Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Valtakunnallisen Lääkehoidon päivän vuoden 2016 teemaksi valittu ”Lääkityslista kuntoon!” korostaa lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa ja turvallisuutta. Lääkehoidon päivä on tänä vuonna 17.3. ja tapahtumia järjestetään ympäri Suomea viikon 11 ajan.
  Tapahtumissa mm. autetaan lääkkeiden käyttäjiä täyttämään lääkityslistoja, neuvotaan kansalaisia lääkehoidon hallinnasta sekä opastetaan ammattilaisia lääkityslistojen hyödyntämisessä. Tapahtumia järjestetään esimerkiksi apteekeissa ja terveyskeskuksissa.
  Lääkehoidon päivä on lääkkeiden käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten valtakunnallinen teemapäivä, joka toteutetaan paikallisesti eri puolilla Suomea. Sen tavoitteena on lisätä kansalaisten tietoisuutta lääkkeistä ja lääkehoidosta. Lisäksi tavoitteena on edistää paikallista moniammatillista yhteystyötä esimerkiksi terveyskeskusten, potilasjärjestöjen ja apteekkien välillä. Lääkehoidon päivän järjestelyjä koordinoi Fimea ja sen järjestävät yhteistyössä lääkehuollon sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimijat.
  Lue lisää: www.laakehoidonpaiva.fi
   

  Hoitajat.net
  Pirkanmaan sairaanhoitopiiri alkaa julkaista internetsivuillaan ostotietoja sairaanhoitopiirin hankkimista palveluista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista. Ensimmäisen kerran avoimet ostolaskutiedot voidaan julkaista kevään 2016 aikana viime vuoden aineiston valmistuttua. Vastedes sairaanhoitopiiri julkaisee tiedot aina vuosittain tilinpäätösten valmistuttua.
  Jo yli kymmenen suomalaista kaupunkia on ryhtynyt julkaisemaan ostotietojaan avoimena datana. Mukana ovat muun muassa Helsinki ja Tampere. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri selvitti mahdollisuutta samantyyppisen tietokannan julkaisemiseen ostoistaan. Selvityksen perusteella julkaiseminen on teknisesti mahdollista toteuttaa.
  Tietojen julkaisemisen katsotaan lisäävän hallinnon avoimuutta ja luotettavuutta. Selvitys kuntayhtymän ostotietojen avaamisesta lähti liikkeelle viime vuonna jätetyn valtuustoaloitteen myötä, ja sairaanhoitopiirin hallitus näytti aloitteelle vihreää valoa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto käsitteli asiaa maanantaina 14.3.2016 pidetyssä kokouksessaan.

  Hoitajat.net
  Suomalaiset odottavat sote-uudistukselta, että peruspalvelut vahvistuvat, palvelut ovat sujuvia ja yhdenvertaisesti saatavilla.
  - Valtaosa väestöstä pitää tärkeänä juuri niitä tavoitteita joita sote-uudistukselle alun perin asetettiin, toteaa THL:n pääjohtaja Juhani Eskola. - Alkuperäiset tavoitteet on syytä pitää kirkkaana mielessä uudistuksen valmistelussa, jottei valmistelu eksy erilaisten yksityiskohtien vietäväksi.
  Tulokset käyvät ilmi THL:n Sote-kyselystä 2016, jossa selviteltiin ensimmäistä kertaa laajasti Suomessa asuvien kokemuksia ja näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista ja odotuksia sote-uudistukselle. 
  Eskola kiinnittää huomiota myös siihen, että väestön kustannustietoisuus on kohtuullisen hyvä.
  - Se näkyy erityisesti miesten ja korkeasti koulutettujen mielipiteissä, hän sanoo
  Työttömät luottavat muita vähemmän sosiaalipalveluihin
  Neljä suomalaista viidestä on sitä mieltä, että terveyspalvelut toimivat nykyisin hyvin. He luottavat terveydenhuollon henkilöstön ammattitaitoon ja siihen, että terveyspalveluilla voidaan lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. 
  Luottamus sosiaalipalveluihin on kuitenkin jonkin verran vähäisempää ja vaihtelee selvästi eri väestöryhmissä. Etenkin toimeentulovaikeuksia kokeneet ja työttömät luottavat muita vähemmän sosiaalipalvelujen toimivuuteen.
  Valtaosa väestöstä luottaa saavansa kiireellistä hoitoa äkilliseen sairauteen (87 prosenttia) ja säännöllistä hoitoa pitkäaikaiseen sairauteen (79 prosenttia). Luottamus vanhusten palveluiden saatavuuteen on kaikkein heikointa (40 prosenttia). 
  - Väestö luottaa järjestelmään ja on valmis sitä kehittämään. Heikko luottamus vanhusten palvelujen saatavuuteen saattaa kertoa ihmisten huolesta omasta ja läheistensä pärjäämisestä kun palvelujen tarve kasvaa iän myötä ja ylipäänsä siitä, miten palvelut pystytään tulevaisuudessa järjestämään, sanoo tutkimuksen johtaja Anna-Mari Aalto. 
  Suomalaiset haluavat pitää verorahoituksen ennallaan
  - Julkisesti rahoitetuilla sosiaali- ja terveyspalveluilla on suomalaisten vankka tuki sillä selvä enemmistö oli valmis pitämään palveluihin käytettävän verorahoituksen vähintään ennallaan, Aalto kertoo. Puolet vastaajista olisi valmis lisäämään verovarojen käyttöä terveyspalveluihin.
  Kyselytutkimukseen poimittiin Tilastokeskuksen tietokannasta satunnaisesti 6 000 henkilöä, jotka olivat iältään 18–79-vuotiaita. Aineisto kerättiin marras-joulukuussa 2015. Kyselyn vastausosuus oli 44 prosenttia. Kevään aikana julkistetaan lisää tuloksia mm. potilaan valinnanvapaudesta sekä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden asiakaskokemuksista.
  Mitä väestö ajattelee sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta?

