Jump to content
MAINOS

Esitys uudesta terveydenhuoltolaista


Buddha

Recommended Posts

MAINOS

Keskeisiä otoksia...

s.91

s.97 :"Ensihoitopalvelun järjestämisvastuu on tarkoitus siirtää kunnilta sairaanhoitopiirin tai terveyspiirin tehtäväksi. Ensihoitopalvelun käsite määritellään siten, että se sisältää nykyisissä säännöksissä käytetyt käsitteet sairaankuljetus ja lääkinnällinen pelastustoimi. Ensivastetoiminta sisällytetään osaksi ensihoitopalvelua. Sairaanhoitopiiri tai terveyspiiri suunnittelee ja ohjaa alueensa ensihoitojärjestelmiä

toimiviksi kokonaisuuksiksi yhdessä toisaalta alueen kuntien ja toisaalta yliopistollisen

sairaanhoitopiirin/erityisvastuualueen kanssa. Sairaanhoitoja terveyspiireihin luodaan terveydenhuollon

kenttäjohtamisjärjestelmä. Erityisvastuualueille perustetaan (päivystys- ja) ensihoitokeskus,

jonka tehtävänä on huolehtia erityisvastuualueen lääkäritasoisesta ensihoidosta, käytännön potilasohjauksesta, sosiaali- ja terveystoimen viranomaisradioverkon aluepääkäyttötoiminnoista

sekä viranomaisten kenttätietojärjestelmän ylläpidosta."

s.103 "4.2.4. Ensihoitopalvelu Potilassiirtojen eriyttäminen ensihoidostasekä ensihoitokeskusten käyttöönotto ja ensihoidonlääkäri- ja asiantuntijapalvelujen keskittäminen terveys- tai sairaanhoitopiireihin

vähentäisivät kustannuksia. Nykyisin sekä terveyskeskukset että sairaanhoitopiirit ovat vastuulääkäritoimintaa

ja toiminta on ollut osin päällekkäistä. Vastuulääkäritoiminnot keskittyisivät lukumääräisesti rajoitetulle joukolle alueellisia vastuulääkäreitä satojen kunnissa toimivien lääkäreiden sijaan. Ensihoitopalvelun järjestäminen lisää menoja yhteensä noin 5 800 000 euroa, josta valtionosuus on noin 1 900 000 euroa. Järjestelmän muutos toteutetaan asteittain vuosina 2010-2012. Valtionosuus sisällytetään ensimmäisen kerran vuosien 2010-2013 kehysvalmisteluun ja vuosittaisiin talousarvioehdotuksiin.

Lääkärihelikopteritoimintaa hallinnoivan yksikön perustamiseen on esitetty myönnettäväksi määrärahaa vuoden 2008 II lisätalousarvioesityksessä sekä vuoden 2009 talousarviossa yhteensä 800 000 euroa."

s.105 "Ensihoitopalvelun järjestämisvastuun siirtäminen kuntatasolta sairaanhoitopiireille tai terveyspiireille parantaa kuntalaisten yhdenvertaisuutta, koska toiminta suunnitellaan terveyspiirin tai sairaanhoitopiirin tasolla yhtenäiseksi ja kuntakohtaiset erot palvelujen saamisessa ja laadussa vähenevät. Ensihoitojärjestelmään ehdotetut muutokset parantaisivat asiakkaan ja potilaan saaman palvelun

laatua. Tavoitteena olisi yhtenäistää väestön avunsaantia kiireellisissä tilanteissa.

s.133. ..

s.159:

                                    51 §

                          Ensihoitopalvelu

Ensihoitopalveluun sisältyy:

1) äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellinen hoito terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella lukuunottamatta meripelastuslaissa (1145/2001) tarkoitettuja tehtäviä ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen

lääketieteellisesti arvioiden tarkoituksenmukaisimpaan hoitoyksikköön;

2) psykososiaalisen tuen järjestäminen potilaalle, hänen läheisilleen ja tarvittaessa muille tapahtuman osallisille; sekä

3) osallistuminen alueellisten varautumis ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksiena terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Terveyspiirin tai sairaanhoitopiirin tulee

järjestää kattava ja tasapuolinen ensihoitopalvelu kiinteässä yhteistyössä päivystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä yhdessä muodostavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. Terveyspiiri tai sairaanhoitopiiri laatii ensihoidon palvelutasomääritykset alueensa kuntia kuultuaan. Terveyspiiri tai sairaanhoitopiiri voi sopia ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen hälytettävissä olevan muun ajoneuvon kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen

potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja ajoneuvon henkilöstön antamaa hätäensiapua.

