Jump to content

Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
Hoitajat.net

Helsinki ja HUS yhdistävät päivystyksiään

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Uudenmaan sairaanhoitopiiri ja Helsingin kaupunki valmistelevat päivystyspalvelujensa yhdistämistä. Helsinkiläisille halutaan tarjota nykyistä sujuvammin ja kustannustehokkaammin laadukkaat päivystyspalvelut ympäri vuorokauden. Suunnitelman mukaan maan suurin päivystyskokonaisuus aloittaa tammikuussa 2019.
Helsingin kaupungin Haartmanin ja Malmin päivystykset, päivystys- ja valvontaosastot sekä päivystystä tukevat osastot on tarkoitus liittää Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan (Hyks). Myös Helsingin suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys sisältyy integroitavaan kokonaisuuteen.
HUS:ssa integroitavista päivystyspalveluista ja sisätautien osastotoiminnoista vastaavat HYKS Akuutti, HYKS Lasten ja nuorten sairaudet sekä HYKS Sisätaudit ja kuntoutus -tulosyksiköt.
Vuonna 2017 voimaan tulleessa päivystysasetuksessa edellytetään, että ympärivuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksenä. Asetuksen mukaan laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköissä tulee tarjota keskeisten erikoisalojen päivystyspalvelu. Helsingin alueella tähän on parempi mahdollisuus, kun päivystyspalvelut sijaitsevat samassa organisaatiossa.
Helsingin ja HUS:n yhteistyönä on viime vuonna tehty mittava selvitys päivystyspalvelujen nykytilasta. Suunnittelutyötä jatketaan nyt erillisessä hankkeessa, jonka projektipäällikkönä toimii ylilääkäri Veli-Pekka Harjola HYKS Akuutista. 

– Syntyvän pääkaupunkiseudun päivystyskokonaisuuden mittasuhteet antavat lukuisia mahdollisuuksia hyödyntää parhaita käytäntöjä, järjestää yhteistä akuuttihoitotyön koulutusta ja kehittää akuuttilääketieteen tutkimusta ja hoitoa potilaiden parhaaksi, ylilääkäri Veli-Pekka Harjola summaa palvelujen yhdistämisellä saavutettavia hyötyjä.
Mittavan muutoksen tueksi käynnistetään helmikuussa lähijohdon ja henkilökunnan muutosvalmennus.

Hoitajat.net
Valvira kehottaa kuntia varmistamaan, että vanhempia informoidaan sikiöseulontojen tarkoituksesta, vaikuttavuudesta, tuloksista ja merkityksestä sekä tarvittaessa tarkentamaan vanhemmille ja henkilökunnalle antamaansa sikiöseulontoja koskevaa ohjeistusta. Valviran käsittelemän kanteluasian yhteydessä kävi ilmi, alkuraskaudessa tehdyssä yhdistelmäseulatutkimuksessa ei sinänsä tapahtunut virheellisyyksiä, mutta kunnan vanhemmille antama informaatio sikiöseulonnoista ei ole ollut riittävää.
Valvira katsoo, että vanhempia tulisi suullisesti ja kirjallisesti informoida siitä, että sikiön kromosomiseulonnassa lasketaan kehitysvammaisuutta aiheuttavan trisomia 21 -riskin lisäksi myös trisomia 18 -riski. Tieto sekä trisomia 21 -riskistä että trisomia 18 -riskistä tulisi ilmoittaa potilaalle kirjallisesti.
Seulontatutkimuksissa potilaalle ilmoitetaan yleensä tutkimuksen tulokset vain yleisellä tasolla. Potilaalla on kuitenkin oikeus saada halutessaan tietoonsa tarkat riskiluvut. Potilasta tulee informoida tästä mahdollisuudesta ja siitä, miten hän voi halutessaan saada riskiluvut tietoonsa.
Vanhemmille annettavassa suullisessa ja kirjallisessa informaatiossa tulee riittävän selvästi tuoda esille, että seulontatutkimukset eivät löydä kaikkia kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksia: on mahdollista, että lapsella todetaan vaikea kromosomi- tai rakennepoikkeavuus vasta syntymän jälkeen.  
Lue myös: Vanhempia ei informoitu riittävästi sikiöseulonnoista
Lähde: Valvira

