Jump to content
 

Arkistoitu

Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata.

Vieras: C-Vita

Valtakunnallinen mini-interventioprojekti

Recommended Posts

Vieras: C-Vita

Päihteiden lisääntynyt käyttö nähdään merkittävänä ja edelleenkin kasvavana ongelmana kaikissa kunnissa. Alkoholisairaudet ovat lisääntyneet ja kasvun ennakoidaan jatkuvan. Seuraukset näkyvät inhimillisenä kärsimyksenä, kasvavina kustannuksina lastensuojelussa, erikoissairaanhoidossa, päihde- ja terveydenhuollossa. Syvenevät sosioekonomiset erot näkyvät erityisesti päihdepalvelujen tarjonnassa. Työikäisten akuutit ongelmat pystytään hoitamaan, mutta kaikkia suurkuluttajia hoito ei tavoita. Saavatko kaikkein ongelmallisimmat juoda itsensä hengiltä, kysytään barometrissa. Keskitytäänkö päihdehuollossa vain taloudellisesti kannattavaan hoitoon?

Terveyden edistämisen keskuksen julkaisema Päihdebarometri 2005 antaa kuvan päihdetilanteen ja päihdepalveluiden kehittymisestä kunnissa järjestöjen ja kuntien näkökulmista. Barometriin vastasi 114 kunnan päihdeasioista vastaava johtajaa ja järjestöjohtajaa. Päihdebarometri julkaistiin Terveyden edistämisen keskuksen järjestämillä Päihdepäivillä Tampereella 13.9. Barometri tehdään vuosittain, nyt 7. kerran.

Tarve kasvaa merkittävästi, mutta lisärahoitusta ei tule

Vastaajista 83% näki päihteiden käytöstä johtuvien sairauksien kasvun merkittävänä ongelmana alueellaan. Asiakkaiden ongelmat ovat entistä syvempiä ja vaativat pidempiä hoitojaksoja.

- Vaikka päihdehuollon tarve kasvaa, lisää rahaa ei tule. Vaikutukset näkyvät hoidon tason laskuna ja jonojen pitenemisenä. On virheellistä katsoa päihdehuollon tilastoissa ainoastaan asiakasmääriä, kun sen lähtökohtana on, että otetaan vastaan se mitä pystytään, kritisoi suunnittelija Sami Peltovuoma. - Asiakasmäärät tilastoidaan, mutta ne eivät kerro hoitoon jonottavien ja hoidontarpeessa olevien potilaiden määristä.

Vastaajista 84% arvio päihteistä aiheutuvien kustannusten olevan erittäin merkittävä ongelma lastensuojelussa ja kustannusten ennakoitiin edelleen kasvavan. Vastaajat arvioivat ongelman vakavammaksi kuin edellisen vuoden aikana.

Päihdepalvelut eivät tavoita suurkuluttajia

- Päihdepalvelut eivät tavoita kaikkia. A-klinikoiden ja katkaisuhoidon kynnys on liian korkea. Jonotus saattaa kestää kaksi viikkoa tai matka katkaisuun on sata kilometriä. Pitäisikö päihdetyötä tekevien jalkautua asiakkaiden luo, kun hoito ei selkeästi tavoita suurimmassa hädässä olevia, kysyy Peltovuoma. - Työssäkäyvät päihdeongelmaiset hoidetaan suhteellisen hyvin, mutta suurkuluttajille ei palveluja ja hoitoa riitä.

Syrjäytyneiden ja suurkuluttajien ryhmiä ei tavoiteta kyselytutkimuksilla eikä perinteisillä päihdepalveluilla.

Nuorten juomista lisää alkoholin helppo saatavuus

Vastaajat olivat erityisen huolissaan entistä nuorempien alkoholinkäytöstä ja oluen vaihtumisesta väkeviin. Nuorten humalajuomisen oletetaan lisääntyvän ja ennakoivan entistä varhaisempaa syrjäytymiskehitystä. Monien vastaajien mukaan nuorten päihdeongelmia lisäävät vanhempien välinpitämättömyys ja alaikäisten alkoholin helppo saatavuus sekä alkoholimainonta.

