Jump to content
MAINOS

Hoitajat Unionin Perustamiskokous


Guest hoitopoika

Recommended Posts

Guest hoitopoika

Kutsu hoitoalalla työskenteleville / opiskeleville osallistumaan Suomen Hoitajat ry perustamiseen 15.5.2004 kllo 15 -18.00 Jyväskylässä Ravintola Menphiksessä.Pöytä vararattu.

Esityslista Yhdistyksen säännöt

Suomen Hoitajien Unioni SuHU ry:n säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Hoitajien Unioni SuHU ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toiminta-alueena koko maa.

2 § Tarkoitus, toiminta ja poliittinen riippumattomuus

Yhdistyksen tarkoituksena koota yhteen hoitoalalla työskentelevät hoitoalan ammattilaiset sekä näihin tehtäviin valmistavissa oppilaitoksissa opiskelevat opiskelijat. Yhdistyksen  perimmäisenä tarkoituksena on kaikella toiminnallaan edistää alan sekä jäseniensä ammattiinsa liittyviä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja sekä edesauttaa heidän ammatillista kehitystään ja lujittaa keskinäistä yhteenkuuluvuutta sekä yhteistoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys jakaa informaatiota hoitoalasta esimerkiksi internetsivujen-  sekä erilaisten julkaisujen ja tiedotteiden avulla. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita jäsentensä palkkauksen ym. ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi. Yhdistys käy tarvittaessa neuvotteluja, antaa lausuntoja, järjestää kokouksia, valvoo toimivaltansa rajoissa että jäseniä koskevia palkka-, virka- ja työehtosopimuksia, työsuojelu- ym. sosiaalisia ja työoikeudellisia lakeja ja sopimuksia sekä sääntöjä noudatetaan. Yhdistys voi lisäksi harjoittaa valistus-, opinto-, julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä järjestää jäsenilleen koulutus- ja virkistystapahtumia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi hankittuaan asianmukaisen luvan järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlia sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä taikka kioskikauppaa. Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa avustuksia, lahjoja ja jälkisäädöksiä. Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, kuten virkistys- ja lomanviettopaikkoja.

Yhdistys on poliittisesti riippumaton eikä se voi kuulua poliittiseen puolueeseen.

3 § Jäsenten hyväksyminen, kunniajäsenyys, eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen jäseniksi voivat hakea Suomessa tai ulkomailla työskentelevät hoitoalan koulu-, opisto-, II-asteen, AMK-tutkinnon sekä näihin verrattavan tutkinnon suorittaneet ja näissä ammateissa työskentelevät sekä näihin ammatteihin opiskelevat henkilöt.

Yhdistyksen varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat yhdistyksen syyskokouksen vahvistaman jäsenmaksun, kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

Yhdistyksen jäsenet sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä sekä hallituksen päätöksiä.

Jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai näitä sääntöjä, voi yhdistyksen hallitus erottaa.

Varsinaiseksi jäseneksi hyväksymisestä ja jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

4 § Vapaa-, kunnia- ja kannatusjäsenet

Varsinaisen jäsenen siirtyessä eläkkeelle jäsenyys muuttuu vapaajäsenyydeksi ilman jäsenmaksua ja äänioikeutta.

Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista. Kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka vuosi- tai kertamaksulla haluaa taloudellisesti tukea yhdistyksen toimintaa.

5 § Jäsenmaksu, äänioikeus ja rahasto

Yhdistyksellä on oikeus kantaa varsinaisilta jäseniltään vuosikokouksen määräämä jäsenmaksu. Jäsenellä, joka ei ole suorittanut maksettavaksi erääntynyttä jäsenmaksua, ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksellä voi olla jäsenkunnan etujen ajamista varten rahasto, jota koskevat määräykset annetaan yhdistyksen kokouksen hyväksymässä ohjesäännössä. Ohjesäännön muuttamiseen ja rahaston purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksen päätös, jossa vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista sitä kannattaa.

6 § Yhdistyksen hallintoelimet

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen hallintoa hoitaa hallitus.

Yhdistyksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

7 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään kerran vuodessa helmi - toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Vuosikokouksen ja ylimääräisen kokouksen tarkan ajan ja paikan määrää hallitus

8 § Kutsu yhdistyksen kokoukseen

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa kirjallisesti, sähköpostitse tai internetsivujen ilmoitustaulun kautta.

