Jump to content
MAINOS

Kuntatyönantajat rikkovat ay-oikeuksia ja harjoittavat syrjintää


OldOne

Recommended Posts

Tehy tuomitsee jyrkästi paikallisten kuntatyönantajien rikkomukset liittyen perustuslain turvaamiin yhdistymisvapauteen ja työtaisteluoikeuteen. Tehy paheksuu myös tehyläisiin kohdistuvaa syrjivää kohtelua.

Esimerkiksi Juuan kunnan kunnanhallitus on päättänyt, että jos tehyläinen ilmoittaa lokakuun loppuun mennessä työnantajalle kirjallisesti Tehystä eroamisestaan, hänelle voidaan maksaa muiden kunta-alan järjestöjen jo sopimien korotusten mukaisesti korotukset. Tehyläisille ei tällä hetkellä makseta korotuksia, koska Tehy ei ole vielä kunta-alalla solminut sopimusta vaan tavoittelee korkeampia korotuksia. Kunnan päätös on tulkittu kannustuksena liitosta eroamiseen.

-Toiminta on täysin tuomittavaa ja on mahdollista, että tässä rikotaan sekä perustuslakiin kirjattua yhdistymisvapautta että työsopimuslain syrjintäkieltoa, toteaa Tehyn puheenjohtaja Jaana Laitinen-Pesola.

Lisäksi Tehyn jäseniä on useissa paikoissa kohdeltu syrjivästi mm. työvuorojen sijoittelussa, vuosilomien vahvistamisessa sekä koulutukseen pääsyssä. Näin on tapahtunut myös työpaikoilla, jotka eivät ole Tehyn joukkoirtisanoutumisuhkan piirissä. Vaikka paikalliset työnantajat varautuvatkin parhaillaan uhkan mahdolliseen realisoitumiseen, em. toimia ei voi kohdistaa vain järjestäytymisen perusteella. Se on lainvastaista.

Perustuslain 13 § toteaa, että jokaisella on yhdistymisvapaus. Sen perusteluissa todetaan, että ammatillisen järjestäytymisvapauden turvaaminen merkitsee myös sitä, ettei vapauttaan harjoittavalle saa aiheutua siitä haitallisia seuraamuksia. Siten osallistuminen tai osallistumatta jättäminen ammattiyhdistystoimintaan tai lailliseen työtaistelutoimenpiteeseen ei ole hyväksyttävä peruste esimerkiksi työstä erottamiseen tai erilaiseen kohteluun työelämässä.

Myös työsopimuslaki toteaa, että työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan mm. ammattiyhdistystoiminnan vuoksi.

Tehy tulee tutkimaan tapaukset ja ryhtyy tarvittaessa myös oikeudellisiin toimiin.

-Kuntatyönantajien harjoittamat painostustoimet ja laittomuudet ovat täysin tuomittavia. Vaadimme niiden lopettamista välittömästi, koska toiminta haittaa neuvottelujen edistymistä. Työnantajat näyttävät nyt kriisiyttävän tilannetta edelleen tarkoituksellisesti.

Työnantajien tulee nyt pidättäytyä ylilyönneistä ja käyttää voimavaransa neuvottelutuloksen löytämiseen, sanoo Laitinen-Pesola.

http://www.tehy.fi/?x1536574=13769498

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Tehyn jäseniä on useissa paikoissa kohdeltu syrjivästi mm. työvuorojen sijoittelussa, vuosilomien vahvistamisessa sekä koulutukseen pääsyssä.

Meillä peruttiin kaikki jo sovitut koulutukset. Myös osaston sisäiset sellaiset. Työvuorolistaan koulutuspäivälle merkattujen työvuorot kuulemma siirretään johonkin työnantajalle paremmin sopivaan paikkaan.  :)
Link to comment
Share on other sites

TYKS:N intrasta poimittua:

Lomat ja virkavapaudet työtaistelutilanteessa

Työnantajatoimikunnan tiedote 19.10.2007 

Uusia lomia tai harkinnanvaraisia virkavapauksia ei tule toistaiseksi myöntää sellaiselle henkilöstölle, jonka läsnäolo on tarpeen potilasturvallisuuden takaamiseksi ja potilashoidon turvaamiseksi. Näitä ovat ensisijaisesti koulutettu hoitohenkilökunta mutta myös soveltuvin osin lääkärit. 