Ensihoitopalvelu on velvollinen antamaan virka-apua poliisille ja rajavartioviranomaisille niiden vastuulla olevien tehtävien suorittamiseksi. Palvelutasomäärityksistä, ensihoitopalveluun osallistuvasta henkilöstöstä ja sen tehtävistä,

ensivastetoiminnasta, ensihoitopalvelun ohjauksesta ja johtamisesta, terveyspiirin

tai sairaanhoitopiirin ja erityisvastuualueen vastuulääkäreiden toiminnasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

I´m not sure what´s wrong... But it´s probably your fault

Link to comment
Share on other sites

Mitä nyt olen lakiesitystä lukenut niin keskeiset asiat tulevat parantumaan. Suhteellisen lyhyt siirtymäaika 2010-2012 voi tuottaa päänsärkyä monella taholla, riippuen tietenkin asetusten sisällöstä.

I´m not sure what´s wrong... But it´s probably your fault

Link to comment
Share on other sites

Asiat tosiaan näyttävät parantuvan, siirtymäaika on lyhyt, mutta on tässä vuosia jo soudettu ja huovattu asioiden kanssa ja onkin aika jo jotain tapahtua. Toivottavasti menis lakina vaan paljon läpi, se on nähty mihin asetukset pystyy..

Yeah, right! Like I'm going to put that icky thing in my mouth.

Link to comment
Share on other sites

Mitä nyt olen lakiesitystä lukenut niin keskeiset asiat tulevat parantumaan. Suhteellisen lyhyt siirtymäaika 2010-2012 voi tuottaa päänsärkyä monella taholla, riippuen tietenkin asetusten sisällöstä.

Äkkilukemalta siinä on ensihoidon kannalta pari miinaa:

- Helsinki on kierosti rajattu käytännössä lain ulkopuolelle

- Kiireetön-kiireellinen -jako on hyyyvin epäselvä, eikä selviä kunnolla edes lain perusteluista

- Kiireetön toiminta jäisi käytännössä lainsuojattomaan asemaan, missäs laissa siitä määrättäisiin?

- Hätäkeskusten asemaan laki ei toisi mitään muutoksia

- Ensihoitopalvelu olisi osa erikoissairaanhoitoa, mutta laissa ei selvästi määritellä onko se perustason vai erityistason erikoissairaanhoitoa. Jos se on perustason erikoissairaanhoitoa, voidaan palvelu järjestää yhden kunnan tuottamana (ns. isäntäkuntaperiaate). Tällöin ollaan aika pitkälle lähtötilanteessa, yksi kunta voi säätää palvelun mieleisekseen.

- ERVA-alueiden ensihoitokeskusten rooli jää aika hataraksi, esim. kiireettömien kuljetusten koordinointi. Koordinointi on turhaa höpinää, jos kuitenkin toiminnan järjestämisvastuu ja rahoitus on jossain ihan muualla.

- Homman rahoitukseen ei haluta puuttua mitenkään.

Toinen juttu on se, mistä ne viisaat löydetään sinne sairaanhoito- tai terveyspiiriin tätä systeemiä organisoimaan? Yksi puolipäiväinen ja -villainen vastuulääkäri on aika hyödytön kapine, etenkin jos pitäisi hallita koko kenttä trombolyysistä rahan liikutteluun.

Hyvin paljon jää käytännössä sen varaan, miten noi asetukset rakennetaan, ja siinä tuleekin olemaan vääntöä kerrakseen.

Link to comment
Share on other sites

Muutama ajatus ajatus heräsi uudesta terveyenhuoltolain ensihoitoa koskevista esityksistä...

Perusteissa esitettiin, että järjestämisvastuu siirtyisi kunnilta terveyspiireille tai sairaanhoitopiireille. Lisäksi ensihoitopalvelujen tarjoaminen perustuisi palvelutason määrityksiin. Näillä toimilla saadaan mielestäni ohjattua ensihoitoa ja sitä tarjoavia yksiköitä sinne, missä niiden todellinen tarve on. Toisaalta lakiesityksen tarkoituksena on kuitenkin turvata tasapuolinen ja kattava ensihoitopalvelu koko suomessa.

