Jump to content
MAINOS

Uhkailu, kiristys, lahjonta.


-VF-

Recommended Posts

Koska joukkoirtisanoutuminen on työtaistelumuoto jota vastaan työnantajalla ei ole mitään keinoja, niin se joutuu tyytymään tähän, eli uhkailuun, kiristämiseen ja lahjontaan:

Lähettäjä: KT tiedottaa [mailto:KT.tiedottaa@kuntaliitto.fi]

Lähetetty: 9. lokakuuta 2007 17:51

Vastaanottaja: KT tiedottaa

Aihe: Tehyn työtaistelutoimenpiteisiin liittyviä kysymyksiä

Kunnallinen työmarkkinalaitos tiedottaa palkka-asiamiehille 9.10.2007

Tehyn työtaistelutoimenpiteisiin liittyviä kysymyksiä

Tehyn valtuusto on tänään ilmoittanut palkkavaatimuksensa. Tehy tavoittelee 2,5 vuoden sopimuskaudella yhteensä 400–600 euron palkantarkistuksia vähimmäispalkkoihin ja tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Valtuusto päätti myös jättää työtaisteluvaroituksen 15.10.2007. Työtaistelumalli on tehyläisten joukkoirtisanoutuminen.  KT tiedottaa asiasta tarkemmin, kun Tehy on antanut työtaisteluilmoituksen.

TNJ:n luottamusmiehet

Pääsopijajärjestö TNJ:n liitoista Super on hyväksynyt uudet virka- ja työehtosopimukset, mutta Tehy ei. Näin TNJ on sitoutunut vain osittain mm. työrauhaan ja siitä huolehtimiseen.

TNJ:lla on kuitenkin yhteiset luottamusmiehet, jotka käytännössä ovat joko Tehyn tai Superin jäseniä. Kunnallinen työmarkkinalaitos katsoo, että tässä tilanteessa paikallistasolla on yleensä tarkoituksenmukaista menetellä siten, että liiton luottamusmiehet hoitavat lähinnä omaan liittoonsa kuuluvien työntekijöiden ja viranhaltijoiden asioita.

Mikäli jommallakummalla liitolla ei ole luottamusmiestä, voidaan paikallisesti menetellä siten, että esim. varaluottamusmies hoitaa tilapäisesti liittoonsa kuuluvien sellaiset asiat, joiden hoitaminen ei siedä viivytystä.

Varsinaisen luottamusmiehen katsotaan tällöin olevan ”estynyt”. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan neuvotella esim. luottamusmiesten määrästä, uusien luottamusmiesten valinnasta tai luottamusmiehen ajankäytön lisäämisestä.   

Palvelussuhteen ehtoja koskevat neuvottelut

Yleisen käytännön mukaisesti työtaistelu-uhan alla tai työtaistelutilanteessa ei neuvotella paikallisesti työtaistelun piiriin kuuluvien eli Tehyn jäsenten palvelussuhteen ehtoihin liittyvistä kysymyksistä tai tulkintaerimielisyyksistä. Tarkempaa tietoa tästä sekä mahdollisista lakkorajoja ja suojelutyötä koskevista neuvotteluista löytyy Kunnallisen työmarkkinalaitoksen julkaisemasta Työtaisteluohjeet -oppaassa.

Tehyn ylityökieltoon liittyviä kysymyksiä

Ylityökieltoon liittyviä asioita on selostettu palkka-asiamiessähköpostissa 3.10.2007. Sen lähettämisen jälkeen on tullut esille työntekijöiden väite, että työvuoroluettelon muuttaminen tai ylityön tekeminen olisi mahdollista vain, jos kyseessä on työaikalain 21 §:ssä säädetty hätätyö.

Hätätyöstä on kyse vain silloin, kun ennalta arvaamaton tapahtuma uhkaa vaarantaa mm. hengen ja terveyden. Hätätyö oikeuttaa olla noudattamatta mm. työaikalaissa säädettyjä vapaa-aikoja ja ylityön enimmäismääriä. Työnantajan oikeus muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloa toiminnallisin syin perustuu KVTES:n työaikaluvun 22 §:ään ja työaikalain 35 §:ään ja ei edellytä työaikalaissa tarkoitetun hätätyön täyttymistä.

Työnjohto-oikeus työnantajalla

On ilmennyt, että yksittäiset työntekijät ovat kieltäytyneet tekemästä joitakin heille säännönmukaisesti kuuluvia tehtäviä. Työtaistelu-uhan alla ja myös työtaistelutilanteessa työn johto ja valvontaoikeus on aina työnantajalla.

Koska kyseessä ei ole vielä lakkotilanne, jokainen työntekijä on velvollinen tekemään hänelle kuuluvat työtehtävät asianmukaisesti. KVTES:n yleisen osan 10 §:n perusteella työnantajalla on myös oikeus muuttaa työntekijän tehtäviä olennaisesti tilapäisesti enintään kahdeksan viikon ajaksi.

Tämän määräyksen perusteella työntekijä on velvollinen siirtymään sellaisiin tehtäviin, joita voidaan pitää hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa huomioon ottaen hänelle sopivina. Työnantajan oikeutta muuttaa työtehtäviä mahdollisen lakon aikana on selostettu Työtaisteluohjeet –oppaassa kohdassa 5.1.

