Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Tuoreen tutkimuksen mukaan lääkkeiden koneellinen annosjakelu helpottaa hoitajien työtä, vapauttaa hoitohenkilökunnan aikaa hoitotyöhön sekä parantaa lääkitysturvallisuutta. Toimintamallin nykyistä laajemmalle käyttöönotolle olisi selkeät perusteet, esittää annosjakeluun erikoistunut yritys Pharmac Finland.
  Tutkimus toteutettiin sähköisenä kyselynä, johon vastasi 1108 lähi- ja perushoitajaa sekä 245 sairaanhoitajaa. Vastanneista yli 85 % kokee koneellisen lääkejakelun helpottavan työtään ja 80 %:n mielestä se vapauttaa aikaa hoitotyöhön. Yhtä moni ajattelee koneellisen annosjakelun parantavan lääkitysturvallisuutta ja vähentävän jakeluvirheitä.
  - Asiaa ei ole aiemmin näin laajasti tutkittu. Annosjakelua käytetään Suomessa sen hyötyihin nähden vähän. Tällä hetkellä sen käyttäjiä on Suomessa noin 40 000, kun esimerkiksi Hollannissa vastaava luku on 550 000, toteaa tutkimuksen toteuttanut FaT Saija Leikola.
  Koneellinen annosjakelu on palvelu, jossa potilaan säännöllisesti käyttämät lääkkeet pakataan koneellisesti kahden viikon ottoaikakohtaisiin annospusseihin. Apteekki huolehtii sekä lääkkeiden tilaamisen että reseptien uusinnat. Pusseissa on selkeästi asiakkaan nimi ja ottoaika sekä lääkkeiden nimet. Tutkimuksessa 80 % vastaajista koki, että annosjakelujakelu auttaa potilaita ottamaan lääkkeensä oikein.

  Hoitajat.net
  Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry palkitsi Vuoden lastenhoitaja -palkinnolla hämeenlinnalaisen  lastenhoitajan, perhetyöntekijä Aija Norokallion. Norokallio työskentelee Vanajan naisten avovankilan perheosastolla, taustalla on yli 20 vuoden ura Hämeenlinnan kaupungin päiväkodeissa. 
  - Tärkeintä on tukea vankilassa olevien äitien ja heidän lastensa välistä vuorovaikutusta ja hyvää arkea. Äideillä on vastuu omasta lapsestaan ja työntekijät kunnioittavat heidän vanhemmuuttaan, kertoo Norokallio työstään.
  Aija Norokallio on innokas kehittämään työtään ja aktiivinen yhdistystoimija, kertoo Suomen Lastenhoitoalan Liitto perusteluissaan.
  Vuoden lastenhoitaja palkinnon saaja on alan ammattilainen, joka tekee ansiokasta työtä lasten, perheiden ja lastenhoitoalan puolesta, tuoden ansiokkaasti esiin lastenhoitajan osaamista ja ammattitaitoa. Palkinto jaettiin Lapsimessujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa kymmenennen kerran. 

  Hoitajat.net
  Bioanalyytikot ympäri maailman viettävät 15.4. kansainvälistä bioanalyytikkopäivää (International Biomedical Laboratory Science Day), jonka tarkoituksena on juhlistaa ja tuoda esiin bioanalyytikoiden roolia terveydenhuollossa. Tämän vuoden päivän teemana on Patient Safety First – Potilasturvallisuus bioanalyytikon työssä. 
  Bioanalyytikot (rekisteröidään laboratoriohoitaja-nimikkeellä) ovat laillistettuina terveydenhuollon ammattihenkilöinä ainoita laboratoriotyön prosessiin koulutettuja ammattihenkilöitä. Bioanalyytikko osaa arvioida laboratoriotutkimustulosta huomioiden preanalyyttiset tekijät. Bioanalyytikon koulutuksessa näytteenotto ja preanalytiikka ovat osana kaikkia ammattiaineita ja käytännönharjoittelua. Potilasturvallisuuden toteutuminen edellyttää koko laboratoriotyön prosessin ymmärtämistä ja hallintaa. Potilasturvallisuudesta huolehtimiseen liittyy myös potilaan yksilöllinen ohjaaminen, turvalliset välineet ja tilat, hygienia, työn suunnittelu sekä henkilöstön oikea mitoitus.
  Teemapäivästä kertoi Suomen Bioanalyytikkoliitto: 
  http://www.bioanalyytikkoliitto.fi/?x40867=621742
  Lisää tietoa:
  International Biomedical Laboratory Science Day