Erityisesti järjestöjohtajat nostivat huolenaiheiksi myös nuorten käyttäytymishäiriöt ja keskinäisen väkivallan.

Mini-interventio vakiinnuttanut paikkansa

- Positiivista kehitystäkin löytyy. Mini-intervention käyttöä on lisätty suunnitelmallisesti ja selkeimmin se näkyy työikäisen väestön hoitoonohjauksessa, sanoo Peltovuoma. Kuntajohtajien mukaan mini-intervention käyttöä työvälineenä lisätään edelleen.

Huumeongelmaisten palvelut lisääntyneet selvästi

Huumeongelmaisten hoidon resurssit ovat selkeästi parantuneet aikaisempiin vuosiin verrattuna. 62% vastaajista piti hoitoa tarpeeseen nähden riittävänä.

Myös huumeiden käyttäjien terveysneuvonta nähtiin useimmiten riittäväksi. Kuntajohtajat arvioivat selvästi huumehoitojen riittävyyden paremmaksi kuin järjestöjohtajat.

Suhtautuminen ankarien lakien merkitykseen huumeongelmien ehkäisyn keinona on muuttunut selvästi kahden vuoden aikana. Osa vastaajista koki niiden vain syventävän ongelmia.

Tulevaisuuden uhkia huumetilanteeseen ovat kuitenkin huumeiden käytön arkipäiväistyminen ja edelleen kasvussa olevien käyttäjien määrä.

Keinot vähentää ongelmia

- Lähes 90% vastaajista pitää alkoholin hintapolitiikkaa merkittävänä ehkäisevän päihdetyön keinona, sanoo kehittämispäällikkö Ritva Varamäki Terveyden edistämisen keskuksesta. Yhteiskunnalta odotetaan toimia myös myynnin valvonnan tehostamiseksi sekä nuorille suunnatun alkoholimainonnan rajoittamista.

Vastaajista 79% piti köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämistä merkittävänä ehkäisevän päihdetyön keinona. Moni vastaaja korostikin ensisijaisesti työllisyyden parantamista.

Nuorten päihdeongelmien ehkäisyssä kodin ja koulun päihdekasvatus nousivat vastaajien mielestä kaikkein merkittävimpään asemaan. Myös nuorten vapaa-ajan toiminnan tukeminen sekä lähiyhteisöjen sosiaalisen vastuun kantaminen lapsista ja nuorista nousivat tärkeimmiksi ehkäisevän päihdetyön keinoiksi.

www.health.fi

Olen nähnyt senkin, että päihdetyöntekijä vie katkon mainokset kapakkaan. Katkoilla "pyöröoven" (=samat asiakkaat käyttävät oppimaansa kaavaa) katkaiseminen, jatkohoitoihin ohjaaminen ja asiakkaan kuntoutuminen takaisin työelämään (nyt kyseessä jo syrjäytyneet) on monesti toivotonta.

Yksi huumeidenkäyttäjä kadulla maksaa yhteiskunnalle jo vuodessa niin paljon, että sillä perustaa pienen klinikan.

Keino vähäntää juomista ; juodaan itse vähemmän. Muita keinoja ei ole. Bentsoriippuvuuden katkaisemiseen ei ole olemassakaan enää keinoja. Ne tehtaat olisi pitänyt räjäyttää jo aikoja sitten, suurinpiirtein silloin kuin ne perustettiinkin. Katkot, bentsot, antavat mahdollisuuden juoda enemmän. Varsinkin silloin kuin em. pyöröoven annetaan käydä. Ja miksi ei annettaisi. Olisi varsin epäoikeudenmukaista (taitaa olla laitontakin) pitää jonkinlaisia karensseja hoitoon pääsyn suhteen. Hoitoonpääsyn jonot on mahdollista lyhentää. Eikä se ole pelkästään rahasta kiinni. Päihdehoitajan työ on synkkää ja tuon jonohoitajan (se on monesti mielestäni yhden hoitajan varassa) tehtävä on tehdä hoidon tarpeen arviointia sillä silmällä, että koko alueen alkoholisti, narkomaani-painolasti keventyisi. Yksi yksittäinen narkkari voi tällöin olla todellakin jumissa hoitoonpääsynsä kanssa ja, kuten olemme kuulleet, päästä hoitoon vuodenkin kuluttua (tää on teeveestä). Itse olen poliklinikalla saanut hoidettua maamme eräässä isossa kaupungissa kaikki hoitoonpyrkivät saman päivän sisällä hoitoon. Minkäs teet kun ne samat asiakkaat on viikon kuluttua pyrkimässä hoitoon. Epätoivon sävyttämää työtä, jossa on tähtihetkensä. Mini-interventio on kovasti muodissa ja tk-lääkäreiden työvälineenä varmasti toimiva (tarkoitan toimivuudella sitä että sillä on vaikutusta)