Työntekijälle tulee mahdollisissa työnteon kieltäytymistapauksissa selvittää hänen velvollisuutensa ja henkilökohtainen vahingonkorvaus- ym. vastuunsa. Työstä kieltäytyminen on syytä ottaa kirjallisena. Tarvittaessa voidaan vedota myös terveydenhuollon ammattihenkilölain 15 §:ssä säädettyyn auttamisvelvollisuuteen. Velvollisuuksien ja oikeuksien selvittäminen työntekijälle ja työnantajan direktio-oikeuden käyttäminen eivät ole työntekijän uhkaamista.

Lisäksi on tullut esille tapauksia, joissa Tehyn jäseninä olevat työtekijät tai viranhaltijat ovat lähteneet tulkitsemaan esim. kiireellisen hoidon tarvetta työpaikalla noudatetusta vakiintuneesta käytännöstä poikkeavasti ja pyrkineet näin rajaamaan tehtäviään.

Kunnallinen työmarkkinalaitos korostaa, että päätösvalta palvelujen antamisesta ja hoidon tarpeesta on työnantajalla lainsäännökset, lääketieteelliset periaatteet ja hoitokäytännöt erilaisissa olosuhteissa huomioiden.

Terveydenhuollon ammattihenkilölain mukaan lääkärin tehtäviin kuuluu päättää potilaan taudin määrityksestä, tutkimuksesta ja hoidosta sekä lääkityksestä. Kansanterveyslain 15 b §:ssä tarkoitetun henkilön hoidon tarpeen arvioinnin voi tehdä terveydenhuollon ammattihenkilölain piiriin kuuluva ammattihenkilö, esim. lähihoitaja, sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.   

Joukkoirtisanoutuminen työtaistelukeinona

Tehyn valtuusto on 9.10.2007 päättänyt, että työtaistelumallina on tehyläisten joukkoirtisanoutuminen. Viranhaltijoilla joukkoirtisanoutuminen on aina kielletty työtaistelutoimenpide. Työntekijöillä joukkoirtisanoutuminen on mm. sopimuksettoman tilan aikana sallittu työtaistelukeino. Ammattijärjestöt eivät ole kuitenkaan siihen käytännössä turvautuneet, joskin lääkärit ovat käyttäneet sitä paikallisesti laittomana työtaistelukeinona.

Mahdollinen kirjallinen irtisanoutuminen sitoo työntekijää siitä lukien, kun se on tullut työnantajan tietoon, ja työsuhde päättyy automaattisesti lakisääteisen irtisanomisajan jälkeen tai myöhemmästä ajankohdasta, jonka työntekijä on irtisanomisilmoituksessaan ilmoittanut. Sillä, että kyseessä on työntekijäjärjestön järjestämä työtaistelutoimenpide, ei ole merkitystä.

Irtisanoutuminen ei edellytä työnantajalta esim. päätöstä irtisanomisen hyväksymisestä tai merkitsevän irtisanomista tiedokseen. Irtisanomisilmoitukset tulee kuitenkin kirjata saapuneiksi ja merkitä saapumispäivä ilmoitukseen tai esimerkiksi diaariin.

Mikäli irtisanomisilmoitus annetaan esimiehelle, hänen tulee tehdä asianmukaiset toimenpiteet ja merkinnät irtisanomisen saapumisesta. Irtisanomisilmoituksia ei pidä kerätä esim. esimiehen laatikkoon ja varmistaa tällä menettelyllä, että työntekijä voisi tarvittaessa vetää ilmoituksensa pois ennen irtisanomisajan päättymistä. Menettelyllä vain laajennetaan ja pitkitetään työtaistelukeinoa sekä annetaan työntekijälle harhaanjohtavaa turvallisuuden tunnetta.

On ehdottoman tärkeää, että jokainen työntekijä ymmärtää, että irtisanoutuminen tarkoittaa palvelussuhteen päättymistä ja palvelusuhteen perusteella saatavien etujen menettämistä. Koska työtaistelutilanteen päättymishetkeä ei voida ennalta tietää, palvelussuhteen päättyminen voi hyvin konkretisoitua työtaistelutilanteen aikana. Mitään käytäntöä ei ole siitä, että esim. mahdollisessa ”lakon lopettamissopimuksessa” sovittaisiin tai edes voitaisiin sopia yksittäistä työnantajaa sitovasti irtisanoutuneiden takaisin ottamisesta, saati heidän takasin ottamisestaan ns. vanhoina työntekijöinä.

Mahdolliset irtisanoutumiset saatuaan tulee paikallisesti arvioida työvoimatilanne, ja organisoida tarvittavat toimintojen uudelleen järjestelyt tarvittaessa yhdessä muiden työnantajien sekä työntekijöiden ja viranhaltijoiden tehtävien muutokset. Työnantajalla on oikeus käyttää lakon aikana mm. ulkopuolista työvoimaa ja palkata mahdollisuuksien mukaan uutta työvoimaa irtisanoutuneiden tilalle.

Yleisen työmarkkinakäytännön mukaan toinen työnantaja ei palkkaa työtaistelun piiriin kuuluvan työnantajan palveluksessa olevia työhönsä. Työvoimatilanteen arvioimiseksi irtisanomisista on syytä erottaa myös ”todelliset” irtisanoutumiset, jotka eivät perustu joukkoirtisanoutumiseen.