Hoitajat.net
SuPerin ja Tehyn puheenjohtajat sekä joukko muita kunta-alan järjestöjohtajia tapasivat tänään pääministeri Juha Sipilän. Tapaamisessa käsiteltiin muun muassa julkisen sektorin lomarahaleikkausta, jonka kompensaatio on esillä kunta-alan sopimusneuvotteluissa. Palkansaajien tavoitteena on kompensaatio leikkaukselle tänä ja ensi vuonna erillisenä korvauksena, joka ei voi liittojen mukaan olla osa varsinaisia palkankorotuksia.
- Ymmärrämme, ettei ole mahdollista purkaa kiky-ratkaisua, mutta sen haittavaikutuksia voi ja pitää kompensoida nyt, kun taloustilanne on oleellisesti parantunut eikä ole enää perusteita näin rankoille säästötoimenpiteille, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen liiton tiedotteessa.
Liittojen mukaan kompensaatioon tarvitaan valtiovallan vastaantuloa, koska kuntatyönantajan mukaan kuntien budjeteista on viety leikkausta vastaavat määrärahat eikä työnantaja voi neuvotella asiasta ilman valtion tukea. 
Liittojen mukaan pääministeri Sipilä ei tapaamisessa rahaa luvannut, hallitus haluaa  pysytellä erossa työehtoneuvotteluista.
Kunta-alan sopimukset ovat voimassa tammikuun loppuun saakka. Sen jälkeen alkaa niin sanottu sopimukseton aika, jolloin työrauhavelvoite ei enää ole voimassa ja järjestölliset toimenpiteet kuten lakot ovat mahdollisia. 

Hoitajat.net
Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön, hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Se velvoittaa myös, että toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) ja hoitoalan verkkokoulutusta tarjoavan Skholen julkaisema kirja kertoo miten toteuttaa lakia käytännössä.
Näyttöön perustuvassa toiminnassa tutkimusnäyttö, asiakkaan/potilaan odotukset ja toiveet, ammattilaisten asiantuntemus sekä olemassa olevat resurssit ja hoitoympäristöön liittyvä tieto yhdistetään. Tavoitteena on tarjota paras mahdollinen hoito niin, etteivät hoitokäytännöt vaihtele perusteettomasti. Samalla karsitaan kustannustehottomia ja potilaan kannalta merkityksettömiä toimintatapoja.
Kirja on kohdistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille: toiminnan kehittämisestä vastaaville, johtajille, kouluttajille, asiakas- ja potilaskontaktissa toimiville ja alan opiskelijoille. He ovat mukana kehittämässä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja niin, että ne ovat laadukkaita ja potilasturvallisia.
Kirjan voi tilata mm. Adlibris verkkokaupasta. Skholen verkkokoulutuspalvelun käyttäjät saavat kirjan käyttöönsä ilmaiseksi, koska se sisältyy vuosilisenssin hintaan.
Lue myös: Miten tutkimusnäyttö viedään käytäntöön ja mitä se vaatii ammattilaisilta?

Hoitajat.net
Lähi- ja perushoitajat joutuvat työssään tekemään erilaisia päätöksiä päivittäin. Näyttöön perustuva päätöksenteko tarkoittaa sitä, että päätöksenteon yhteydessä hyödynnetään työntekijän kokemustietoa, tietoa toimintaympäristöstä ja resursseista sekä potilaalta ja asiakkaalta itseltään tai hänen läheiseltään saatua tietoa hänen elämäntilanteestaan ja resursseistaan. Näin kirjoittaa asiantuntija Elina Ottela SuPerin blogissa.
- Voidaan siis sanoa, että näyttöön perustuva toiminta ei ole viimeisimmän tutkimustiedon ”keittokirjamaista” noudattamista, vaan kuhunkin tilanteeseen yksilöllisesti sovellettua toimintaa. Yksinkertaisimmillaan siinä on kysymys potilaan oikeudesta parhaaseen mahdolliseen hoitoon, toteaa Ottela.
SuPerin mukaan kansainväliset tutkimukset ovat osoittaneet, että näyttöön perustuva toiminta pitäisi ottaa laajemmin mukaan sosiaali- ja terveysalan koulutukseen.
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola haluaisi parantaa lähi- ja perushoitajien näyttöön perustuvia valmiuksia, saada näyttöön perustuva hoitotyö mukaan lähihoitajakoulutukseen ja tehdä näin paremmin tunnetuksi lähi- ja perushoitajien hoitotyön asiantuntijuus.
Luksiassa Lohjalla ja Variassa Vantaalla, on aloitettu näyttöön perustuvan toiminnan opetus. Tavoitteena on kehittää hyviä käytäntöjä opiskelijatyönä asiakas /potilashoidossa lähi- ja perushoitajien keskeisillä osaamisalueilla. Valmiita opiskelijatöitä on tarkoitus julkaista ja viedä hyviksi käytännöiksi työelämään. Ensimmäiset tulokset saadaan tämän kevään aikana, kun opiskelijat palaavat työssäoppimisjaksoilta.
Lue koko blogi
*******
Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön, hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Laki velvoittaa myös, että toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua terveydenhuollossa. Nyt yksissä kansissa on tieto siitä, miten toteuttaa lakia käytännössä. Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) ja Skhole Oy:n yhteistyössä tuottama teos Näyttöön perustuva toiminta - Tarpeesta tuloksiin on ajankohtainen näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisen tuki sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville. Kirja on tilattavissa mm. Adlibris verkkokaupasta.
Skholen verkkokoulutuspalvelun käyttäjät saavat e-kirjan käyttöönsä ilmaiseksi, koska se sisältyy vuosilisenssin hintaan.
Lue myös: Miten tutkimusnäyttö viedään käytäntöön ja mitä se vaatii ammattilaisilta?


Facebook

Twitter

Instagram

×