Tasapuolisella ensihoitopalvelulla haluaisin itse nähdä varallaolo järjestelmän purkaminen, sillä se asettaa työntekijöiden lisäksi myös potilaat eriarvoiseen asemaan. Se johtaisi vääjäämättä hiljaisempien ambulanssien osittaiseen tai kokonaan lakkauttamiseen tai siirtämiseen enemmän tarvittaville alueille. Tasapuolisuudella voidaan nähdä myös tarjottavien palvelujen laadun tasapuolisuutta. Eli jokaisella kriittisesti sairaalla potilaalla tulisi olla samanlainen oikeus saada samantasoisia ensihoitopalveluja. Nyt en tarkoita että jokaisella tulee olla saatavana hoitoyksikkö kuuden minuutin kuluessa kotipihalleen, vaan että alueen sisällä on yhtenäiset pätevyysvaatimukset ja hoito-ohjeistus.

Uutuutena psykososiaalisentuen järjestämisvelvollisuus ensihoitopalvelulle. Se ei ole välttämättä huono ajatus, mutta laissa tai vähintään asetuksessa tulisi mielestäni ehdottomasti säätää myös se taho, jolla on todellisuudessa koulutusta ja resursseja jäädä antamaan psykososiaalista tukea sitä tarvitseville. Mielestäni ensihoitoyksikkö ei ole se oikea vaihtoehto.

Ensihoitokeskukset ovat jo paikoin käytössä osittain käytössä, kiitos lääkärihelikopterien rahoitus sotkun. Ne voitaisiin ottaa nopeastikin käyttöön yliopistollisten keskussairaaloiden yhteyteen.

Siirtokuljetusten eriyttäminen varsinaisesta ensihoitopalvelusta on myös hyvä asia. Toisaalta se asettaa entistä enemmän paineita varsinaisten ensihoitoyksiköiden vähentämiselle, sillä osa nykyisten ambulanssien tehtävistä on vain potilaan liikuttelua paikasta toiseen, vailla varsinaista ensihoitoa. Kun nämä tehtävät eriytetään toisaalle tulee eteen tosiasia, että varsinaisten ensihoitopalvelua tuottavien yksiköiden teho ja tuottavuus laskevat huomattavasti. Myös siirtokuljetuksia hoitavien tahojen tulisi minusta ehdottomasti toimia ensivasteyksikköinä kiireellisiin tehtäviin. Siirtoyksiköt voisivat aloittaa potilaan hoidon ja varsinaiseen ensihoitopalveluun kuuluva voisi ottaa potilaan sitten hoitoonsa ja kuljettaa eteenpäin.

Ensihoidon hväksyminen erikoissairaanhoidoksi on myös hyvä asia. Suurin osa ensihoito palveluja käyttävät potilaat eivät ole erikoissairaanhoidon palveluja tarvitsevia, mutta järjestelmän on kuitenkin kyettävä vastaamaan tarpeenvatiessa hoitoon erikoissairaanhoitotasoisesti. Se kysymys mitä tasoa erikoissairaanhoidossa ensihoito edustaa on mielestäni merkityksetön, sillä ei ambulansseissa koskaan kuitenkaan neurokirurgiaa tai keskosten hoitoa kyetä tekemään...

Toivomisen varaa jäi paljon ja asetukset vasta linjaavat sen miten ensihoitoa suomessa tullaan jatkossa suorittamaan...

Apinakin voi oppia intuboimaan ja laittamaan tipan !!!

Link to comment
Share on other sites

Tasapuolisella ensihoitopalvelulla haluaisin itse nähdä varallaolo järjestelmän purkaminen, sillä se asettaa työntekijöiden lisäksi myös potilaat eriarvoiseen asemaan. Se johtaisi vääjäämättä hiljaisempien ambulanssien osittaiseen tai kokonaan lakkauttamiseen tai siirtämiseen enemmän tarvittaville alueille.

Mä en ymmärrä tätä logiikkaa: pistetään varallaolosta yksiköt pois ja siirretään päivystys keskuskuntiin, auto kyllä sit lähtee heti mutta ajomatkaan menee tuplasti sen mitä lähtöviiveeseen ennen kotivaralta...

Totta helkutissa kotivarallaolosta pitäis päästä eroon, mut konsti ei voi olla autojen pistäminen telakalle - niitä on Suomessa tarpeeseen nähden muutenkin liian vähän.