Uuden työ- ja virkaehtosopimuksen soveltaminen tehyläisiin

1.10.2007 voimaan tullutta uutta kunnallista virka- ja työehtosopimusta KVTES sovelletaan sopimuksen hyväksyneiden järjestöjen jäseniin. Lisäksi työnantaja on velvollinen soveltamaan sopimusta järjestäytymättömiin. Sitä ei sovelleta Tehyn jäseninä 1.10.2007 olleisiin työntekijöihin ja viranhaltijoihin, koska Tehy ei ole sopimusta hyväksynyt.

Kunta-alan sopimusten allekirjoituspäivä (1.10.2007) on objektiivinen päivä sopimusten soveltamisalaa ratkaistaessa. Mikäli työntekijä tai viranhaltija ilmoittaa tämän päivän jälkeen eronneensa Tehyn jäsenyydestä ja hän ei osallistu työtaistelutoimenpiteisiin, on paikallisen työnantajan harkinnassa, sovelletaanko uutta sopimusta myöhempiä palkkaeriä maksettaessa myös tähän työntekijään tai viranhaltijaan. Lähtökohtaisesti työnantajan intressissä on pitää mahdollisimman paljon henkilöstöä työtaistelutoimenpiteiden ulkopuolella, mutta pitäytyä muuten kaiken järjestöpolitiikan ulkopuolella.

***************************************************************

Sait tämän viestin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tiedotuksesta. Se on lähetetty kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille, ja osoitteet ovat KT:n palkka-asiamiesrekisteristä.

Mikäli viesti on saapunut väärään sähköpostiosoitteeseen, ilmoita muutokset yhteystiedoissa osoitteeseen ktmedia@kuntaliitto.fi tai soittamalla (09) 771 2336

Ajankohtaista työmarkkina-asiaa myös www.kuntatyonantajat.fi

Det här meddelandet kommer från Kommunala arbetsmarknadsverkets information. Meddelandet har skickats till kommunernas och samkommunernas löneombud, vars adresser finns i KA:s löneombudsregister.

Om meddelandet har skickats till fel e-postadress, vänligen anmäl adressändringen till ktmedia@kommunforbundet.fi eller per telefon (09) 771 23 36

Aktuella arbetsmarknadsfrågor finns på www.kommunarbetsgivarna.fi

Toinen helmi:

Lähettäjä: KT tiedottaa [mailto:KT.tiedottaa@kuntaliitto.fi]

Lähetetty: 9. lokakuuta 2007 17:42

Vastaanottaja: KT tiedottaa

Aihe: Tehy siirsi vastuun yksittäisille jäsenilleen

Kunnallinen työmarkkinalaitos tiedottaa palkka-asiamiehille 9.10.2007

Tehyn palkkavaatimukset johtaisivat terveydenhuollon leikkauksiin

Tehy siirsi vastuun yksittäisille jäsenilleen

Tehy uhkaa kuntia ja kuntayhtymiä joukkoirtisanoutumisella. Tehy vaatii 400 – 600 euron korotuksia sairaanhoitajien vähimmäispalkkoihin ja tehtäväkohtaisiin peruspalkkoihin 2,5 vuoden sopimuskaudella eli täysin epärealistisia 25 prosentin palkankorotuksia.

Tehyn vaatimukset johtaisivat terveydenhuollon supistuksiin, pysäyttäisivät vakinaisen henkilöstön ja sijaisten rekrytoinnin ja lisäisivät lomautuksia ja palvelujen uudelleen järjestelyjä kaikilla hallinnonaloilla.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tarjous hoitoalan palkantarkistuksiin oli tasoltaan korkeampi kuin koskaan aiemmin.  Hämmästyttävää on, että Tehy on kuitenkin tehnyt yksityisellä terveyspalvelualalla neuvottelutuloksen, joka selvästi alittaa kunta-alalla hoitajille tarjotun tason.

Kuntatyönantajilla ei ole jaossa uutta rahaa sairaanhoitajien palkankorotuksiin eikä sitä ole odottavissa miltään taholta. Uusien virka- ja työehtosopimusten palkankorotustaso on jo nyt kuntien taloudellisen sietokyvyn äärirajoilla. Monet kunnat ovat jo tähän mennessä ilmoittaneet korottavansa veroprosenttiaan.

Kuntatyönantaja on pettynyt siihen, että Tehy on lähtenyt käyttämään näin ankaria keinoja taatakseen itselleen muita korkeammat palkankorotukset. Kuntatyönantajan on turvattava osaava työvoima myös muissa kuntapalveluja tuottavissa ammattiryhmissä.

Irtisanoutuminen on lopullinen ratkaisu

Tehy on valinnut työtaisteluaseekseen äärimmäisen rajun ja erittäin harvoin käytetyn työtaistelukeinon. Joukkoirtisanoutumisella siirretään vastuuta lakkojärjestöltä yksittäisille jäsenille.

Irtisanoutuessaan vakinaisesta palvelussuhteesta yksittäinen sairaanhoitaja ottaa suuren henkilökohtaisen riskin. Tehy voi puheissaan luvata jäsenilleen lakon jälkeen palautuvat työpaikat, mutta mitään takeita ei ole olemassa siitä, että heidät voidaan ottaa takaisin ns. vanhoina työntekijöinä.

