Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!

Hoitajat.net

Lähihoitajia on jo yli 130 000

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Lähes kolmannes työelämässä olevista naisista työskentelee sosiaali- ja terveysalalla. Lähihoitajia valmistuu vuosittain noin 8 000, joista oppisopimuksella noin 1000. Työelämässä lähihoitajia on jo yli  130 000. Lähihoitajista eläköityy noin 44 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.
Noin 70 prosenttia lähihoitajista työskentelee kuntasektorilla, heistä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa 30 prosenttia, terveyskeskuksissa 15 prosenttia, päiväkodeissa 15 prosenttia, kotipalvelussa 15 prosenttia ja sairaaloissa 10 prosenttia. Yksityissektorilla työskentelevien osuus on kasvussa. Lähihoitajia toimii myös itsenäisinä ammatinharjoittajina ja yrittäjinä. 
Ulkomaalaisten osuus lähihoitajista oli vuonna 2014 oli 13 prosenttia. Ulkomaalaiset lähihoitajat tulevat yleisimmin seuraavista maista: Venäjä, Viro, entinen Jugoslavia ja Ruotsi.
Lähihoitajatutkinnossa koulutusohjelmia/osaamisaloja on kymmenen: ensihoito, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, mielenterveys ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, suu- ja hammashoito, vammaistyö, vanhustyö, asiakaspalvelu ja tietohallinta, kuntoutus ja jalkojenhoito.
Lähde: SuPer
Hoitajat.net

Sairaanhoitajaopiskelijoiden arviointikriteerit epäselviä

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Sairaanhoitajaopiskelijoilla on joskus vaikeuksia osoittaa osaamistaan työharjoittelussa. Käsitykset siitä, mikä on oikeanlaista toimintaa, voivat vaihdella. Erityisesti arviointilomakkeet ja -kriteerit koetaan epäselviksi. Opiskelijat ja ohjaajat tarvitsevat myös opettajan tukea osaamisen arvoinnissa, osoittaa Kristiina Helmisen väitöstutkimus.
Tutkimuksen mukaan arviointi vaikuttaa siihen mitä sairaanhoitajaopiskelija oppii. Opiskelijat suuntaavat oppimistaan työharjoittelun aikana asioihin, jotka tullaan arvioimaan harjoittelun loppuarvioinnissa.
Opiskelijoiden itsearviointivalmiuksia pidetään useimmiten hyvinä ja opiskelijat kokevat olevansa tasavertaisia loppuarviointikeskustelutilanteessa. Ohjaajien läheinen suhde opiskelijaan voi vaikuttaa opiskelijan saamaan palautteeseen, eikä opiskelija aina saa rehellistä palautetta toiminnastaan harjoittelun aikana.
Osaamisen varmistaminen tärkeää
Terveysalan ammattilaisten osaamisen varmistaminen on keskeinen osa laadukasta ja potilasturvallista hoitotyötä. Ammattikorkeakoulutuksen aikana sairaanhoitajaopiskelijan tulee saada riittävät tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet hoitotyöhön, muistuttaa Helminen.
Sairaanhoitajan koulutus kestää vähintään kolme vuotta ja noin puolet opinnoista toteutetaan aidoissa hoitotyön toimintaympäristöissä. Harjoittelun ohjaaja on pääsääntöisesti sairaanhoitaja, mutta erityistä koulutusta tehtävään ei Suomessa vaadita. Kansainvälisesti, esimerkiksi Englannissa, opiskelijan ohjaamisesta ja arvioinnista vastaavilta sairaanhoitajilta vaaditaan usein lisäkoulutus.
Terveysalan opettajan vastuulla suomalaisessa sairaanhoitajakoulutuksessa on ohjata, tukea ja arvioida opiskelijan oppimista. Lopullisen arvosanan harjoittelusta, tyypillisesti hyväksytty/hylätty, antaa aina opettaja. Arvosanan perusteena tulee olla ohjaajan antama arviointi ja opiskelijan itsearviointi, joita opettaja vertaa kyseisen harjoittelujakson oppimistavoitteisiin.
Terveystieteiden maisteri Kristiina Helmisen hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja Nursing students’ final assessment in clinical practice. Perceptions of teacher, students and mentors (Sairaanhoitajaopiskelijan ammattitaitoa edistävän harjoittelun loppuarviointi. Opettajien, opiskelijoiden ja ohjaajien näkemyksiä) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 3.2.2017.
Hoitajat.net
Tehy vaatii hoitajille lisää palkkaa tehtävänsiirroista. Liitto ei vastusta lääkäreiltä hoitajille siirrettäviä tehtäviä, mutta muistuttaa että ennen tehtävänsiirtoja on sovittava tarkkaan palkasta, vastuista ja koulutuksesta.
Tehtäväsiirtoja tehdään kuntapuolen lisäksi myös entistä enemmän yksityissektorilla. Tehy kehottaa hoitajia olemaan tarkkana ennen kuin uusia tehtäviä otetaan vastaan.
- Uusia tehtäviä ei pidä ottaa vastaan ennen kuin sovitaan palkkauksen lisäksi selkeästi vastuista sekä varmistetaan uusien tehtävien vaatima osaaminen ja koulutus.  On selvää, että lisääntyneen vastuun ja uusien tehtävien on näyttävä myös palkassa, sanoo neuvottelupäällikkö Marianne Leskinen Tehyn tiedotteessa.
Hoitajia huolettaa potilasturvallisuus ja vastuukysymykset, esimerkiksi liikkeenluovutustilanteissa he ovat joutuneet joutuneet ilman riittävää perehdytystä ja koulutusta ottamaan vastaan uusia työtehtäviä.
Hoitajat.net

