Jump to content

Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
Hoitajat.net
Digitalisaatio voisi helpottaa ikäihmisten arkea, mutta suuri osa vanhoista ihmisistä jää edelleen sähköisten palvelujen ulottumattomiin, kertoo Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskuksen selvitys. Kysely ikäihmisten sähköisestä asioinnista toteutettiin kevään aikana. Kyselyyn vastasi liki 900 ikäihmistä, joista yli puolet paperilomakkeella.
Neljännes kaikista kyselyyn vastanneista ei ollut koskaan tunnistautunut sähköisesti. Paperilomakkeella vastanneista (479 henkilöä) lähes puolet ei ollut asioinut verkossa millään tavalla, selviää kyselystä.
– Kun julkiset palvelut siirtyvät entistä enemmän sähköisiksi, on huolehdittava niiden helppokäyttöisyydestä ja saavutettavuudesta. Erilaisten käyttäjäryhmien tasavertaisuus ja palvelujen saanti on taattava. Iäkkäille ihmisille on myös varmistettava riittävä tuki ja neuvonta sähköiseen asiointiin, sanoo toiminnanjohtaja Virpi Dufva Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:sta. 
– Ikäihmiset haluavat olla aktiivisia ja hoitaa omia asioitaan. Kaikki eivät kuitenkaan voi käyttää tietokonetta, vaikka haluaisivat. Vastaajat kertoivat, että heillä ei ole sopivia laitteita tai tunnistautumisvälineitä. Monella ei ole varaa tietokoneeseen tai älypuhelimeen, kertoo Vallin Ikäteknologiakeskuksen kehittämispäällikkö Sanna Kaijanen.
– Luotettavaa henkilökohtaista opastusta on tällä hetkellä monella paikkakunnalla vaikea ellei mahdoton saada. Myös terveyssyyt kuten heikko näkö ja motoriset ongelmat voivat estää sähköisen asioinnin. Moni kertoi olevansa täysin läheisten avun varassa, Kaijanen sanoo.
Vallin Ikäteknologiakeskus laati selvityksen tulosten perusteella palvelujen kehittäjille viisi suositusta, joiden avulla ikäihmiset saadaan mukaan digitalisaatioon.
1. Ikäihmisiä on kuultava palvelujen kehittämisessä
2. Tarvitaan helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja palveluja
3. Ikäihmisille tarjottava riittävä tuki ja neuvonta
4. Mahdollisuus kasvokkaiseen asiointiin turvattava
5. Maksuttomat tai kohtuuhintaiset palvelut taattava kaikille
Lataa julkaisu: Ikäihmiset ja sähköinen asiointi – Miten saadaan kaikki mukaan? (pdf) 

Hoitajat.net
Selkeällä johtamisella on merkitys onnistuneessa elvytyksessä sairaalaolosuhteissa. Näin todetaan Hämeen ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä, jonka Anniina Tölli on toteuttanut osana sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoa.
Opinnäytetyössä havainnoitiin hoitohenkilökunnan työskentelyä elvytyssimulaatioharjoituksissa, joissa luotiin aitoja olosuhteita mukaileva oppimisympäristö. Harjoituksiin osallistui erään kuntakuntayhtymän hoitohenkilökuntaa sekä hoitoalan opiskelijoita. 
Simulaatioissa hoitohenkilökunta harjoitteli myös elvytyksen johtamista. Tutkimusten perusteella selkeällä johtamisella on merkitys onnistuneessa sairaalaelvytyksessä. Sillä saadaan parannettua potilasturvallisuutta sekä tiimityöskentelyä hoitohenkilökunnan kesken. Johtovastuunotto ei ole aina helppoa. Kokenut hoitaja tai lääkäri on paras johtovastuunottaja. 
Elvytystilanne edellyttää teknisten taitojen hallintaa ja ymmärrystä, kuten elvytyssuositusten hallintaa. Suositusten kertaaminen ja suositusten ajantasalla pysyminen on työyhteisön sekä työntekijän vastuulla. Elvytysharjoituksia tulisi olla vuoden välein tai useammin hoitoalan yksiköissä. Johtamisen osa-alueisiin kuuluu teknisen osaaminen lisäksi päätöksenteko, kommunikaatio ja dokumentoinnin osaaminen.
Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa ammattikorkeakoulujen Theseus-verkkokirjastossa:
http://www.theseus.fi/handle/10024/123474