Sellaiset virkavapaat ja työlomat, joihin henkilöllä on ehdoton oikeus (esim. vanhempainvapaa, hoitovapaa), myönnetään haetun mukaisena, mikäli säännökset tai määräykset eivät mahdollista vapaiden siirtämistä työtaistelun jälkeiseen aikaan. 

Myönnettyjen lomien ja virkavapauksien siirtäminen 

Nykyisen vuosilomalain mukaan oikeutta jo myönnettyjen lomien siirtämiseen tai peruuttamiseen työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan osalta ei ole. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen 2007-2009 vuosilomaluvun 11 § 6 momentin mukaan viranhaltijan vuosilomaa voidaan siirtää tai jo aloitettu vuosiloma keskeyttää, mikäli siirtäminen tai keskeyttäminen on tarpeellista julkisen vallan käyttöön liittyvistä painavista syistä taikka välttämätöntä laissa säädettyjen terveyteen tai turvallisuuteen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Viranhaltijan lomaa siirrettäessä tai keskeytettäessä on viranhaltijalle varattava tilaisuus esittää mielipiteensä loman siirtämisestä tai keskeyttämisestä. Tämän tilaisuuden antaminen voidaan tehdä suullisesti ja suoritetusta mielipiteen esittämisestä on tehtävä merkintä loman siirtämistä tai keskeyttämistä koskevaan päätökseen 

Myönnetty harkinnanvarainen virkavapaa tai työvapaa (esim. koulutusvapaa) voidaan peruuttaa toiminnallisista syistä. Työtaistelua ja siitä aiheutuvaa työvoiman tarvetta voidaan pitää tällaisena toiminnallisena syynä. Virkavapaan tai työvapaan peruuttaminen edellyttää kuulemista. Kuuleminen tältä osin (muitten peruuttamista koskevien päätöksen kuin vuosilomaa koskevien päätösten osalta) on syytä suorittaa kirjallisesti. 

Koska sekä lomien että vapaiden peruuttamiselle tulee olla hyväksyttävät, edellä mainitut syyt, on näiden päätösten teko mahdollista sen henkilökunnan osalta, jonka läsnäolo on välttämätöntä potilaiden hoidon turvaamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa ensisijaisesti hoitohenkilökuntaa. Tämä tarkoittaa myös soveltuvin osin lääkäreitä. Päättävien viranhaltijoiden huomiota kiinnitetään erityisesti siihen, että irtisanoutumisten toteutuessa terveydenhuollon ammattihenkilöt joutuvat toimimaan toistensa tehtävissä terveyspalvelujen tuottamisen takaamiseksi siten kuin ammattihenkilölain 2 §:ssä todetaan. 

Päättäviä viranhaltijoita kehotetaan ryhtymään välittömästi toimenpiteisiin sellaisten edellä mainituille viranhaltijoille vahvistettujen lomien peruuttamiseksi tai siirtämiseksi taikka edellä mainituille työntekijöille tai viranhaltijoille myönnettyjen harkinnanvaraisten virkavapauksien tai työvapaiden peruuttamiseksi, jotka on myönnetty 19.11.2007 jälkeiseen aikaan. Päätökset voivat koskea myös tätä edeltävää aikaa, mikäli potilashoidon turvaaminen ja potilasturvallisuuden takaaminen tätä edellyttää.

Sodassa, rakkaudessa ja yleisessä vitutuksessa kaikki on sallittua.

Link to comment
Share on other sites

Kaikkea ne ehtivät mun lomani aikana...onneksi olen osittaisella hoitovapaalla vuoden loppuun.

"Tietä käyden tien on vanki/ vapaa on vain umpihanki."

- A. Hellaakoski -

Link to comment
Share on other sites

Terveydenhoito Helsingissä?

Toteutuuko terveydenhoito oikeudenmukaisesti?

Avoin keskustelutilaisuus

keskiviikkona 31.10. klo 17-19

Vallillan kirjaston auditoriossa

Päijänteentie 5

Alustavat

Kati Peltola, terveyslautakunnan jäsen

Esa Tulkki, lääkäri

Kahvitarjoilu  Vapaa pääsy

Tervetuloa

Järjestävät Demokraattinen Sivistysliitto ja SKP:n Etu-Sörkan osasto

"to ride,shoot straight and speak the truth"

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...