Verotetaan alkoholia ja tupakkaa enemmän. Miksei. Tätä samaa mää oon kohta kysynyt 10 vuotta.

Alkoholiverotuksen alantamisen vaikutukset vuonna 2004. Suomalaisten odotettiin hukkuvan viinaan. Stakesin erikoistutkija Esa Österberg sanoo nyt tutkimustulosten osoittavan, että odotukset pitivät paikkansa.

http://www.a-klinikka.fi/tiimi/3405/tiimi3405.pdf

Mini-interventiosta:

http://www.stm.fi/Resource.phx/hankk/hankt/vamp/index.htx

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
nursio

Katkoilla "pyöröoven" (=samat asiakkaat käyttävät oppimaansa kaavaa) katkaiseminen, jatkohoitoihin ohjaaminen ja asiakkaan kuntoutuminen takaisin työelämään (nyt kyseessä jo syrjäytyneet) on monesti toivotonta.

En tiedä, mitä tarkoitat "katkolla". Käytännössä monessa kaupungissa (alkoholin) katkaisuhoito tapahtuu terveyskeskuksen vuodeosastolla 3 päivää - viikko pameja nauttien ja makaillen punkassa. Hoitohenkilökunta näissä paikoissa kouluttautunutta ja motivoitunutta varsin toisenlaiseen hoitotyöhön, eikä aitoja välineitä päihdeongelmaisen kohtaamiseen useinkaan ole.

Olisi varsin epäoikeudenmukaista (taitaa olla laitontakin) pitää jonkinlaisia karensseja hoitoon pääsyn suhteen.

Kyllä monissa paikoissa allekirjoitutetaan hoitosopimus, jossa asiakas sitoutuu noudattamaan hoitosuunnitelmaa sekä esimerkiksi omasta halustaan liian aikaisin kotiutuessaan saa tietyn ajan mittaisen karenssin hoitoon pyrkimiselle, ellei erityisen painokasta syytä (käytännössä hengenlähtö lähellä) hoitoon pääsemiselle ole.

Itse olen poliklinikalla saanut hoidettua maamme eräässä isossa kaupungissa kaikki hoitoonpyrkivät saman päivän sisällä hoitoon. Minkäs teet kun ne samat asiakkaat on viikon kuluttua pyrkimässä hoitoon.

Onpa teillä hyvä tilanne. Riippuu tietysti siitä, mitä "hoito" on. Aidosti päihdekuntoutukseen motivoitunut asiakas on useimmiten valmis odottamaan hoitopaikkaa muutaman päivän tarvittaessa esimerkiksi katkolla. Hoitopaikan järjestäminen "puoliväkisin" saman päivän aikana ei välttämättä johda kovin hyviin tuloksiin. Pätevänä ja kokeneena päihdesairaanhoitajana tietänet myös, että motivointi on jatkuva osa päihdehoitotyötä. Samoin retkahdukset kuuluvat ongelman luonteeseen ja niitä tulisi käsitellä oppimistilanteena.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: C-Vita

1. Katkolla tuossa tarkoitin katkaisuhoito-osastoa.

2. Myös tuossa ko. paikassa. Päihdekatkoilla on mahdotonta pitää suljettuja ovia, kuten psyk.srl:ssa.

    Minun annettiin tuolloin ymmärtää, ettei mustan kirjan pitäminen ole ihan lakipykälien mukaista.

