Jump to content

Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
Hoitajat.net

Tutkimus: Suomalainen vanhustenhoito syöksykierteessä

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Pohjoismainen vertailututkimus kertoo huolestuttavia uutisia hoivatyön kehityksestä. Henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään on Pohjoismaiden pienin. Hoitajat ovat huolissaan siitä, että liian pieni henkilöstömäärä aiheuttaa riskejä asiakkaille ja hoidon laadun taso laskee. Väkivallan tai häirinnän uhka on läsnä yhä useammin. Moni miettii alanvaihtoa. Asia käy ilmi tänään julkaistusta NORDCARE2-tutkimushankkeen raportista.
– Jollei tätä syöksykierrettä pystytä oikaisemaan, suomalainen vanhuspalvelujärjestelmä on vaarassa juuri nyt, kun sitä tarvittaisiin vastaamaan nopeasti ikääntyvän väestön kasvaviin hoivatarpeisiin, Jyväskylän yliopiston professori Teppo Kröger sanoo. 
Väkivalta ja sen uhka sekä seksuaalinen häirintä ovat nousseet Suomen koti- ja laitoshoidossa selvästi muita Pohjoismaita yleisemmiksi. Työntekijöiden riittämättömyyden tunteet ja ylityöt ovat lisääntyneet samalla, kun vaikutusmahdollisuuksien ja esimiehiltä saadun tuen koetaan heikentyneen.
Suomessa myös laitoshoidon henkilökuntamitoitus on Pohjoismaiden matalin. Muiden Pohjoismaiden laitoshoitoyksiköiden henkilöstömitoitus on esimerkiksi arkisin päivävuorossa 26–65 prosenttia Suomen yksiköitä korkeampi.
Työolosuhteiden heikentymisestä johtuen koti- ja laitoshoidon työntekijöistä noin kaksi viidestä harkitsee työnsä lopettamista. Niin ikään kaksi viidestä laitoshoidon työntekijästä ei itse haluaisi vanhana ottaa vastaan oman yksikkönsä tarjoamaa apua asiakkaalle aiheutuvien riskien ja yksilöllisen hoidon puutteiden vuoksi.
NORDCARE2-tutkimushanke on pohjoismaisen tutkijaryhmän vuonna 2015 toteuttama uusintatutkimus kymmenen vuotta aiemmasta tutkimuksesta, joka tuotti ensimmäistä kertaa vertailukelpoista tietoa hoivatyön työtehtävistä ja työolosuhteista. Kyselytutkimus tehtiin samaan aikaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa vanhustyötä tekeville lähi- ja perushoitajille. Kysely ei kattanut sairaanhoitajia vaan ainoastaan perustason hoitotyöntekijät, koska sairaanhoitajien rooli vanhustyössä poikkeaa eri Pohjoismaiden välillä.
Linkki raporttiin: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-7372-8

Hoitajat.net

Potilasvahinkoilmoitusten määrä laskussa

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Potilasvahinkoilmoitusten määrä on ollut nousussa koko 2010-luvun ajan. Kasvua vuodesta 2010 vuoteen 2016 oli yli 20 %. Vuonna 2017 Potilasvakuutuskeskus (PVK) vastaanotti 8 655 potilasvahinkoilmoitusta, mikä oli ensimmäistä kertaa koko vuosikymmenen aikana hieman vähemmän kuin edeltävänä vuonna (8 993). Määrä on kuitenkin enemmän kuin esimerkiksi 2015.
- Trendi on samansuuntainen kuin muissa Pohjoismaissa, joissa ilmoitusmäärät ovat kuluvan vuosikymmenen aikana myös merkittävästi kasvaneet. Kasvu näyttäisi niissäkin kuitenkin parin viime vuoden aikana tasaantuneen tai kääntyneen hienoiseen laskuun. Nähtäväksi jää, onko lasku meillä vain tilapäinen poikkeama vai onko ilmoitusmäärä kääntynyt pidempiaikaiseen laskuun, kertoo Potilasvakuutuskeskuksen yksikönjohtaja Minna Plit-Turunen.
Vuonna 2017 ratkaistiin 8 632 ilmoitettua tapausta eli likimain sama määrä kuin uusia vahinkoilmoituksia otettiin vastaan. Ratkaistuista tapauksista korvattaviksi katsottiin 2 338 eli 27 %.
Luvut käyvät ilmi PVK:n juuri valmistuneesta vuosiraportista. Jatkossa PVK tulee julkaisemaan kaksi raporttia vuodessa. Alkuvuodesta ilmestyy edellisen vuoden tilastoja käsittelevä vuosiraportti. Kesällä tullaan julkaisemaan osavuosiraportti, jossa tarkastellaan kuluvan vuoden vahinkoilmoituksia.
Samat toimenpiteet kärjessä vuodesta toiseen
Yleisimmät korvattavat potilasvahingot olivat jälleen sattuneet lonkan ja polven tekonivelleikkauksissa. Seuraavaksi eniten korvataan hammashoidollisia toimenpiteitä, useimmiten juurihoitoon tai proteettiseen hoitoon liittyen.
- Koska tekonivelleikkauksia tehdään paljon – viime vuonna noin 25 000 – niissä tapahtuu myös runsaasti potilasvahinkoja, kertoo potilasturvallisuuslääkäri Maiju Welling.
PVK käsittelee ja ratkaisee kaikki julkisella ja yksityisellä sektorilla annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevat potilasvahinkoilmoitukset. Ilmoitukset käsitellään potilasvahinkolain mukaisesti. Keskus on 30 vuoden aikana ratkaissut yli 200 000 sille ilmoitettua tapausta ja niistä korvattaviksi on arvioitu noin 68 000. Korvauksia järjestelmästä on maksettu potilasvahingon kärsineille yli 560 miljoonaa euroa.
Vuosiraportti.pdf