Kutsussa on mainittava ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsiteltäväksi. Muu asia voidaan ottaa käsiteltäväksi ja päätettäväksi hallituksen jättäessä sellaisesta esityksen kokoukselle tai kun jäsen tekee sellaisesta aloitteen kokouksen alussa ja erimielisyyden sattuessa tulee kaksi kolmasosaa (2/3) äänestäneistä esille ottamista kannattaa. Sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta sekä kiinteistöjen ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä ja muusta tärkeydeltään näihin verrattavasta asiasta ei kuitenkaan voida päättää, ellei siitä ole kokouskutsussa erityisesti mainittu.

9 § Yhdistyksen kokouksen avaus ja puheenjohtaja

Vuosikokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessaan vanhin läsnä oleva hallituksen jäsen, jonka johtaessa puhetta kokous valitsee itselleen puheenjohtajan.

Ylimääräisessä kokouksessa puheenjohtajana toimii kuitenkin kokouksen avaaja, muuten sen kulku on soveltuvin osin sama kuin vuosikokouksen.

10 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

1) Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja cool.png sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa d) muut tarvittavat toimihenkilöt.

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnäolijat ja valtuutukset.

3) Käsitellään ja hyväksytään kokoukselle työjärjestys sekä muiden kuin kokouskutsussa mainittujen asioiden esille ottaminen.

4) Käsitellään toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta.

5) Esitellään yhdistyksen uudet varsinaiset jäsenet ja päätetään mahdollisesti kunniajäseneksi kutsumisesta.

6) Käsitellään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajien lausunto.

7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

8 ) Käsitellään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle.

9) Käsitellään ja hyväksytään talousarvio kuluvalle tilikaudelle sekä määrätään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus ja määrätään yhdistyksen toimihenkilöiden palkkiot alkavalle toimintakaudelle.

10) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota myös yhdistyksen puheenjohtajaksi kutsutaan ja hallituksen muut varsinaiset- ja varajäsenet erovuorossa olevien tilalle.

11) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.

12) Käsitellään esityslistalla olevat sekä vuosikokouksen päätöksellä käsiteltäväksi otetut muut asiat

11 § Äänioikeus ja äänestys yhdistyksen kokouksessa

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut maksettavaksi erääntyneen jäsenmaksun. Kullakin jäsenellä on äänestyksessä yksi ääni. Lisäksi valtakirjalla voi samanaikaisesti käyttää enintään viiden (5) poissaolevan jäsenen äänioikeutta. Kukaan ei kuitenkaan ole oikeutettu äänestämään suuremmalla äänimäärällä kuin korkeintaan yhdellä viidesosalla (1/5) kokouksessa läsnäolevien jäsenten äänimäärästä.

Hallituksen jäsenillä sen toimintaa ja tilintarkastajien vaalia koskevissa asioissa ei ole äänioikeutta. Äänioikeutta ei myöskään ole vapaa- eikä kunniajäsenillä.

Äänestys on avoin, paitsi milloin kaksi (4) läsnäolevaa jäsentä vaatii suljettua äänestystä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi tapauksissa, joissa sääntöjen mukaan tarvitaan määräenemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ja suljetussa äänestyksessä arpa.

12 § Hallitus

Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä neljä muuta varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi, muut varsinaiset- ja varajäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on kaksi muuta varsinaista ja kaksi varajäsentä vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuorot ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai kun kolme hallituksen jäsentä sitä häneltä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi jäsentä on paikalla.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

13 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita ja johtaa sen toimintaa yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen sekä päätösten mukaisesti.

Hallituksen tehtävä on

- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja hyväksyä muut paitsi kunniajäsenet

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat ja toimeenpanna niiden päätökset

- hoitaa huolella yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia, että tilinpäätös tehdään määräaikana, ja esittää se tilintarkastajille

- valita tarvittavat yhdistyksen edustajat eri tehtäviin ja tilaisuuksiin

- päättää erilaisista tehtävien hoitamisesta johtuvien kulujen maksamisesta

- tarvittaessa vahvistaa ohje- tai johtosäännöt, taikka hallituksen päätöksellä muutoin määritellä eri toimihenkilöiden ja -ryhmien tehtävät

- suorittaa tarpeelliset neuvoa-antavat jäsenäänestykset

- huolehtia muista sille kuuluvista asioista

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja, aina kaksi yhdessä, tai hallituksen määräämät toimihenkilöt siinä järjestyksessä kuin hallitus erikseen määrää.