3. Ei meillä, vaan siihen aikaan H:gissä. Mitäkö hoito on. Poliklinikalla se on vastaanottamista,  hoidontarpeen arviointia, lääkkeiden antamista protokollan muk ja ea-luonteisesti, asioiden kirjaaminen ja saattaminen os:lle. Sitä se on. Se kuntoutumisvaihe tulee sitten vähän siellä myöhemmin...jos tulee ollenkaan, riippuu tuosta mainitsemastasi motivaatiosta. Tässä nyt oli kysymys hoitoonsaattamisesta edes sinne katkolle. Aika usein jouduttiin järjestelemään siinä samalla seuraavan yön majoitusta sossun kautta jne.

En pidä itseäni erityisen pätevänä, nursio, mutta oletko nyt varma että ymmärrän motivoinnin merkityksen.

Mini-interventiosta sen verran; voisiko sitä laajentaa jotenkin, olisiko muita ammattiryhmiä ja mitä ne olisivat, jotka voivat havaita "kaltevalla pinnalla" olevan päihdetyön asiakkaan/potilaan, ja näin saisi nopeasti vähän "tökkäistyä" tätä hyvissä ajoin. Terveyskeskuksissahan lääkäreillä on siihen oiva tilaisuus kun on vielä auktoriteettikin auttamassa asiaa. Koulutusta ehkä kannattaa tällä osa-alueella lisätä, ainakin terveydenhuollossa, miksei muillekin ammattiryhmille jotka voivat kohdata juomisen varhaisvaiheessa olevia asiakkaita.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
staffi

Eikös tämä mini-interventio koske kaikkia sos.-ja terveysalan työntekijöitä? Pitäisi rohjeta ottaa päihdeasiat esille niin äitiysneuvolassa kuin tk päivystyksessäkin, etenkin jos vähänkin epäilystä syntyy. paljon olen kuullut, että työntekijät ikäänkuin pelkäävät asiakkaan/potilaan loukkaantuvan jos päihteistä aletaan kyselemään vaikka ihan muissa asioissa vastaanotolle olisi tullut, mutta käytäntö on lopulta osoittanut, että harvat loukkaantuu, ja ne joilla ongelmaa on, ovat tyytyväisiä että joku on rohjennut asiaan puuttua.

Katkolle, siis pidemmälle jaksolle, on tosiaan vaikea ihmisiä saada. Täällä suuri osa on tk:n vuodeosastoilla, pahat delikat tai muuten "hurjemmat" meillä (ak.psyk) ja osa onnekkaasti päihdeosastoilla.

Paljon riippuu henkilökunnan asenteesta ja sen myötä aktiivisuudesta, miten hoitoon pääsee. Motivointi on ajoittain tosi rasittavaa, samat tyypit palailee määräajoin, kusettavat minkä kerkeevät jne. Silti tehdään parhaamme, mitkään karenssit ei tule kysymykseen.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: C-Vita

Eikös tämä mini-interventio koske kaikkia sos.-ja terveysalan työntekijöitä?

Koskee. Pitäisi vain puuttua asiaan aina vain varhaisemmassa vaiheessa. Siksi peräänkuulutin keinoja joilla voitaisiin saada varhaisempi kontakti. Jospa siitä, jota on kolautettu jo aikaisin, ei tulisikaan koko päihdehuollon asiakasta koskaan. Näinhän ne säästöt syntyy, eikös.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
staffi

Just niin, primääripreventiota, puututaan asiaan ennen kuin mitään ongelmaa onkaan. Kovin vaikeeta, siis se, että koskaan ei tiedä kuka jää koukkuun ja kuka ei. Periaatteessa jokaisen asiakaskontaktin kanssa voisi muutaman sanan päihteistä vaihtaa, vai? Mun mielestä koko kulttuuri on jo niin päihdemyönteinen, että on yhä vaikeampaa tehdä ehkäsevää päihdetyötä. Lähes jokainen tietää vaarat ja "hyvät puolet", ja valintansa tekee jokainen itse. Valintoihin siis pitäisi vaikuttaa, siis nuoriin, mä ajattelisin.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: C-Vita

Ei tässä nyt ollut kysymys mistään ongelmiin puuttumisesta ennenkuin niitä onkaan..

