Jump to content

Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
Hoitajat.net

Kuntasektorilla sopimus, yksityissektorilla työtaistelu jatkuu

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista on saavutettu loppuviikosta sopimus, jonka myötä alalle tulee ns yleisen linjan tasoiset palkankorotukset. Kuntien työntekijät saavat kuitenkin lisänä kompensaatiota lomarahaleikkauksista ja parannuksia työehtoihin. Yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla jatkuu ylityö- ja vuoronvaihtokielto, koska työehdoista ei ole päästy sopimukseen.
Kunta-alan sopimusratkaisun pääkohdat 
Yleisen linjan mukainen palkkaratkaisu Ylimääräinen kertaerä 9,2% varsinaisesta palkasta, kunta-alalla työntekijälle keskimäärin 260 euroa  Koulutetun hoitohenkilöstön oman sopimuksen valmistelu aloitetaan työryhmissä Isyysvapaan palkallisuus nousee 12 päivään (aiemmin 6 päivää) Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen: ikäraja nousee 12 vuoteen (aiemmin 10 vuotta) Työnantajalta poistuu oikeus periä työkyvyttömyyseläkkeelle jäävältä takaisin tälle maksettuja sairausajan palkkoja. Yksityisektorin neuvottelut jatkuvat
Torstaina alkanut yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu toistaiseksi. ERTOn, SuPerin ja Tehyn julistama ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee yksityistä sosiaalipalvelualaa, terveyspalvelualaa ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:ää. Kaikkiaan toimialalla työskentelee lähes 100 000 henkilöä.
Lisätietoja mm SuPerin sivuilta.

Lähteet: Tehy, SuPer.

Hoitajat.net

Hoitoalan työtaistelut laajenevat

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Kuntasektorin ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi 6.2. Tänään työtaistelu laajenee yksityissektorille, kun myös yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla alkaa ylityö- ja vuoronvaihtokielto. ERTO, SuPer ja Tehy korostavat tiedotteessaan, että kyse ei ole lakosta. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työntekijät noudattavat normaalia työaikaa ja hoitavat normaalisti työvuoronsa. 
Jo aiemmin tällä viikolla kunta-alalle julistettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto on tuntuvasti vaikeuttanut sosiaali- ja terveysalan toimintaa. Liitot ovat huolissaan siitä, että sosiaali- ja terveysalan toiminta näyttää perustuvan työntekijöiden jatkuvaan joustamiseen ja ylitöihin.
Yksityisen sosiaalipalvelualan, terveyspalvelualan ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n työehtosopimusneuvotteluissa tavoitellaan palkankorotuksia. Liitot haluavat rajata nollasopimusten käyttöä sekä parantaa työaika- ja palkkausmääräyksiä. Yksityisellä sosiaalipalvelualalla tavoitellaan myös palkkaohjelmaa, joka pidemmällä aikavälillä korjaisi palkkaeroa verrattuna kuntien palkkoihin.
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä olevat sopimukset yksityissektorilla
Terveyspalvelualan työehtosopimus (TPTES) Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (SOSTES) Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus (YTHS) Yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan työehtosopimuksia sovelletaan mm. lääkäriasemilla, työterveyshuollossa, suun terveydenhuollossa, vanhustenhuollossa, varhaiskasvatuksessa sekä mielenterveyskuntoutujien ja nuorten parissa tehtävässä työssä. Toimialalla työskentelee lähes 100 000 henkilöä.

Hoitajat.net
Hoitajat haluavat hoitaa potilaita parhaaseen tietoon perustuen, mutta organisaatioiden resurssit ja käytännöt eivät sitä vielä mahdollista. Kaikilla työpaikoilla hoitotyö ei perustu viimeisimpiin tutkimuksiin ja suosituksiin. Asia käy ilmi Hoitotyön tutkimussäätiön ja Sairaanhoitajaliiton kyselystä.
Terveydenhuoltolaki velvoittaa, että potilaan saaman hoidon tulee perustua luotettavaksi arvioituun tutkimustietoon. Siitä huolimatta vain 63 %  sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivista hoitotyön johtajista ja asiantuntijoista ilmoitti sen olevan organisaationsa strateginen tavoite.  Kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista yli puolet oli sitä mieltä, etteivät hoitokäytännöt perustu tutkimustietoon eivätkä viimeisimpiin hoitosuosituksiin.
Potilaan saaman hoidon laatu ja turvallisuus voivat vaihdella hoitavasta henkilöstä ja hoitopaikasta riippuen. Edellisessä hoitopaikassa tehty hyvä hoito voi vesittyä seuraavan hoitopaikan vanhentuneiden hoitokäytäntöjen vuoksi.
- Vanhentunut hoitokäytäntö voi aiheuttaa potilaalle esimerkiksi painehaavan, jonka seurauksena potilaalle aiheutuu tarpeetonta  kärsimystä ja yhteiskunnalle tuhansien eurojen lisäkustannuksia, toteaa Hoitotyön tutkimussäätiön tutkimusjohtaja Arja Holopainen. 
Vaikka lähes kaikki johtajat ja asiantuntijat näkivät organisaatioiden sisäisen koulutuksen tärkeänä, yli puolet sairaanhoitajista kertoi, ettei heille ole järjestetty koulutusta tutkimustiedon käytöstä.
- Hoitotyöntekijöiden toiminnalla on suuri merkitys potilaiden hoidon tuloksiin ja laatuun, ja siksi heidän osaamisensa tulee varmistaa koulutuksella. Asiaa ei kuitenkaan saa jättää hoitajien vastuulle, vaan organisaatioiden tulee varmistaa osaaminen tarjoamalla koulutusta ja muut riittävät resurssit, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela sanoo.
Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) ja Sairaanhoitajaliiton kysely lähetettiin noin 50 000 sairaanhoitajan, hoitotyön johtajan ja asiantuntijan tehtävissä toimiville.  Kyselyyn vastasi 1403 terveydenhuollon ammattilaista.