Kirjallinen irtisanoutuminen sitoo työntekijää ja työsuhde päättyy automaattisesti lakisääteisen irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisilmoitukset kirjataan ja työntekijä ei voi perua irtisanomista niin halutessaan.

Irtisanoutuminen tarkoittaa palvelussuhteen päättymistä ja sen perusteella saatavien etujen menettämistä. Työnantajalla on oikeus käyttää lakon aikana mm. ulkopuolista työvoimaa ja palkata mahdollisuuksien mukaan uutta työvoimaa irtisanoutuneiden tilalle.

Lisätietoja Kunnallinen työmarkkinalaitos

työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, p. (09) 771 2500

neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka, p. (09) 771 2127, 050 320 9744

www.kuntatyonantajat.fi

***************************************************************

Sait tämän viestin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tiedotuksesta. Se on lähetetty kuntien ja kuntayhtymien palkka-asiamiehille, ja osoitteet ovat KT:n palkka-asiamiesrekisteristä.

Mikäli viesti on saapunut väärään sähköpostiosoitteeseen, ilmoita muutokset yhteystiedoissa osoitteeseen ktmedia@kuntaliitto.fi tai soittamalla (09) 771 2336

Ajankohtaista työmarkkina-asiaa myös www.kuntatyonantajat.fi

Det här meddelandet kommer från Kommunala arbetsmarknadsverkets information. Meddelandet har skickats till kommunernas och samkommunernas löneombud, vars adresser finns i KA:s löneombudsregister.

Om meddelandet har skickats till fel e-postadress, vänligen anmäl adressändringen till ktmedia@kommunforbundet.fi eller per telefon (09) 771 23 36

Aktuella arbetsmarknadsfrågor finns på www.kommunarbetsgivarna.fi

Tällaista soopaa alkaa tulemaan huomattavasti enemmän kun peli kovenee. Se ei ole merkki siitä, että Tehy on heikoilla vaan se on merkki siitä, että kuntatyönantajalla ei ole minkäänlaisia keinoja murtaa työtaistelua.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

MAINOS
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply

Tota propagandaa on tulossa taatusti roppakaupalla lisää ensi viikolla. Nyt vaan kaikki päät kylmänä ja älkää uskoko noita työnantajan puheita sokeasti. Peli kovenee, uhkailu ja pelottelu kuuluu asiaan. Työnantaja on aiheesta paniikkivaihde päällä.

Hakekaa oikeata tietoa TEHYn intrasta ja levittäkää sitä kollegoille. Muistutuksena, älkää allekirjoittako mitään listoja mitä työnantaja mahdollisesti kierrättää asiaan liittyen. Mitään pakkoa siihen ei ole olemassa. Mm puheet siitä että jokaisen täytyy henkilökohtaisesti irtisanoutua, on työnantajan propagandaa. Älkää missään tapauksessa menkö itse irtisanoutumaan, vaan laittakaa nimi ainoastaan niihin TEHYn listoihin.

Link to comment
Share on other sites

Tota propagandaa on tulossa taatusti roppakaupalla lisää ensi viikolla. Nyt vaan kaikki päät kylmänä ja älkää uskoko noita työnantajan puheita sokeasti. Peli kovenee, uhkailu ja pelottelu kuuluu asiaan. Työnantaja on aiheesta paniikkivaihde päällä.

Nimen omaan. Nyt vasta alkaa työnantajan peli kovenemaan sitä mukaan kuin paniikki työnantajalla kasvaa. Parhain ohje mitä kannattaa noudattaa on se, että kaikki työnantajalta tuleva informaatio on pelkkää valetta. Työnantaja yrittää kaikin keinoin rikkoa yhteistä työtaistelurintamaa,

Hakekaa oikeata tietoa TEHYn intrasta ja levittäkää sitä kollegoille. Muistutuksena, älkää allekirjoittako mitään listoja mitä työnantaja mahdollisesti kierrättää asiaan liittyen. Mitään pakkoa siihen ei ole olemassa. Mm puheet siitä että jokaisen täytyy henkilökohtaisesti irtisanoutua, on työnantajan propagandaa. Älkää missään tapauksessa menkö itse irtisanoutumaan, vaan laittakaa nimi ainoastaan niihin TEHYn listoihin.

Nimen omaan. Missään nimessä mihinkään työnantajan listaan tai kyselyyn ei laiteta nimeä. Myöskään ei missään nimessä kerrota työnantajalle onko allekirjoittanut joukkoirtisanoutumiskaavaketta. Ja jos työnantaja kysyy, että oletko Tehyn jäsen, niin kieltäydytte kommentoimasta asiaa millään lailla.

Joukkoirtisanoutumiskaavakkeen allekirjoittaminen, nimen selvennyksen kirjoittaminen, työyksikön ja syntymäajan kirjoittaminen on ainoa toimenpide joka täytyy joukkoirtisanoutumiseen osallistuttaessa tehdä. Mitään muuta ei tarvitse yksittäisen jäsenen tehdä koko työtaistelun aikana. Työtaistelun jälkeenkään ei tarvitse laittaa nimeään mihinkään paperiin.

Tehyn sivuilta löytyy pari Word-tiedostoa jotka kertovat oleellisimmat asiat joukkoirtisanoutumista koskien.