Link to comment
Share on other sites

Niinpä... En ole henkilökohtaisesti ambulanssien määrän vähentämisen tai niiden poistamiseen periferioista, mutta olen henkeen ja vereen varallaoloa vastaan ensihoidossa, sillä ambulanssit eivät voi nykypäivänä olla varalla. Työaikalaki tai työehtosopimus eivät enää erottele koti tai vapaamuotoista varallaoloa. Oli miten oli, varallaolon käyttäminen on ensihoidossa vain ja ainoastaan työntekijöiden riistoa. Työnanataja ja sitä kautta palvelun tilaaja (laskun maksava tk) saavat todellisuudessa ambulanssin, joka lähtee tehtäville välittömästi, kun taas työntekijä saa todellisuudessa vain noin 10% hänelle oikeasti kuuluvasta palkasta (ottaen huomioon ilta, yö pyhä- ynnä muut lisät, jota ei varalla ollessa tarvitse maksaa!!!)

Ainoa jäljellejäävä, taloudellisesti järkevä tapa on siirtää ambulansseja sinne, missä on ihmisiä. Onneksi laki ehdotuksessa kuitenkin pyritään lupaamaan kaikille samanvertaset mahdollisuudet saada ensihoitoa, joten ei aivan kaikkia pieniä ambulansseja voida lopettaa. Itse en ainakaan haluaisi verovarojani tuhlattavan siihen, että ambulanssi ukot pelaavat viikon biljardia täydellä palkalla, vailla ainoatakaan oikeaa ambulanssi keikkaa....

Apinakin voi oppia intuboimaan ja laittamaan tipan !!!

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
error  404 - tiedostoa ei löydy

muoks: löyty http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2008/06/pr1214211442205/passthru.pdf

s.117

Ensihoitopalvelun järjestämisvastuun

siirtäminen alueelliselle tasolle

parantaisi ensihoitopalvelun ohjausta ja mahdollistaisi

osaamisen keskittämisen terveyspiirin

tai sairaanhoitopiirin yhdelle ensihoitopalvelusta

päätoimisesti vastaavalle lääkärille.

Ensihoidosta vastaava lääkäri pystyisi

nykyistä paremmin koordinoimaan alueen

ensihoitojärjestelmien toimintaa, toimimaan

lääkintäesimiesten ja alueen ensihoitajien

lääketieteellisenä esimiehenä sekä suunnittelemaan

yhdessä erikoissairaanhoidon edustajien

kanssa potilaiden hoitoonohjausta.

Ihan järkevä tavoite. Nykyisin käytäntö on kirjavaa, ensihoidon vastuulääkäri saattaa olla nimellisesti joku tk-lääkäri joka ei joko ole kiinnostunut koko toiminnasta, ei ymmärrä siitä mitään tai molempia. Nykyiset ensihoitolääkärit = ne jotka asiasta jotain tajuavatkin, tulevat pääsääntöisesti erikoissairaanhoidosta. Myös ensihoidon erityispätevyyteen tähtäävää koulutusta annetaan erikoislääkäreille vain erikoissairaanhoidossa. ESH:ssa on tieto-taitotaso, kiinnostus alaan ja resurssit eri luokkaa kuin perusterveydenhuollossa.

s.74

Tavoitteena on luoda kattava, tasapuolinen

ja asianmukainen ensihoitojärjestelmä koko

maahan siten, että ensihoitopalvelu muodostaa

alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden

ja saumattoman palveluketjun sairaaloiden

päivystystoimintojen kanssa. Nykyistä

suurempi väestöpohja ja maantieteellinen

alue mahdollistaisivat toiminnan ohjauksen

ja kokonaisvaltaisen suunnittelun tarkoituksenmukaisella

tavalla.

Myös järkevä tavoite nykyisen sillisalaatin sijaan. Ymmärrän kyllä että paikallisesti tämä voi aiheuttaa närää, mutta kokonaisuuden kannalta tavoite on hyvä, jos siihen nyt edes päästään.

Ensihoitopalvelu olisi osa erikoissairaanhoitoa, mutta laissa ei selvästi määritellä onko se perustason vai erityistason erikoissairaanhoitoa. Jos se on perustason erikoissairaanhoitoa, voidaan palvelu järjestää yhden kunnan tuottamana (ns. isäntäkuntaperiaate). Tällöin ollaan aika pitkälle lähtötilanteessa, yksi kunta voi säätää palvelun mieleisekseen.

->

s. 101

Vaikka ensihoitopalvelu katsotaan osaksi

vaativaa erikoissairaanhoitoa, voisi kunta,

jossa järjestetään ympärivuorokautista ensihoitolääkäripäivystystä

sairaanhoitopiirin

suostumuksella, vastata myös ensihoitopalvelujen

järjestämisestä.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...