Hoitajat.net

Tehy ja Super aloittavat työtaistelun

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Kuntasektorin työmarkkinaneuvottelut keskeytyivät riitaan lomarahaleikkauksen kompensoinnista. Neuvottelujen vauhdittamiseksi SuPer ja Tehy julistivat kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellon alkaen 6.2. klo 7.00. 
Työehtosopimukset päättyivätyt kunta-alalla 31.1 ja työpaikoilla vallitsee ns. sopimukseton tila, jolloin työtaistelutoimet ovat mahdollisia. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä on kaikkiaan noin 130.000 kuntasektorin työntekijää. Sen aikana superilaiset ja tehyläiset ovat töissä ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta eivät tee ylityötä eivätkä vaihda vuoroja. Liittojen mukaan työtaistelun aikana työnantaja vastaa potilasturvallisuudesta ja riittävästä määrästä henkilöstöä.
Hoitajajärjestöjen puheenjohtajat Silja Paavola ja Millariikka Rytkönen eivät ihmettele, että julkisen sektorin palkansaajat ja etenkin koulutettu hoitohenkilöstö ovat todella kiukkuisia lomarahan leikkauksesta. Samaan aikaan henkilöstöllä on muutenkin paljon epävarmuutta ja uhkakuvia sote- ja maakuntauudistuksen takia.
– Kehotamme hallitusta tarkasti puntaroimaan sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta tässä maassa. Koulutettu hoitohenkilöstö on selvästi suurin henkilöstöryhmä, jonka osaamisen ja työpanoksen varassa sote-palvelut ovat 24/7. Jos hoitajat suututtaneeseen lomarahaleikkaukseen ei löydy mitään vastaantuloa, myötämielisyyttä uudistuksillekin on koko ajan vähemmän.
Lue lisää liittojen tiedotteesta

Hoitajat.net

Epävarmuus rassaa hoitoalan työntekijöitä

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Epävarmuuden tunne koettelee sote-alan työntekijöitä. He eivät koe pääsevänsä vaikuttamaan omaa työtään koskeviin muutoksiin riittävästi. Myös pelko työmäärän kasvusta on nousussa. Lähes 40 prosenttia sairaala- ja terveydenhuollon henkilöstöstä pelkää työmääränsä kasvavan yli sietokyvyn. Vuonna 2015 vastaava osuus oli 28 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen seurantatutkimuksesta, johon osallistui yli 9000 työntekijää syksyllä 2017.
– Kuntasektoriin kohdistuu paljon muutospaineita. Tutkimuksestamme selvisi, että yhä useampi työntekijä kokee työssä tapahtuvien muutosten tulevan yllättäen ilman, että heillä on mahdollisuutta vaikuttaa niihin, kertoo tutkimusprofessori Mika Kivimäki Työterveyslaitoksesta.
Vuonna 2017 näin koki 45 prosenttia työntekijöistä. Kasvua vuoteen 2015 verrattuna oli 6 prosenttiyksikköä. 
– On selvää, että Sote-muutos ja siihen liittyvä työnantajan vaihtuminen voivat lisätä epävarmuuden tunnetta. Vastauksiin saattoi kuitenkin vaikuttaa myös sote-uudistuksesta riippumattomat muutokset työssä, sanoo Kivimäki.
Myös työntekijöiden uniongelmat lisääntyivät. Alle 50-vuotiaista joka neljäs raportoi uniongelmia, kun vuonna 2012 näin teki joka viides. Yli 50-vuotiailla muutokset olivat pienempiä – uniongelmia oli nyt 30 prosentilla ja viisi vuotta sitten 27 prosentilla.
– Työhön liittyvät kuormitustekijät tutkitusti lisäävät univaikeuksia, joskaan näistä kyselytuloksista ei voida vetää johtopäätöksiä suorasta syy-seuraussuhteesta, toteaa erikoistutkija Paula SaloTyöterveyslaitoksesta.
Kyselyssä ilmeni myös myönteisiä muutoksia. Esimerkiksi arviot johtamisen oikeudenmukaisuudesta paranivat 7 – 8 prosenttia kaikissa ikäryhmissä.


Facebook

Twitter

Instagram

×