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

Työnantajan lausunnot alkaa olla suorastaan huvittavia. Eilen joku sairaalan pomo selitti tv:ssä kuinka he voivat määrätä tarvittaessa irtisanoutuneita ihmisiä takaisin töihin kotoa koska terveydenhuollon ammattilaisia sitoo laki joka velvoittaa auttamaan kiireellisen avun tarpeessa olevia. Noinhan se menee joo  :)

Tässä faktaa asiasta

Velvollisuus auttaa kiireellisen avun tarpeessa olevaa

Terveydenhuollon ammattihenkilön lakiin perustuva velvollisuus on auttaa kiireellisen avun tarpeessa olevaa. Pykälän lähtökohta on eettinen ja turvaa syrjimättömän avun saannin henkilöön liittyvistä seikoista tai kotipaikasta riippumatta terveydenhuollon eri toimipisteissä.

Velvollisuus ei koske normaalia terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan turvaamista työntekijän työajan ulkopuolella.

Palo- ja onnettomuuspaikalla on pelastustoiminnan johtajalla oikeus määrätä työkykyinen henkilö (myös terveydenhuollon ammattilainen), jolla ei ole pätevää syytä esteenä, avustamaan pelastustoiminnassa.

Link to comment
Share on other sites

Työnantajan lausunnot alkaa olla suorastaan huvittavia. Eilen joku sairaalan pomo selitti tv:ssä kuinka he voivat määrätä tarvittaessa irtisanoutuneita ihmisiä takaisin töihin kotoa koska terveydenhuollon ammattilaisia sitoo laki joka velvoittaa kiireellisen avun tarpeessa olevia. Noinhan se menee joo  :)

No sehän taisi olla, yllätys yllätys, Husin toimitusjohtaja Nenonen.

Tässä faktaa asiasta

Velvollisuus auttaa kiireellisen avun tarpeessa olevaa

Terveydenhuollon ammattihenkilön lakiin perustuva velvollisuus on auttaa kiireellisen avun tarpeessa olevaa. Pykälän lähtökohta on eettinen ja turvaa syrjimättömän avun saannin henkilöön liittyvistä seikoista tai kotipaikasta riippumatta terveydenhuollon eri toimipisteissä.

Velvollisuus ei koske normaalia terveydenhuollon organisaatioiden toiminnan turvaamista työntekijän työajan ulkopuolella.

Palo- ja onnettomuuspaikalla on pelastustoiminnan johtajalla oikeus määrätä työkykyinen henkilö (myös terveydenhuollon ammattilainen), jolla ei ole pätevää syytä esteenä, avustamaan pelastustoiminnassa.

Ei kai kukaan oikeasti usko näitä puheita?  :)

Jos tätä lakia voitaisiin oikeasti soveltaa, niin silloinhan työttömiä terveydenhuollon ammattihenkilöitä olisi määrätty töihin sellaisiin työyksiköihin, jossa on kova hoitajapula. Ja onko näin käynyt? Ei. Ja tuleeko näin käymään? Ei.

Täyttä hölynpölyä koko juttu, kuten kaikki työnantajapuolen "faktatiedot".

Jos oikeasti aletaan jonkun lain turvin määräämään ihmisiä töihin ilman, että he ovat työsuhteessa ko. työpaikkaan, niin minä en vastaa puhelimeen, ja jos vahingossa vastaan, niin kerron olevani umpihumalassa Timbuktussa ja sen vuoksi en voi tulla.  8)

Failure is always an option

Link to comment
Share on other sites

"Hoitajat saattavat joutua hätätyöhön"

http://www.mediuutiset.fi/doc.te?f_id=1241782

"Työtaistelun aikana työssä olevien hoitajien työaikoja voidaan lain mukaan pidentää, jos potilaiden terveys vaarantuu.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan hätätyön teettäminen ei kuitenkaan ole ensisijainen keino. "

Mistä nämä hoitajat aiotaan ottaa tekemään pidempiä vuoroja? Irtisanoutuminen kun lopettaa kaikki velvollisuudet.

Ja kuinkakohan potilaiden terveys vaarantuu, jos puoliunessa oleva hoitaja alkaa tekemään töitä...

"If you ain't part of a solution, you are solid or gas."

Link to comment
Share on other sites

Noin äkkipäätä tulee mieleen, että tuollainen uhkailu saa jonkun epäröivän liittymään joukkoirtisanoutumiseen...  >:D Hulluko siellä vielä pitempää päivää alkaisi painamaan  ;D

Link to comment
Share on other sites

Johan tätä odoteltiin: Kuntatyönantaja syyttää Tehyä piittaamattomuudesta

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta syyttää terveydenhoitohenkilökuntaa edustavaa Tehyä piittaamattomuudesta. Valtuuskunta sanoo' date=' että ryhtymällä joukkoirtisanoutumisiin Tehy heikentää väistämättä potilasturvallisuutta ja osoittaa piittaamattomuutta kansalaisten hyvinvoinnista.[/quote']  angry.png
Link to comment
Share on other sites

Seuraavaksi sitten isketään yksittäisten hoitajien kutsumuksen ja moraalin kimppuun >:D

Ei se ole Tehyn velvollisuus järjestää hoitoa potilaille, kyllä ne vastuuhenkilöt löytyy ihan muualta ;D

Link to comment
Share on other sites

Guest Sairaanhoitaja, HUS

Muistutuksena, älkää allekirjoittako mitään listoja mitä työnantaja mahdollisesti kierrättää asiaan liittyen. Mitään pakkoa siihen ei ole olemassa. Mm puheet siitä että jokaisen täytyy henkilökohtaisesti irtisanoutua, on työnantajan propagandaa. Älkää missään tapauksessa menkö itse irtisanoutumaan, vaan laittakaa nimi ainoastaan niihin TEHYn listoihin.