  Hoitajat.net
  Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan sairaanhoitajaopiskelijoiden kiinnostus iäkkäiden hoitotyöhön urana on parhaimmillaankin vain kohtalaista. Kiinnostusta lisää, jos opiskelijalla on aikaisempaa työkokemusta hoitotyöstä, hän on osallistunut iäkkäiden hoitotyön opetukseen tai opiskellut aiheesta lisää itsenäisesti. 
  – Tutkimukseni tulokset ovat linjassa kansainvälisissä tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa. Ikäihmisten parissa tehtävä hoitotyö ei houkuttele ensisijaisena uravalintana. Työuran valinta on monitahoinen prosessi, mutta on kuitenkin lupaavaa, että sitä voidaan opetusvalinnoilla edistää, Turun yliopistossa väittelevä Sanna Koskinen kertoo.
  Huolimatta iäkkään väestön yleisestä hyvinvoinnin lisääntymisestä, osa ikäihmisistä tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan monia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Samanaikaisesti ikäihmisten määrän lisääntyessä myös eläkkeelle jäävien hoitajien määrä kasvaa.
  – Pelkkä koulutuspaikkojen määrän lisääminen ei yksin takaa sairaanhoitajien riittävää määrää iäkkäiden hoidossa. On myös pyrittävä varmistamaan, että alalle hakeutuu iäkkäiden hoitamiseen motivoituneita sairaanhoitajia, Sanna Koskinen sanoo.
  Ikäihmiset soveltuvat sairaanhoitajaopiskelijoiden kouluttajiksi 
  Tutkimuksessa toteutettiin kahden ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä sairaanhoitajaopiskelijoille koulutusviikkko, jossa yli 70-vuotiaat henkilöt toimivat ikääntymisen asiantuntijoina osallistuen kouluissa järjestetyille tunneille.
  – Koulutuskokeilun tulokset olivat rohkaisevia. Koulutusviikolle osallistuneet opiskelijat olivat kiinnostuneempia iäkkäiden hoitamisesta ja heillä oli myönteisemmät asenteet ikäihmisiä kohtaan kuin vertailuryhmän opiskelijoilla, Koskinen kertoo.
  Ikäihmisten osallistuminen terveysalan koulutukseen on Suomessa vielä uutta. Samalla, kun opiskelijat oppivat ikäihmisten kokemuksista, ikäihmiset pääsivät vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osallistumalla tulevien terveysalan ammattilaisten kouluttamiseen ja osaamisen kasvattamiseen.
  – Usein ikäihmisten osallistumisen katsotaan kuuluvan vain sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen. Ikäihmisillä on kuitenkin paljon annettavaa myös monilla muilla yhteiskunnan alueilla, kuten sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa. Tutkimukseni opiskelijat pitivätkin ikäihmisten tuomaa panosta koulutusviikolle oman oppimisensa kannalta aivan keskeisenä.
  Väitöskirja sähköisenä:
  Nursing students and older people nursing - Towards a future career
  (Sairaanhoitajaopiskelijat ja iäkkäiden hoitotyö - Kohti tulevaisuuden työuraa)  

  Hoitajat.net
  Tuoreessa väitöstutkimuksessa kehitettiin uudenlainen ohjausmenetelmä ylipainoisten nuorten terveyden edistämiseksi kouluterveydenhuollon yhteyteen. Tutkimuksessa ohjattiin ylipainoisia yläkoululaisia Facebookissa noudattamaan terveellisiä elintapoja. Ohjaukseen yhdistettiin fyysisen aktiivisuuden omaseuranta Polar Active -aktiivisuusmittarilla. Näillä saatiin aikaan positiivisia muutoksia nuorten terveydessä. Nuorten liikkumattomuus väheni ja painoindeksi laski. 
  Tutkijan mukaan tehokkaissa elintapaohjausmenetelmissä tulee huomioida nuorten yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne, jotta ohjaus on sellaista johon nuori voi sitoutua. Lisäksi ohjauksen tulee olla vaikutuksiltaan tehokasta ja toteutettavissa kouluterveydenhuollossa. Suotuisia vaikutuksia saadaan herkemmin painoindeksiin ja liikkumattomaan aikaan kuin päivittäisen reippaan liikunnan lisäämiseen. Liikkumattoman ajan vähentäminen voi olla ensimmäinen askel ylipainoisten nuorten terveyden edistämisessä. Sosiaalista mediaa hyödyntävällä ohjauksella voidaan tavoittaa useampi nuori ja sitä voidaan toteuttaa maantieteellisesti laajalla alueella sekä haja-asutusalueella. 
  Ylipainoisuus ja lihavuus ovat lisääntyneet lasten ja nuorten keskuudessa huomattavasti. Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisy ja hoito ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta terveysriskeiltä vältytään. Riittämätön fyysinen aktiivisuus ja liiallinen liikkumaton aika ovat terveysriskejä lihavuuden ohella. Suomalaisista nuorista vain puolet liikkuu riittävästi ja nuoret viettävät runsaasti liikkumatonta aikaa, esimerkiksi pelien ja television ääressä. 
  Kouluterveydenhuollossa on mahdollista edistää nuorten terveyttä ja siellä käytettävien ohjausmenetelmien kehittäminen on tärkeää. Tutkijan mukaan uusia menetelmiä elintapaohjaukseen ja elintapamuutokseen sitoutumisen edistämiseksi tulee miettiä terveydenhuollossa enemmän.
  Terveystieteiden maisteri Heidi Ruotsalainen väittelee Oulun yliopistossa 15.4.2016. Hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja: Elintapaohjausinterventioiden vaikuttavuus ylipainoisten ja lihavien nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja elintapamuutokseen sitoutumiseen


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset
×
×
 • Create New...