  Hoitajat.net
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on jättänyt neuvotteluehdotuksen henkilöstöjärjestöille yhteensä vajaan 10 miljoonan euron sopeutustoimista vuosina 2017–2018. Neuvottelut voivat johtaa enintään 200 henkilötyövuoden vähenemiseen laitoksessa. Neuvottelujen piirissä on koko laitoksen henkilöstö. 
  Pääjohtaja Juhani Eskola on huolissaan laitoksen kyvystä vastata sille asetettuihin monenlaisiin uusiin odotuksiin, kun samaan aikaan on vähennettävä merkittävästi laitoksen henkilöstöä.   
  - Laitoksen henkilökunta on nyt kovilla. Perustyömme jatkuu, vaikka meillä kaikilla on huoli työpaikoista ja siitä, miten hoidamme tehtävämme entisestäänkin vähenevin resurssein, kertoo Eskola.
  YT-neuvottelut johtuvat monista laitoksen toimintaan viime vuosina tehdyistä leikkauspäätöksistä: valtion tuottavuusohjelmasta, tutkimuslaitosuudistuksesta sekä sektoritutkimuslaitosten säästöistä. Vuoden 2014 sopeutukset olivat suuruudeltaan noin 15 miljoonaa.
  Aiemmat sopeuttamiset ovat kohdistuneet varsin tasaisesti koko laitokseen. Nyt on välttämätöntä tehdä henkilöstövähennysten lisäksi toimintokohtaisia leikkauksia ja uudelleenjärjestelyjä sekä toimintakulujen mittavia vähennyksiä. Tällä sopeuttamiskierroksella joudutaan supistamaan huomattavasti myös THL:n vahvuusalueita.