Missään nimessä mihinkään työnantajan listaan tai kyselyyn ei laiteta nimeä. Myöskään ei missään nimessä kerrota työnantajalle onko allekirjoittanut joukkoirtisanoutumiskaavaketta. Ja jos työnantaja kysyy, että oletko Tehyn jäsen, niin kieltäydytte kommentoimasta asiaa millään lailla.

Joukkoirtisanoutumiskaavakkeen allekirjoittaminen...on ainoa toimenpide joka täytyy joukkoirtisanoutumiseen osallistuttaessa tehdä. Mitään muuta ei tarvitse yksittäisen jäsenen tehdä ...jälkeenkään ei tarvitse laittaa nimeään mihinkään...

Sorry pitkä lainaus, mutta tiedätkö, onko näistä asioista tulossa vaikkapa lyhyttä ohjetta massasähköpostilla Tehyn jäsenille, sillä vaikuttaa siltä, etteivät kaikki käy tuolla extranetissä tai tiedotusilloissa ollen näin työnantajan (johon "jostain syystä" luottavat) armoilla ? Tuossa tekstissä on oikeastaan kaikki olennaisin tällä hetkellä mitä yksittäisen jäsenen tulee tietää. Olen pyrkinyt omalta osaltani tietoutta levittämään, mutta pelkään, ettei ihan kaikissa yksiköissä asia ole aivan selvä. Laittaisin massapostauksen Hussin sähköpostijärjestelmään noista asioista, jos olisin aivan varma, etteivät nykyisessä tilanteessa saisi tuostakin perustetta irtisanomiselle..

muoks: viilausta

Link to comment
Share on other sites

http://www.iltalehti.fi/uutiset/200710106702121_uu.shtml

Pikaisen laskelman mukaan vaaditulla rahamäärällä voitaisiin palkata noin 11 000 uutta hoitajaa.

-Mistähän ne meinaa noikin esiin pieraista? Heh-heh.

No sieltä filippiineiltä tietty.

Tämä mielipide tai kommentti on yksityishenkilön antama eikä välttämättä edusta työnantajani, minkään yhteistyökumppanini, ammattiliittoni tai puolueeni kantaa.

Link to comment
Share on other sites

http://www.iltalehti.fi/uutiset/200710106702121_uu.shtml

Pikaisen laskelman mukaan vaaditulla rahamäärällä voitaisiin palkata noin 11 000 uutta hoitajaa.

-Mistähän ne meinaa noikin esiin pieraista? Heh-heh.

No sieltä filippiineiltä tietty.

-Aijoo, ne sisältyyy tietysti siihen (HUS:sin) työhönoton ulkopuolella seisovaan kilometrin jonoon..

My brain is stuck from shooting glue

I'm not sorry for the things I do

 

Carbona not glue

Link to comment
Share on other sites

Sorry pitkä lainaus, mutta tiedätkö, onko näistä asioista tulossa vaikkapa lyhyttä ohjetta massasähköpostilla Tehyn jäsenille, sillä vaikuttaa siltä, etteivät kaikki käy tuolla extranetissä tai tiedotusilloissa ollen näin työnantajan (johon "jostain syystä" luottavat) armoilla ? Tuossa tekstissä on oikeastaan kaikki olennaisin tällä hetkellä mitä yksittäisen jäsenen tulee tietää. Olen pyrkinyt omalta osaltani tietoutta levittämään, mutta pelkään, ettei ihan kaikissa yksiköissä asia ole aivan selvä. Laittaisin massapostauksen Hussin sähköpostijärjestelmään noista asioista, jos olisin aivan varma, etteivät nykyisessä tilanteessa saisi tuostakin perustetta irtisanomiselle..

muoks: viilausta

TEHY on ainakin pyytänyt jossain vaiheessa jäseniään ilmoittamaan jonkun muun kuin työnantajan meiliosoitteen. Ei välttämättä tehy-posti kulje tässä tilanteessa työnantajan osoitteeseen.  ;D

Link to comment
Share on other sites

Terveisiä MOL:n sivuilta:

"Astiahuoltaja, Sodexho Oy

Yhteystiedot  Sodexho Oy/rekrytointi, Puh: (050) 3246873

Palkkaus  10 €/h "  :P

JepJep ja oma tuntipalkka tämän vuoden palkkalaskelmien mukaan 10,82e

Että ehkä sitä tämäkin asuntovelkaantunut ottaa riskin ja allekirjoittaa,

katsoo sitten löytääkö itsensä keittiön perukoilta tai mistä lie sillinpurkittamosta?

"KIRJANPITÄJÄN OPPISOPIMUS, 15 paikkaa, Operaria Oy, Helsinki

Haemme yhteistyössä pääkaupunkiseudun tilitoimistojen kanssa

OPPISOPIMUSOPISKELIJOITA TILITOIMISTOIHIN.