Hoitajat.net

Väitös: Kilpailu heikentää fysioterapiapalveluiden laatua

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluiden asiakkailla on ollut vapaus valita tuottajansa vuodesta 2011 lähtien. Asiakkailla ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa kuntoutuspalveluiden tuottajien laadusta. 
Kilpailu laski laatua Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluissa, osoittaa TtM, VTM Piia Pekolan väitöskirja. Tulos oli yhdenmukainen riippumatta siitä, miten palvelusta maksettava hinta määräytyi. Myös hintasääntely laski laatua.
– Syynä on todennäköisesti epätäydellinen ja epätasaisesti jakautunut informaatio. Asiakkailla ei ollut käytössään riittävästi vertailukelpoista tietoa tuottajista, ja siksi tuottajilla ei ollut riittäviä kannustimia kilpailla asiakkaista, Pekola sanoo.
– Tiedolla on erittäin suuri merkitys terveyspalveluissa, sillä palveluiden tuottajilla on yleensä enemmän tietoa laadusta kuin asiakkailla. Siksi hyvin toimiva järjestelmä edellyttää riittävästi julkista vertailutietoa palveluista ja tuottajista.
Tuottajia kannustettava laadun parantamiseen
Erilaisten markkinamekanismien käyttö on yleistynyt eri maiden terveyspalveluissa. Valinnanvapaus ja kilpailun lisääminen on nähty keinoina tehostaa toimintaa ja parantaa laatua nostamatta kustannuksia. Myös taloustieteen teoreettisen kirjallisuuden mukaan etenkin kiinteähintaisessa järjestelmässä kilpailu lisää terveyspalvelujen laatua.
– Yleisesti ajatellaan, että kilpailu lisää laatua erityisesti silloin, kun hinnat ovat kiinteät ja asiakkaat voivat vapaasti valita palveluntuottajansa. Silloin tuottajien on nostettava laatua saadakseen asiakkaita. Empiirisen tutkimuksen perusteella tilanne ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen, Pekola sanoo.
– Käytännössä lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tuottajien ominaispiirteet, saatavilla oleva vertailutieto sekä korvausjärjestelmän yksityiskohdat eli se, kuinka kilpailullinen toimintaympäristö lopulta on. Yksittäisen tuottajan näkökulmasta kilpailun lisääntyminen kiinteähintaisissa palveluissa voi pienentää yrityksen voittoja, sillä se edellyttää tuottajalta usein tehostamistoimia samalla, kun asiakkaista kilpaillaan laadulla. Siksi on tärkeää, että tuottajilla on riittävät kannustimet laadun parantamiseen, Pekola jatkaa.
Ensimmäinen suomalainen tutkimus
Pekolan väitöskirja on ensimmäinen suomalainen terveyspalveluiden kilpailua ja laatua tarkasteleva tutkimus. Kilpailun vaikutusta terveyspalveluiden laatuun on tutkittu erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Näiden tutkimusten perusteella vaikutus riippuu ennen kaikkea siitä, millaisia kannustimia markkinoille on mahdollista luoda ja miten ne vaikuttavat markkinoiden toimintaan.
Pekolan tutkimus antaa lisätietoa myös tulevan sote-uudistuksen näkökulmasta, sillä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaympäristö muistuttaa siinä esillä ollutta mallia. Mallissa perusterveydenhuollon julkisille ja yksityisille palveluntuottajille maksettaisiin samansuuruinen kiinteä korvaus kustakin sote-keskuksen asiakkaaksi listautuneesta potilaasta ja tuottajat kilpailisivat siten asiakkaista laadulla.
Pekola P. The effects of competition and regulation on quality in physiotherapy. Helsinki: Kela, Studies in social security and health 148, 2018.

