Jump to content
MAINOS

Naisasialiitto Unioni: Hallituksen kaavailema pakkolaki rikkoo Euroopan neuvosto


Morte

Recommended Posts

HALLITUKSEN KAAVAILEMA PAKKOLAKI RIKKOO EUROOPAN NEUVOSTON IHMISOIKEUSSOPIMUSTA

Naisasialiitto Unioni katsoo, että hallituksen kaavailema pakkolaki tehyläisten hoitajien irtisanoutumisten kieltämisestä on Euroopan neuvoston

ihmisoikeussopimuksen vastainen. Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus kieltää nimittäin orjuuden ja pakkotyön kieltoa koskevassa 4. artiklassaan, että ketään ei saa vaatia tekemään pakkotyötä tai muuta pakollista työtä.

Ko. artiklan lopussa oleva määräys, jonka mukaan pakkotyö ei koske sellaista palvelua jota vaaditaan silloin kun vaara tai onnettomuus uhkaa yhteiskunnan

olemassaoloa tai hyvinvointia ei sovellu tähän tilanteeseen, jossa valtiovalta itse aiheuttaa vaaratilanteen. Kun tehyläisten hoitajien palkat

ovat niin pienet, että hoitajat mieluummin irtisanoutuvat kuin suostuvat jatkamaan työtään nykyisillä pienillä palkoillaan ja kun palkkojen

korottamiseen ei siitäkään huolimatta löydy rahaa, merkitsee se sitä, että valtiovalta hyväksyy, että rahan säästäminen on tärkeämpää kuin tehyläisten

tekemän tärkeän työn jatkuminen. Valtiovalta ei kuitenkaan voi polkea kansalaistensa ihmisoikeuksia selviytyäkseen näin syntyvästä, itse aiheuttamastaan vaaratilanteesta. Näin toimimista ei oikeuta, että

kysymyksessä olevat kansalaiset ovat pääosin naisia.

Suomessa ihmisoikeudet kuuluvat myös naisille. Naisasialiitto Unioni katsoo,

ettei Suomen valtio Euroopan neuvoston jäsenvaltiona voi edes perustuslain säätämisjärjestyksessä säätää lakia, jolla poljetaan tehyläisillekin kuuluvia, Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa säädettyjä

ihmisoikeuksia.

Tehyläisten tavoin Naisasialiitto Unioni kantaa syvää huolta potilasturvallisuudesta. Potilasturvallisuudesta huolehtiminen on kuitenkin valtion ja kuntien asia, eikä se saa tapahtua tehyläisten ihmisoikeuksien kustannuksella.

Lisätietoja: vs. pääsihteeri Elina Hatakka 040 773 9632

Link to comment
Share on other sites

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731

2 luku

Perusoikeudet

6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

18 §

Oikeus työhön ja elinkeinovapaus

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta.

Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla.

Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

mikä ihmisiä oikein vaivaa? kun ne tulee sairaalaan ne menettää kaiken toimintakyvyn ja maalaisjärjen.    -Lyrica

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...