15 § Jäsenmaksu ja vapautus jäsenmaksusta

Varsinaisen jäsenten jäsenmaksun suuruus määrätään vuosikokouksessa. Jäsenmaksun kantamistavasta päättää hallitus.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus vapauttaa harkintansa mukaan kokonaan tai määräajaksi jäsenmaksun suorituksesta jäsen, joka vapautusta anoo ja joko sairauden, työttömyyden tms. erityisen syyn vuoksi.

Ylimääräisestä jäsenmaksusta ja sen kantamistavasta päättää yhdistyksen kokous. Ylimääräinen jäsenmaksu ei saa olla varsinaista jäsenmaksua suurempi.

16 § Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös ja sitä koskevat asiakirjat tulee jättää tilintarkastajille vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallinto, taloudenhoito, sen tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus. Heidän tulee jättää ennen vuosikokousta hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu tilintarkastuskertomus ja lausunto taloudenhoidosta, tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille.

Jos tilintarkastajat seuratessaan taloudenhoitoa vuoden aikana tarkastuksiensa perusteella tai muuten havaitsevat olevan aihetta muistutuksiin tai esityksiin, siitä on viipymättä ilmoitettava hallitukselle.

17 § Sääntöjen muutos

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ainoastaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä. Tällöin vaaditaan, että ehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneista.

18 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä on vähintään yksi kuukausi ja joista toinen on vuosikokous. Tällöin vaaditaan, että ehdotusta kummassakin kokouksessa kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestykseen osallistuneista.

Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus on käytettävä tarkoitukseen, joka edistää 2§:ssä mainittuja yhdistyksen tarkoitusperiä, tai erikseen yhdistyksen kokouksessa päätetyllä tavalla.

19 § Täydentävä säännös

Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mainittu noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

edit: pykälää 2 ja 3 viilattu toiveiden mukaan

Sääntöjen hiominen

Jäsenmaksussa päättäminern

Vastuuhenkilöiden valitseminen.

Käutännon asioiden suunnittelu ym asiat

Terveisin SuHu koordinaattori Jari NYkänen 30.04.2004

p.s Tekstiä täydennetään tarvittaessa

Henkilökohtaisen sähköpostini löudät profiilista.

Terveisin Hoitopoika vappuna 2004

No niin Vappumato on korjattu

Memphis sijaitsee

Kauppakaadulla, kävelykadun ja Väinönkadun risteyksessä.

Pöytä on varattu ruokapuolelta (savuton tila)

Pöytä varattu nimelläni

P.S yritin epätoivoisesti lisätä karttaa, mutta heikolla menestyksellä

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

ah, kuulostaa hyvältä. Sattuu vielä yläkaupungin yön kanssa yhtä aikaa ;D kiinnostaisi tulla, mutta aikataulu ei anna periksi, onko tästä yhdistyksestä lisätietoa (vielä?) missään?

Link to comment
Share on other sites

nohnoh. eipäs nyt aleta ... meinasin ihan noin niinku ... no antaa olla ;D blondi mikä blondi. Ehkä pitää muotoilla toi kysymys jollakin toisella tavalla. Mutta pitäkäähän mempparissa kivaa :P

Link to comment
Share on other sites

Guest hoitopoika

Muistaa sitten kaikki ilmaantua paikalle, ja sieppausta ei hyväksytä syyksi jäädä pois ;D

Link to comment
Share on other sites

Guest hoitopoika

;) Kyllä oli. Hoitajat unioni on perustettu tänään 15.05.2004

Kirjoitan enemmän toisen otsikon alla

Link to comment
Share on other sites

ja mä kun luulin et se olis Suomen Hoitajien Unioni eli Suhu (ry)

Ratkaisu on vain hetki, jolloin väsyt ajattelemiseen.

Link to comment
Share on other sites

Guest hoitopoika

jo sitä heti tartutaan. Suomen Hoitajien Unioni  SuHU ry siis on perustettu yllä olevalla päivämäärällä ;)

Link to comment
Share on other sites

ai JAA..hyvä, hyvä. (ry se tietty on vasta myöhemmin).

Ratkaisu on vain hetki, jolloin väsyt ajattelemiseen.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...