Sexpolta sarjakuvia seksuaalikasvatuksen tueksi

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Sarjakuva on hyvä keino kertoa seksistä, seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista eli antaa seksuaalikasvatusta. Sexpon seksuaalikasvatuksen tueksi laadituilla selkokielisillä materiaaleilla pyritään tavoittamaan erityistä tukea tarvitsevat nuoret.
Vammaistyön parissa työskentelevä seksuaaliterapeutti Kirsimaria Örö tunnistaa tarpeen erityistä tukea tarvitsevien nuorten seksuaalikasvatukselle.
- Vammaisuus ei poista mitään ominaisuuksia, joita kaikilla muillakin on. Muutokset kehossa kasvun myötä tapahtuvat kaikille ja seksuaalisuus on läsnä ihan kaikilla. Moninaisuus on myös meissä kaikissa vammaisuudesta riippumatta, Örö huomauttaa.
Tiedon tulee olla sellaisessa muodossa, että sen voivat omaksua kaikki. Selkokielisyys on yksi keino, jolla tiedon saatavuutta ja tavoitettavuutta voidaan parantaa.
- Virallisen seksuaalikasvatuksen ulkopuolelle jää edelleen joukko nuoria, niin vammaisia kuin vammattomiakin. On koulukohtaista ja paikkakohtaista, millaista tietoa seksuaalisuudesta on saatavilla. Esteettömyyden ja yksilöllisen tiedon omaksumisen tulisi aina olla läsnä seksuaalikasvatuksessa, muistuttaa Örö.
Sarjakuvien aiheet on valittu sillä perusteella, että ne tukisivat seksuaaliopetusta ja -kasvatusta. Tarkoituksena on myös käsitellä sellaisia aiheita, jotka jäävät esimerkiksi koulujen seksuaalikasvatuksen ulkopuolelle.
Sarjakuviin voi tutustua osoitteeesta http://www.sexpo.fi/s/sarjis/
Hoitajat.net
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Pitkäniemessä sijaitsevassa kehitysvammahuollon yksikössä on tullut ilmi tilanne, jossa asiakas on jätetty ulos ilman ulkoiluvaatteita noin tunnin ajaksi. Sairaanhoitopiiron tiedotteen mukaan kolme työntekijää on irtisanottu ja kaksi muuta saanut varoituksen. 
29.12. tapahtunut tilanne tuli kehitysvammahuollon toimialueen johdon tietoon sairaanhoitopiirin oman valvonnan kautta 9.1.2017. Sairaanhoitopiiri on tehnyt työntekijöidensä toiminnasta poliisille tutkintapyynnön. Henkilökuntaa on kuultu asiasta.
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallintoylihoitaja Tiina Surakka kertoo Aamulehdessä, että Pitkäniemessä esille tulleessa asiakkaan kaltoinkohtelussa on edetty eettisten ohjeistusten mukaisesti.
– Esimiehet ovat toimineet tässä asiassa esimerkillisesti, Surakka sanoo.
Asiakkaan kohtelu on ollut toistaiseksi saatujen tietojen perusteella sekä lain että sairaanhoitopiirin eettisten periaatteiden vastaista. Asiakkaan läheisten kanssa on keskusteltu tapahtumista. Läheiset eivät toivo asiassa enempää julkisuutta. 