"Herättelemisestä" vaan ennenkuin asiakas on päihdetyön asiakas. Acutardilla on kyllä hauska ja tomera justiina-asenne, joka heijastuu tuossakin viestissä; just niin-sanoilla. Olisi käynyt myös; jaahas.   ;D Mutta tässä on nyt todellakin kysymys mini-interventiosta. Muistin virkistämiseksi, mitä se mini-interventio nyt olikaan.

http://www.stm.fi/Resource.phx/hankk/hankt/vamp/index.htx.i653.pdf

Onhan sitä kokeiltu; käyty puhumassa nuorille. Joskus sekin tuntuu siltä, että antaa vain kosketuspintaa enemmän asiaan ja se alkaa kiinnostamaan nuorta mieltä. Syntyy kokeilunhalu.

Mini-interventiossahan otetaan vähän niinkuin otteella; "hei haloo, tajuuksä" mahdollisesti tuleva alkoholisti kiinni varhaisvaiheessa. Silloin kun asiakas vielä pystyy itse tekemään ongelman ratkaisemiseksi tarpeeksi. Ettei tarvitsisi koskaan katkaisuhoitoja, kuntoutusjaksoja tai säännöllistä, vuosia kestävää terapiaa. Ja jos tarvitsisikin, niin vain hetkellisesti, niin ettei pyöröovi-ilmiötä päidehoitopaikoissa olisi. Tärkeää on keskittyä syrjäytymisen ehkäisemiseen. Alkoholismin jo ollessa valtaa pitävänä elementtinä ihmisellä, on syrjäytyminenkin vakava uhka ja aiheuttaa lisää menoja monella eri osa-alueella. Ks. mini-intervention tehosta/stm.

http://www.stm.fi/Resource.phx/hankk/hankt/vamp/index.htx.i651.pdf

Vaikkakin uskon mini-interventioon työkaluna, olen kyllä sitä mieltä, edelleen, ettei ilman alkoholiverotuksen nostoa tästä meidän alkoholikulttuurista saada koskaan millään muotoa sivistysvaltiolle sopivaa. Ja että hyvätkin työkalut menevät hukkaan kun niiden kanssa joudutaan taistelemaan liian isoa mahtia vastaan. Kyllä ihmiset rajattomia on; jos kossupullo maksaisi 3 euroa, niin miten luulisitte käyttäytyvän alkoholinkulutuksen.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
katumus

Ja mää oon sitä mieltä, et jos kossupullon hinta nousee 18 euroon, niin entä sitten ? Kyllä se maistuu ihan yhtä usealle. Tai ne vain vaihtaa halvempaan.

Nuorisoo kannattaa peloitella, mut kyllä ne siihen tarttee esimerkkejä alkoholisteilta. Oikeesti asiasta kertomaan sellainen, joka on ollu pohjalla ja jolla on näkemykset kaikesta siitä pas***sta mitä siellä tulee vastaan.

Mäkin vaan muistuttelen pojille kapakkaruusuista, joilla on kus*t ja pas**at housuissa. Sellaisiako he haluavat kainaloonsa... ;D

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
staffi

JAAHAS ;) Mä olen kyllä ihan tosissani enkä lainkaan hauska. Tosta pelottelusta, niin mukavaa kun se onkin, niin ei kyllä sinänsä riitä, nuo nuoret kun tuppaavat aina tietämään niitä hauskoja/mielihyvä/fiilis-asioita joita päihteistä myös tulee. Nimenomaan se pa**ahousujen ja ns. tyhjäpäiden esittely olis ehkä juttu mikä kolahtaisi edes jollekin. Sitä on vaan niin vaikea uskoa että itelle joskus niin kävis.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
katumus

Oon mä monelle peloitellut tai pikemminkin muistutellut, millaisia heidän vanhemmat ovat kännissä. Aika usein he "vihaavat" vanhempiaan alkoholismin takia, joten se on oiva keino kysellä haluja tulla samanlaisiksi. Useimmin ko. asia pistää heidätkin miettimään...