Opiskelijana suoritat merkonomin tutkinnon (taloushallinto) ja työskentelet Sinut valinneessa tilitoimistossa. Teoriakoulutuksesta vastaa Omnian aikuisopisto. Koulutus alkaa 14.1.2008 ja koulutuksen kesto on 1,5 vuotta."

Siisti sisätyö?

"Koirasafariopas/kelkkaopas, 2 paikkaa, Lumivalkea Oy, Inari

Husky & Co hakee kahta koirasafari-/kelkkaopasta Saariselälle. Myös OPPISOPIMUS mahdollisuus. "

Aivan unelma homma  :)

"Lasinpuhaltaja/OPPISOPIMUS, Lasipruukki Ky, Rovaniemi

Lasipruukki Ky hakee LASINPUHALTAJAA oppisopimuskoulutukseen.

Ota yhteyttä mikäli

- olet sinnikäs

- et lannistu helposti

- sinulla on sorminäppäryyttä

- olet normaaliterveyden omaava "

Kuinkahan kauan päättäjillä on varaa odotella neuvottelupöytään palaamista,

meinaan veikkaan etten ole ainut joka petailee lainanlyhennyksiään laittelemalla

työhakemuksia "ihan vaan varmuuden vuoksi menemään". . .

Ja onhan se tietysti kivaa laittaa hakemukseen firmojen omille sivuille että mikä

tahansa matalapalkkainen homma käy (kokemusta on). . .

Toiset kun saattavat ihan oikeasti hankkiutua jopa asianmukaisesti palkattuun

työhön jo pelkän uhan vuoksi, niin ketäs ne sitten kosiskelee takaisin?

Olenko ainut joka tutkailee muun alan töitä?

Toi oppisopimus ois siitäkin hyvä ettei

lisälainaa välttämättä tarvii ottaa. . .

Tää lärpätys ei nyt tarkoita sitä ettenkö luottaisi TEHY:n kykyyn (tai siis meidän kaikkien)

hoitaa homma kotiin, vaan sitä että ei kai ne päättäjät oikeasti luule että porukka tosiaan

palaisi työhönsä ilman kunnon korotuksia  ::)

Link to comment
Share on other sites

Kannattaa laittaa talteen kaikki työnantajan tekemä tiedotus, joko kopioimalla tai alkuperäisenä viestinä jos mahdollista. Silloin voi(daan) työtaistelun jälkeen, tai sen aikana, vaatia työnantajalle / edustajalle lain mukaisia rangaistuksia rikoksista.

Työnantaja ei voi määrätä mitä asioita ja minkä liiton jäsenten asioita luottamusmies voi hoitaa. Luottamusmiehen asema on määrätty laissa.

Link to comment
Share on other sites

Meilläpäin on kuulemma kielletty hoitajia lukemasta Tehyn sivuja työajalla. Ja Tehyn sivuilla sanottiin, että jäsentiedoissa oleva sähköpostiosoite kannattaa vaihtaa, jos se on työpaikan, koska työantaja saattaa suodattaa Tehyltä tulevat postit roskikseen.

Että kellähän tässä nyt on sokka irti, kellä?

"Olkaapa hetki paikallanne, kun otetaan sydänfilmiä."

"Jaa KUHANSILMIÄ?!"

Link to comment
Share on other sites

"Hoitajat saattavat joutua hätätyöhön"

http://www.mediuutiset.fi/doc.te?f_id=1241782

"Työtaistelun aikana työssä olevien hoitajien työaikoja voidaan lain mukaan pidentää, jos potilaiden terveys vaarantuu.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan hätätyön teettäminen ei kuitenkaan ole ensisijainen keino. "

Mistä nämä hoitajat aiotaan ottaa tekemään pidempiä vuoroja? Irtisanoutuminen kun lopettaa kaikki velvollisuudet.

Ja kuinkakohan potilaiden terveys vaarantuu, jos puoliunessa oleva hoitaja alkaa tekemään töitä...

Tämähän tarkoittaisi siis töihin jääviä hoitajia. Siis yksi HYVÄ syy allekirjoittaa irtisanoutuminen ::)

Ku tutkituttaa piäsä, ni suap oekkeet liäkkeet..

Link to comment
Share on other sites

Kun tätä foorumia ja sen keskusteluita on seurannut, on mua ainakin alkanut mietityttämään se kuinka moni tulee vetämään lopullisesti herneet nenäänsä ja käyttämään sitä irtisanoutumista ihan oikeasti. Vai onko Tehy:n vaatimuksena että kaikkien on palattava töihin, vaikka Tehyläinen itse ei sinne enään mene mistään hinnasta. Sen verran hurjia juttuja on tullut nyt työnantajapuolesta jo nyt luettua. Kompetenssi mitataan yleensä kriisitilanteissa, silloin on tiedettävä ja osattava ulkoa lainsäädäntö, mikä on oikein ja mikä väärin, mihin kaikkeen työntekijäpuolta voi ja saa velvoittaa. Työnantajat ovat nyt tähän asti käyttäytyneet kuin kolmevuotiaat uhmaikäiset kakarat, joilta on viety tikkari. Ei ainakaan minua ole vakuuttanut heidän osaamisensa, oikeastaan missään asiassa, ja varsinkin kun näitä intranetti -klippejä on tullut luettua täällä vähän enemmänkin. Miten ihmeessä voi sellaisilla paikoilla istua ihmiset jotka eivät osaa heidän työntekijöidensä työntekoa säätelevää lainsäädäntöä ja ovat kuitenkin työnantajapuolella? Jopa Suomen perustuslaki on hakusessa. Mistä nämä on oikein löydetty? Filippiineiltä?

