio on todellinen arjen oivallus, joka lisää ikäihmisen hyvinvointia ja helpottaa samalla hoitajan työtä.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...