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: C-Vita

Ja mää oon sitä mieltä, et jos kossupullon hinta nousee 18 euroon, niin entä sitten ? Kyllä se maistuu ihan yhtä usealle. Tai ne vain vaihtaa halvempaan.

Jos vaivautuisit lukemaan tuolta ylempää löytyvästä linkistä Österbergin tutkimuksen tuloksia, niin huomaisit, että asia on täysin päinvastoin kuin sen väität olevan.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
katumus

Ja mää oon sitä mieltä, et jos kossupullon hinta nousee 18 euroon, niin entä sitten ? Kyllä se maistuu ihan yhtä usealle. Tai ne vain vaihtaa halvempaan.

Jos vaivautuisit lukemaan tuolta ylempää löytyvästä linkistä Österbergin tutkimuksen tuloksia, niin huomaisit, että asia on täysin päinvastoin kuin sen väität olevan.

Eikös joissain tiedotteissa ollut mainita, että veron laskettua "tavan" kansalaisten alkoholin kulutus on vähentynyt, mutta alkoholisteilla pahentunut ja hoidot vaikeentuneet. Samoin nuorten päihdehakuisiis on lisääntynyt.

Kirjoitukseni EI ollut mikään väite, vaan mielipide ja koski lähinnä alkoholisteja. Ajattelin asiaa niin, että juovat mielummin itse viinaa kuin korvikkeita. Jos viinan hinta nousee, tulee korvikkeet kuvaan, koska humala on saatava keinolla millä hyvänsä. Tämä oli siis mielipide, ei väite.

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
Vieras: C-Vita

Uhkakuvat ovat toteutuneet ja alkoholin veroalen jälkeiset akuutit alkoholihaitat ovat nyt nähtävissä. Suurkuluttajat ovat lisänneet juomistaan, ja tietyissä nuorisoryhmissä ryyppääminen on muuttunut rankemmaksi. Katkaisuun, hoitoon ja erilaisiin psykososiaalisiin tukipalveluihin tulevat ihmiset ovat huonommassa kunnossa kuin aiemmin; humala on pahempi ja pärjääminen muutenkin heikompaa.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen mukaan nyt on saavutettu haittojen taso, jota ei saa ylittää. Järjestöt vaativat, että tehokkaimmaksi alkoholipoliittiseksi keinoksi todettu alkoholiverotus on otettava viipymättä uudelleen käyttöön. Vaatimuksen takana ovat A-klinikkasäätiö, Elämäntapaliitto, Sininauhaliitto, Terveys ry, Terveyden edistämisen keskus ry ja muita alkoholiohjelmaan sitoutuneita järjestöjä.

Lähde: health.fi (suora lainaus)

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille
katumus

Suurkuluttajat ovat lisänneet juomistaan. Stakesin kyselytutkimus (2004) sisältää paradoksin: samaan aikaan kun alkoholin myynti on kasvanut, ihmiset raportoivat kulutuksen ja haittojen vähenemistä. Tutkijoiden mukaan tämä viittaisi siihen, että alkoholin hinnan alennus on oletusten mu-kaisesti purrut suurkuluttajiin ja syrjäytyneisiin, jotka ovat lisänneet kulutustaan ja joita ei kyselytutkimuksella tavoiteta.

- Myös joissakin nuorisoryhmissä ryyppääminen on muuttunut rankemmaksi. Alkoholiin käytetään yhtä paljon rahaa kuin aiemminkin, mutta koska samalla rahalla saa nyt enemmän, humalakin on rajumpi. Tämä näkyy myös nuorten alkoholiehtoisten päihdeasiakkaiden määrän kasvuna.

- Väistämättä tilanne jatkuessaan johtaa siihen, että terveyserot eri väestöryhmien välillä kasvavat. Näin ollen sosioekonomisten terveyserojen vaikutus ihmisten terveyteen on alkoholiveroalen myötä kasvamassa, mikä lisää polarisoitumista.

lähde: health.fi

Jaa tämä kirjoitus


Suora linkki
Jaa toisille sivustoille

×