  Hoitajat.net
  Pitkäaikaista sairautta sairastaville tärkeintä on pitkäaikainen hoitosuhde. Nykyinen terveydenhuolto ei pysty vastaamaan kroonisten sairauksien toistuvaan ja jatkuvaan hoidon ja hoivan tarpeeseen. Selvitys pitkäaikaissairauksia sairastavien toiveista terveydenhuollolle julkaistiin 11.3.2016 ja luovutettiin kansanedustaja, Keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikolle.
  ”Se tunne kun saa diagnoosin” -selvitys antaa kattavan kuvan siitä, mitä eri pitkäaikaissairauksia sairastavat ja paljon terveydenhuollon palveluita käyttävät toivovat terveydenhuollolta ja sen tulevaisuudelta. Kyselyyn vastasi 1 059 pitkäaikaissairautta sairastavaa ympäri Suomen. Kyselyn toteuttamiseen osallistui yhdeksän potilasjärjestöä. Selvitys on osa Kestävän Terveydenhuollon -hanketta, jossa ovat mukana SOSTE, Finanssialan Keskusliitto, Lääkäriliitto, Sitra, Tehy, YTHS ja AbbVie.
  - Kysely, jossa kymmenet vastaajat kiittävät siitä, että edes joku on kiinnostunut heidän mielipiteistään, on kerta kaikkiaan hämmentävä”, SOSTEn johtaja Panu Laturi toteaa.
  - Terveydenhuollon asiakasajattelun pitäisi lähteä yhteisestä kehittämisestä, jossa myös sairastuneella itsellään on aktiivinen rooli. Muutoin hukkaamme valtaosan siitä osaamisesta, jota pitkäaikaissairastuneilla itsellään on.
  Keskeisimpänä toiveena pitkäaikainen hoitosuhde, nykyisin se ei toimi
  Kyselyyn vastanneissa eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa pysyvän hoitosuhteen puute (24 %) sekä sairauden seurannan hajanaisuus tai jopa puuttuminen (21 %). Pitkäaikaissairaista yli puolet (52 %) haluaisi itse valita palveluntarjoajan ja vain pieni osa vastustaa valinnanvapauden lisäämistä (6 %). Valinnanvapauden lisäämisessäkin keskeisenä on pysyvän hoitosuhteen puute, joka on yli puolella (52 %) tärkeimpänä syynä valinnanvapauden lisäämiselle.
  - Pysyvä hoitosuhde on usein keskeisessä asemassa pitkäaikaissairaiden hoidossa. Nyt se on valitettavan usealle tavoittamaton haave”, Laturi huomauttaa.
  - Terveydenhuollon tulevaisuuden taloudellisten haasteiden kannalta tämä on kestämätöntä, sillä suorista kustannuksista valtaosan (75 %) arvioidaan aiheutuvan pitkäaikaissairauksista. Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä on rakentunut pääosin akuuttien sairaustapahtumien poishoitoon eikä vastaa kroonisten sairauksien toistuvaan ja jatkuvaan hoidon ja hoivan tarpeeseen.
  - Tämä järjestelmän kohtaanto-ongelma ja heikosti hoidettu prosessiajattelu näkyvät myös kyselyn tuloksissa. Pitkäaikaissairauden seuranta ja hoito toteutetaan pääasiallisesti perusterveydenhuollossa, joten kyselyyn vastanneet ottavat ensisijaisesti yhteyttä terveyskeskukseen ja käyttävät paljon sen palveluita, Laturi muistuttaa.
  - Samalla pitkäaikaissairauden hoitamiseen tarvittavan osaamisen tai asiantuntemuksen ei koeta olevan riittävällä tasolla terveyskeskuksissa.
  Osallistumista hoidon suunnitteluun toivotaan
  Vastaajista valtaosa (80 %) haluaa osallistua hoitonsa, lääkityksensä ja hoidon tavoitteiden suunnitteluun yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Eniten halutaan osallistua keskustelemalla lääkärin kanssa (59 %), seuraavaksi päättämällä hoidosta yhdessä lääkärin kanssa (35 %) ja päättämällä lääkityksestä yhdessä lääkärin kanssa (27 %).
  Otteita kyselyn avovastauksista
  ”Terveys on ihmisen tärkein pääoma. Kaiken kehittämisen keskellä olisi hyvä muistaa, että kohde on ihminen, ei kone.”
  ”Toivon että koko Suomeen saadaan kaikille tasapuolinen, kattava ja hyvä terveydenhuolto.”
  ”Asettukaa vahvasti potilaan asemaan ja välttäkää byrokratiaa.”
  ”Kun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehitetään, tärkeää olisi kuunnella asiakkaita. Poliitikot ja asiantuntijat ovat usein vieraantuneet tavallisesta elämästä.”
  ”Huomioikaa paremmin potilaan toiveet hoitotavoista ja -paikoista, pelkkä sanelupolitiikka ei tänä päivänä enää toimi.”
  Tiedot kyselytutkimuksesta:
  Kysely on lähetetty seuraavien potilasjärjestöjen jäsenille: Allergia- ja astmaliitto, Aivoliitto, Crohn ja Colitis, Diabetesliitto, Iholiitto, Munuais- ja maksaliitto, Parkinsonliitto, Psoriasisliitto, Sydänliitto. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1059 pitkäaikaissairasta. Vastaajamäärät: Allergia- ja astmaliitto N=30, Aivoliitto N=48, Crohn&Colitis N=39, Diabetesliitto N=261, Iholiitto N=29, Munuais- ja maksaliitto N=37, Parkinsonliitto N=67, Psoriasisliitto N=41, Sydänliitto N=507. Kyselytutkimus on osa Kestävän Terveydenhuollon -projektia, johon osallistuvat SOSTE, Finanssialan Keskusliitto, Lääkäriliitto, Sitra, Tehy, YTHS ja AbbVie. Kyselyn on toteuttanut TNS Gallup.


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...