Hoitajat.net
Tehy kysyi pääluottamusmiehiltään kesäajan työjärjestelyistä ja sijaistilanteesta. Puolet heistä ilmoitti, että sijaisten saatavuudessa on ollut ongelmia tulevana kesänä. Osassa työpaikkoja sijaispula on kuitenkin hieman helpottanut. Tässä on suuria alueellisia vaihteluita – esimerkiksi Uudellamaalla on pulaa sijaisista, mutta Satakunnassa on jopa ylitarjontaa työntekijöistä.
Pääluottamusmiesten mukaan osaan organisaatioita joudutaan palkkaamaan aiempaa enemmän opiskelijoita, koska valmistuneita ei ole tarjolla.
– Tämä aiheuttaa haasteita työvuorosuunnittelulle ja perehdytykselle. Opiskelijoilta voi esimerkiksi puuttua tarvittavat lääkeluvat ja laillistettujen ammattihenkilöiden sijaisena toimiessaan he eivät voi yksin olla vastuussa potilaista työvuorossa, sanoo selvityksen toteuttanut Tehyn työvoimapoliittinen asiantuntija Mervi Flinkman.
Ikäihmisten hoidon tilanne on pääluottamusmiesten mukaan huolestuttava. Rekrytointi on hankalaa työn heikon vetovoiman ja raskauden vuoksi. Sen sijaan vetovoimaisimmat organisaatiot ja yksiköt saavat hyvin sijaisia ja ovat haluttuja työpaikkoja.
– Opiskelijat toimivat ”hyvinä kelloina” ja kertovat hyvistä harjoittelupaikoista eteenpäin. Organisaatioiden tulee panostaa työantajakuvaansa ja vetovoimaisuuteen, jotta ne saavat jatkossakin palkattua kesäksi osaavia ja motivoituneita sijaisia, Flinkman sanoo.

Kuvan lähde: Tehy
Pääluottamusmiesten kommentteja tilanteesta:
– Opiskelijoita ja vastavalmistuneita palkataan ja pyritään rekrytoimaan. Hoitajapula vaivaa kovasti, kaikki mahdolliset ovat tervetulleita!
– Koulutetuista sijaisista pulaa, varsinkin sairaanhoitajista. Vakituisten työntekijöitten sairauslomat lisääntyneet, joten niukka sijaisten määrä tarkoittaan sitä, että töissä olevat tekevät pitkää päivää ja joustavat omista vapaistaan.
– Vastavalmistuneet ovat hyvin tervetulleita ja kaikki otetaan "kiinni", jos vain saadaan. On huomioitava, että nyt alkaa olla enemmän työntekijöiden markkinat eli voivat itse valita, mihin menevät töihin.
– Meillä ei ole vara valita epäpäteviä sijaisia, koska työvoimaa on muutenkin vähän. Loma-aikoina sijaisreservi on olematon. Yllättävissä työvoiman tarpeissa joudutaan työvuorojen muutoksiin esim. vapaapäivien ja työvuorojen vaihtoihin.

– Sijaisiksi palkataan myös opiskelijoita, mutta varsinkin kotihoitoon on todella vaikea heitä saada. Luulen että tilanne on mennyt huonompaan suuntaan vuodesta 2016, kotihoito ei ole vetovoimainen. Ikäihmisten hoivalaitoksissa osa on perunut tulonsa kun saavatkin työtä muualta.
–  Palkataan yhtä paljon kuin aikaisemmin, vastavalmistuneista käyvät eri yksiköt jopa kisaa kuka saa parhaat.
–  Opiskelijoita palkataan hieman enemmän, koska valmiita hoitotyöntekijöitä näyttää olevan niukemmin.
– Joihinkin paikkoihin ollut vaikea saada sijaisia. Päteviä ei vaan ole tarjolla.
– Ruotsalaiset ja Norjalaiset vuokrafirmat kalastelevat opiskelijoita ja vakituisia hoitajia. Hyvillä eduilla.
– Vastavalmistunut lähihoitaja sekä sairaanhoitajaopiskelija tulee sijaiseksi. Palkattaisi kyllä jos olisi tulijoita.
– Palkattaisi enemmän jos olisi. Jonkun verran myös ongelmia hakijoiden halukkuudessa vuorotyöhön.
Selvitykseen vastasi yhteensä 106 tehyläistä pääluottamusmiestä.