Ymmärrän hyvin että tilanne on todella paha, jopa katastrofaalinen, mutta se ei anna oikeuksia kuitenkaan ihan mihin vaan. Suomessa on Tehy aloittamassa työtaistelun, johon sillä on lainsäädännölliset oikeudet, mutta sotatilaan tätä ei voi verrata. Onko työnantajapuoli edes ajatellut sitä päivää jos ja kun hoitajat palaavat töihinsä. He ovat tehneet sen mitä lainsäädännön puitteissa saa tehdä, työnantajapuoli taasen on ylittänyt sen tulkintaoikeutensa lainsäädännöstä jo nyt, ensi metreillä. Se Suomen lakikirja on aika paksu ja totta kai sitä voi lukea kuin raamattua, pala sieltä ja pala täältä, mutta se esiin saatu kokonaisuus saattaa olla sellainen, että voi olla että pomot saavat tämän taistelun jälkeen lähteä, jotta hoitajat suostuvat tulemaan takaisin. Se on helpompi vaihtaa yksi pomo kuin sata hoitajaa. Kannattaisi sitä siellä toisellakin puolella ajatella tulevaisuuttaan, se on suuri henkilökohtainen riski jonka pomot ottavat päivittäin tulkitessaan lainsäädäntöä ja kyykyttäessään hoitajia mitä kummallisimmilla perusteilla. Sen perimmäinen tarkoitus on hoidon turvaaminen potilaille, mutta sen täytyy kuitenkin myös tässä tilanteessa tehdä lainsäädäntöä noudattaen. 

Link to comment
Share on other sites

Mitä setä Tiitinen nyt puhuu? MTV3-uutiset ! ! !

Onko virka ja toimi tässä irtisanoutumis/työnpalauttamis hommassa sama vai eri asia?

Ei tajua mitä setä puhuu? Tulkki?

Ja TEHY:n takia nyt ei voidakaan palkata uusia työntekijöitä kun "ahneet"

vie tulevienkin hoitureiden palkat. . .

Link to comment
Share on other sites

Mitä setä Tiitinen nyt puhuu? MTV3-uutiset ! ! !

Onko virka ja toimi tässä irtisanoutumis/työnpalauttamis hommassa sama vai eri asia?

Ei tajua mitä setä puhuu? Tulkki?

Ja TEHY:n takia nyt ei voidakaan palkata uusia työntekijöitä kun "ahneet"

vie tulevienkin hoitureiden palkat. . .

Eri asioitahan ne ovat. Taisi perustaa käsityksensä siihen, että jos virasta eroaa, niin se pitää julistaa haettavaksi. Työsuhteita voidaan täyttää ilman julkista hakumenettelyä.

- vain yksi yksityskohta voi jäädä mieleen / jäädä mieleen koko elämästä / jokin valkea hehku päivän jo mentyä / jokin katse kumppanin -

Link to comment
Share on other sites

Mitä setä Tiitinen nyt puhuu? MTV3-uutiset ! ! !

Onko virka ja toimi tässä irtisanoutumis/työnpalauttamis hommassa sama vai eri asia?

Ei tajua mitä setä puhuu? Tulkki?

Ja TEHY:n takia nyt ei voidakaan palkata uusia työntekijöitä kun "ahneet"

vie tulevienkin hoitureiden palkat. . .

Se työoikeuden professori oli kolmosen kympin uutisissa ihan loistava! Kun koko uutisten juttu oli tehty niin, että mainittiin vain että virkasuhteiset hoitajat sitä, virkasuhteiset hoitajat tätä.. setä sanoi että niin varmaan virkasuhteisilla, mutta työsopimussuhteisilla (=meillä joilla on toimi, joita hoitajista enemmistö nykyään on) tilanne on se,  mitä Tehy lupaa, eli voimme tehdä lakonlopettamissopimuksen jossa jokainen irtisanoutunut palaa omaan toimeensa ja homma jatkuu kuten ennen työtaistelutoimia. 

Mua nauratti se proffa, taisi itseäänkin naurattaa. Ettei olisi ollut sama setä, jolta Tehykin on kysynyt lainopillisia neuvoja? :-DD

"Minä suojelen sinua kaikelta, mitä ikinä keksitkin pelätä. Ei ole sellaista pimeää, jota minun hento käteni ei torjuisi." -Ultra Bra-

Link to comment
Share on other sites

Mua nauratti se proffa, taisi itseäänkin naurattaa. Ettei olisi ollut sama setä, jolta Tehykin on kysynyt lainopillisia neuvoja? :-DD

Samat fiilikset.. lisäksi siinä oli merkillepantavaa nuo poisjäävät vaiheet työtaistelun toimeenpanon suhteen:  ministeriö ei voi sitä lykätä ja

virkariitalautakunnalle asia ei kuulu.

Link to comment
Share on other sites

MAINOS

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...