Hoitajat.net
Puutteellinen tiedonhallinta on suoraan yhteydessä haittatapahtumien määrään sairaaloissa. Kirjaamiseen liittyvät virheet sekä tiedon välittämiseen liittyvät vaikeudet myötävaikuttavat muun muassa lääkkeiden antamiseen liittyviin virheisiin, hoitoon liittyviin kanteluihin sekä tiedonhallintaan liittyvien haittatapahtumien syntyyn. Näihin johtopäätöksiin päätyi Virpi Jylhä väitöstutkimuksessaan.
– Hoitoon liittyvät päätökset tehdään saatavilla olevan tiedon perusteella, jonka vuoksi tiedonhallinnan toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oikea tieto, oikealle henkilölle, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja muodossa on turvallisen tiedonhallinnan periaate, Jylhä toteaa.
Hoitopaikan vaihdon yhteydessä häviää tietoa
Potilaan tietojen asianmukainen kirjaaminen on merkittävä tekijä potilasturvallisuudelle. Puutteellinen kirjaaminen lisää tiedon häviämistä potilassiirtojen yhteydessä. Erityisesti potilastiedon siirtäminen järjestelmästä toiseen kopioi-liitä toiminnolla tai käsin on riskialtista. Tutkimuksen mukaan tiedon siirto vaikuttaa olevan virhealttein vaihe tiedonhallinnassa.
Yhtenäinen ohjeistus vähentää virheitä
Yhtenäinen ohjeistus sähköisen potilastiedon kirjaamisesta, välittämisestä sekä käytöstä vähentää kirjaamiseen liittyviä virheitä sekä tiedon häviämistä vuoron vaihdon tai potilaan siirron yhteydessä. Asianmukaisella ohjeistuksella on merkittävä rooli turvallisessa tiedonhallinnassa. Tutkituista yksiköistä joka viidennessä työkäytännöt perustuivat pääosin kirjoittamattomiin sääntöihin. Yhtenäiset ohjeistukset olivat käytössä kahdessa kolmasosassa yksiköistä.
Jylhän mukaan sairaalan johdon tulisi panostaa vahvemmin turvallisten tiedonhallintakäytäntöjen kehittämiseen. Tutkimukseen osallistuneista sairaanhoitajista vain neljäsosa koki, että potilasturvallisuus on sairaalan johdon ykkösprioriteetti. Vastaavasti viidesosa hoitajista uskoi, että sairaalan johto yrittää ratkaista tiedonhallintaan liittyviä ongelmia.
Tutkimusaineisto koostui Valviran virallisista lausunnoista ja ratkaistuista kanteluista, sairaalan vaaratapahtumien raportointijärjestelmään (HaiPro) kirjatuista ilmoituksista sekä sairaanhoitajille kohdennetusta kyselytutkimuksesta, jossa mukana oli 32 sairaalaa.
Tutkimus: Information management in health care:a model for connecting information culture and patient safety


Facebook

Twitter

Instagram