Hoitajat.net

SuPer: Kotihoidossa näännytään työn alle

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

THL:n julkaiseman tutkimuksen mukaan vanhustenhoidon yksiköissä henkilöstö on huolissaan siitä, ettei ehdi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi. Kotihoidossa jopa puolet työntekijöistä koki, ettei ehdi tekemään työtä kunnolla tai että joutuu ottamaan vastaan tehtäviä ilman riittäviä resursseja. SuPerin vaatii, että kotihoitoon palkataan riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa.
Myös SuPerin selvitykset kertovat samaa karua viestiä kotihoidon tilanteesta. On myös uutisoitu, että Helsingin kotihoito on joutumassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontaan. Viraston tietojen mukaan kotihoito on kuormittunut liikaa erityisesti Itä-Helsingin alueella.
1.7.2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki vahvisti, että laitoshoitoa vähennetään. Kotihoito jäi kuitenkin kehittämättä ennen laitoshoidon purkamista. Monessa kunnassa käyntimäärät ovat nousseet tuhansilla käynneillä vuodessa. Henkilöstömäärä on kuitenkin pidetty lähes samana. Pelkkä työn organisointi ja tekniset apuvälineet eivät riitä laadukkaan hoidon toteuttamiseen. Tarvitaan lisää henkilökuntaa.
SuPerin vuonna 2015 tehdyn kotihoidon selvityksen mukaan hoidon laadusta oli huolissaan 95 prosenttia kyselyyn vastanneista. Vain viidennes vastaajista oli sitä mieltä, että kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat toteutuvat hyvin. Lähes 70 prosenttia koki, että työyksikössä on liian vähän henkilökuntaa.
Kotihoidossa hoidettavat ovat entistä monisairaampia, jolloin hoitaminen on vaativampaa ja hoidettavan luona on tarpeen käydä useita kertoja vuorokaudessa. 88 prosenttia kyselyyn vastanneista koki työmäärän nousseen viimeisen vuoden aikana. Työn henkinen rasittavuus oli lisääntynyt 85 prosentilla vastaajista. Nykyisessä ammatissa työkyvyttömyyttä pelkäsi yhteensä noin puolet vastaajista. Alan vaihtoa viimeisen vuoden aikana oli harkinnut kaksi kolmasosaa vastaajista.
SuPer julkisti selvityksen hoitajien työkuormasta kesällä 2016. Selvityksen mukaan lähi- ja perushoitajista 93 % oli huolissaan hoidon laadusta. Hoidettaville ei ole riittävästi aikaa eikä heidän yksilöllisiä tarpeitaan pystytä huomioimaan. Vastaajista 70 prosenttia joutuu tekemään vähintään viikoittain asioita, jotka ovat ristiriidassa heidän omien arvojensa kanssa. Huoli hoidon laadusta oli kasvanut noin viidenneksen vuodesta 2012.
Lähde: SuPer

Hoitajat.net
Kaatuilevat järjestelmät ja käyttökatkokset ovat hoitajien arkipäivää. Sairaanhoitajien mielestä nykyiset potilastietojärjestelmät eivät tue sujuvaa tiedonkulkua organisaatioiden välillä. Tämä käy ilmi Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä 2017 -kyselytutkimuksen ennakkotuloksista.
Tietojärjestelmät tukevat sairaanhoitajien mielestä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa oman organisaation sisällä, mutta huonosti eri organisaatioiden välillä tai sairaanhoitajien ja potilaiden välillä.
- Tekninen vakaus on keskeinen potilasturvallisuuteen vaikuttava tekijä potilastietojärjestelmissä ja edellytys potilastietojen käytölle ja ajantasaiselle tallentamiselle sähköiseen muotoon eri osapuolten hyödynnettäväksi, sanoo potilasturvallisuuspäällikkö Sari Palojoki HUS:sta.
Keskeisiksi potilastietojärjestelmien ongelmiksi sairaanhoitajat tunnistavat paitsi järjestelmien hitauden ja käyttökatkokset, myös lääkityslistan puutteet ja välttämättömyyden kirjata sama asia moneen paikkaan. Pulmallista on myös, etteivät järjestelmät auta estämään virheitä eivätkä mahdollista automaattista hoitotyön yhteenvedon koostamista.
Eniten sairaanhoitajan työtä hankaloittavat ongelmat tietojärjestelmissä - TOP 5 
Sama asia täytyy kirjata moneen paikkaan. Järjestelmän hitaus ja yllättävät käyttökatkot. Järjestelmät eivät auta estämään virheitä. Hoitotyön yhteenvedon koostaminen ei ole automaattista. Lääkityslistan puutteet (tiedon laatu tai listan käytettävyys). Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -tutkimus toteutetaan Sairaanhoitajaliiton, Tehyn, THL:n, Itä-Suomen yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston toimesta. Tutkimukseen vastasi yli 3600 sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajien osalta kysely tehtiin nyt ensimmäistä kertaa. Lopulliset tiedot potilastietojärjestelmien nykytilasta ja käytettävyydestä valmistuvat loppuvuodesta. 
Tutkimuksen ennakkotuloksia


Facebook

Twitter

Instagram

×