Jump to content
MAINOS

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013


Reportteri

Recommended Posts

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin sanottu vanhuspalvelulaki tulee voimaan 1.7.2013. Lain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä ja lisät mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Tavoitteena on myös parantaa iäkkäiden henkiöiden mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen.
 
Ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan laissa vanhuuseläkeikäistä (63+) väestöä. Iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka toimintakyky on heikentynyt ikään liittyvien syiden vuoksi. Laki täydentää muuta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ja painottuu sosiaalihuoltoon. Terveydenhuollon palveluista on säädetty terveydenhuoltolaissa.
 

Lain keskeinen sisältö

 

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Kunnan on laadittava valtuustokausittain suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja arvioitava vuosittain palvelujen saatavuutta ja riittävyyttä (sovelletaan 1.1.2014 alkaen). Kunnan on osoitettava riittävät voimavarat suunnitelman toteuttamiseksi.

 

Vanhusneuvosto

Kunnan on asetettava vanhusneuvosto viimeistään 1.1.2014. Vanhusneuvosto osallistuu muun muassa ikääntynyttä väestöä koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin.

 

Hyvinvointia edistävät palvelut

Ikääntyneelle väestölle on tarjottava neuvontapalveluja ja riskiryhmille terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä.

 

Palvelutoimintaa ohjaavat periaatteet

Huomiota kiinnitetään erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin.  Pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti yksityiskotiin tai muuhun kodinomaiseen hoitopaikkaan annettavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain poikkeustapauksissa.

 

Palvelutarpeiden selvittäminen, palvelusuunnitelma ja päätös

Iäkkään henkilön palvelutarpeet on selvitettävä monipuolisesti ja hänelle on laadittava palvelusuunnitelma. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada myönnetyt palvelut viimeistään kolmessa kuukaudessa päätöksestä.

 

Asiantuntemus ja vastuutyöntekijä

Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tukemista ja palvelujen järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta.  Erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta. Jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujensa yhteensovittamisessa, hänelle on nimettävä vastuutyöntekijä. Näitä molempia sovelletaan 1.1.2015 alkaen.

 

Henkilöstö, toimitilat, johtaminen ja omavalvonta

Henkilöstön ja tilojen tulee vastata asiakkaiden tarpeita ja johtamisen tulee olla asiakaslähtöistä. Toimintayksikölle on laadittava omavalvontasuunnitelma (sovelletaan 1.1.2015 alkaen).

 

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Jos terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalitoimen, pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, hänen on tehtävä siitä viipymättä ilmoitus sosiaalitoimelle. Terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava sosiaalitoimelle iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoksesta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista.

 

Odotusaikojen julkaiseminen

Kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa palvelut.

 

Muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi

 

 

Lähde: Kunnat.net

 
 
Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...