Hoitajat.net

Riitta Viitala on Vuoden Terveydenhoitaja 2018

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Suomen Terveydenhoitajaliitto on valinnut Hervannan äitiys- ja lastenneuvolassa vuodesta 2010 työskennelleen Riitta Viitalan Vuoden Terveydenhoitajaksi 2018. Viitalan asiakkaista noin puolet ovat maahanmuuttajaperheitä. Asiakkaat ovat kotoisin lähes 50 eri lähtömaasta ja äidinkielten kirjo on runsas.
– Työni on hyvin monipuolista ja motivoivaa, päivittäin opin jotain uutta. Maahanmuuttaja-asiakkaat – turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset, perheen yhdistämisohjelman kautta maahan tulleet mutta myös työperäiset maahanmuuttajat – tuovat jokaiseen päivään monenlaista lisämaustetta. Pidän neuvolan perustyötä äärimmäisen tärkeänä ja sen merkitystä haluan korostaa kaikissa tilanteissa, Riitta Viitala toteaa.
Vastaanottotilanteessa Viitalalla ei ole läheskään aina mahdollisuutta käyttää tulkkia, mikä toisaalta aiheuttaa hankaluuksia, toisaalta pakottaa löytämään luovia ratkaisuja. Asiakaskohtaamiset ovat vaativia ja edellyttävät työntekijältä joustavuutta ja valmiutta nopeisiinkin suunnitelman muutoksiin.
– Asiakkailla on monenlaisia tarpeita, eivätkä ne aina ole kovin yksinkertaisia. Henkisesti työ on raskasta, koska perheiden kokemukset ovat usein hyvin traumaattisia. Kaikki asiakkaani pyrin kohtaamaan samalla tavalla kansallisuudesta, koulutuksesta tai muista taustatekijöistä riippumatta. Yritän olla innostava ja kannustava, perheitä eri elämän vaiheissa tukeva. Yritän kohdata kaikki asiakkaat yksilöinä ilman ennakkoluuloja ja -odotuksia.
Viitala on aktiivinen terveydenhoitajatyön kehittäjä ja puolestapuhuja ja ottaa terveydenhoitajuuden esiin aina, kun se on mahdollista. Terveydenhoitajuus näkyy Viitalan toimissa ja puheissa. Hän ei väsy tuomasta esiin terveydenhoitajan monipuolista osaamista ja ammattitaitoa asiakaskohtaamisissa, työryhmissä tai asiantuntijana toimiessaan.
Viitala pitää imetysohjausta, rintaruokintaan kannustamista ja vauvamyönteisyyden korostamista tärkeänä osana työtään. Hän kouluttautui imetysohjaajakouluttajaksi vuonna 2015 ja kouluttaa tällä hetkellä Tampereen kaupungin neuvoloiden terveydenhoitajia. Viitala on ollut mukana suunnittelemassa, kehittämässä ja toteuttamassa imetysohjaajakoulutusta ja pitänyt asiakkaille suunnattuja imetyksen tukiryhmiä.
Moniammatillinen työote on Viitalalle ominaista. Viitala on vahvasti vastannut oman työyksikkönsä ja alueensa kehittämisestä ja on aina ollut käytettävissä kehittämistehtävissä. Hän on oman Keinu-tiiminsä aktiivinen jäsen. Yhteistyö oman alueen päivähoidon työntekijöiden ja sosiaalitoimen kanssa takaa lapsiperheille parhaan mahdollisen tuen. Viitala tekee aktiivisesti yhteistyötä myös esimerkiksi Hervannan seurakunnan, Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Tampereen Ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitämän Hervantatuvan sekä maahanmuuttajanaisten kokoontumispaikka Naistarin kanssa. Viitala on aktiivisesti mukana myös Tampereen kaupungin terveydenhoitajien paikallistoimikunnassa.

Hoitajat.net
Terveyspalvelualan TES-neuvotteluissa on saavutettu yleisen linjan mukainen neuvottelutulos. Sopimuskausi on 26 kk 1.2.2018 alkaen. Asiasta kertoo Tehy tiedotteessaan.
Sopimuksen myötä terveyspalvelualaa koskeva liittojen asettama ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyy väilttömästi.
Palkankorotukset
1.4.2018  1,73 %  1.4.2019  1,74 % Korotukset toteutetaan yleiskorotuksina henkilökohtaisiin kuukausipalkkoihin ja taulukkopalkkoihin.
Tekstimuutokset
Palkkausjärjestelmäkirjauksiin tehtiin täsmentäviä kirjauksia muun muassa henkilökohtaisen ja tehtäväkohtaisen lisän maksuperusteiden avoimuuteen ja sitovuuteen liittyen.
Nollasopimuslaisten sairausajan palkanmaksua koskevat määräykset lisätään työehtosopimukseen ja epätyypillisten työsuhteiden ongelmien käsittelyä jatketaan sopimuskauden aikana työryhmässä. Lisäksi sovittiin esimerkiksi ergonomista työvuorosuunnittelua selvittävästä työryhmästä.
Paikallisen sopimisen määräyksiä täsmennettiin ja lomarahan maksua aikaistettiin kuukaudella.
Luottamusmiesten työstä vapautuksen määrää lisättiin, henkilöstön edustajien korvauksia korotettiin ja muita toimintaedellytyksiä koskevia kirjauksia parannettiin.
Neuvottelutulos käsitellään vielä sopijaosapuolten hallinnoissa.
Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusta sovelletaan mm. terveyskylpylöiden ja kuntoutuslaitosten, sairaaloiden sekä lääkäri- ja työterveysasemien sekä näihin yrityksiin kuuluvien laboratorio-, röntgen-, muiden lääketieteellisten tutkimuslaitosten ja fysikaalisten hoitolaitosten palveluksessa oleviin työntekijöihin.


Facebook

Twitter

Instagram

×