Jump to content
 • Hoitajat.net - hoitajan asialla vuodesta 2002

  Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

  Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!
  Hoitajat.net
  Bioanalyytikko (ent. laboratoriohoitaja) toimii laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä kliinisessä laboratoriotyössä. Bioanalyytikot mm. ottavat näytteitä, ohjaavat asiakkaita ja henkilökuntaa laboratoriotutkimuksiin liittyvissä kysymyksissä, tekevät laboratoriotutkimuksia sekä huolehtivat tutkimusten luotettavuudesta ja laadunvarmistuksesta. Bioanalyytikko huolehtii myös potilaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta tutkimuksen aikana. 

  Hoitajat.net
  Suomi ikääntyy ja erityisesti vanhusten huollon kustannukset kasvavat vuosi vuodelta väestön ikäjakauman painopisteen kallistuessa yhä suuremmille lukemille. Ratkaisuja vanhusten huollon kehittämiseen on haettu jo jonkin aikaa siirtämällä resursseja laitoshoidosta kotihoidon puolelle. Tulevaisuuden edistysaskeleita haetaan muun muassa teknologiakentältä.
   
  Kotihoitoa on painotettu vanhusten huollossa 90-luvulta alkaen. Vuodesta 2013 alkaen myös lain mukaan vanhusten huollon palvelut on tullut järjestää niin, että ihminen voi asua kotonaan mahdollisimman kauan. Julkisessa keskustelussa kotihoito vastaanottaa kuitenkin usein enemmän risuja kuin ruusuja.

  - Kotihoidon kohtaamaa kritiikkiä voidaan lähestyä useasta näkökulmasta. Yksi ongelmista on, että hoito sijoittuu aikaan, jolloin hoidon tarve ei välttämättä ole suurin. Hoito ei myöskään toistaiseksi muunnu vaadittavasti asiakkaan tarpeen mukaan. Kuntoutuksen roolia kotihoidossa tulisi myös edistää entistä enemmän, toteaa EKSOTEn kehitysjohtaja Merja Tepponen.

  Tepponen korostaa, ettei haasteiden taustalta voida nimetä yhtä yksittäistä syytä vaan kyse on kokonaisuudesta. Laitoshoitoon verrattuna kotihoito vaatii 2-3 kertaa vähemmän resursseja ja järkevällä resurssien siirtämisellä, suunnittelulla ja koulutuksella kotihoidon vaikuttavuus on huomattavasti suurempi.
   
  Teknologia avaa mahdollisuuksia kotihoidon kehittämiselle

  Anturitekniikka ja niin sanottu teollinen internet tekee tuloaan ja siltä suunnalta etsitään ratkaisuja myös kotihoidon haasteisiin. Tulevaisuudessa hoitoa voidaankin kohdentaa teknologiaa hyödyntämällä entistä paremmin oikeille ihmisille ja oikeaan aikaan. Kotihoidon ammattilaisten työtä tukevia ja ohjaavia ratkaisuja kehitetään kiihtyvällä tahdilla myös Suomessa.

  - Nykyaikaisella anturitekniikalla voimme saada ajankohtaista tietoa vanhusten terveydentilan kehittymisestä ja kohdentaa tätä tietoa vasten arjessa hoitoa oikealla tavalla oikeaan aikaan. Älykkäiden antureiden keräämä data auttaa meitä myös kohdistamaan hoitoa ennakoivasti. Yksikään muistisairaus ei ole parantunut lepositeissä lepäämällä, summaa yhteen työryhmänsä kanssa anturitekniikkaan pohjautuvaa Sointu-ratkaisua kehittävä Jukka Lano.

  Myös Tepponen nostaa esille teknologian mahdollisuudet kotihoidon kriisitilanteiden ennakoinnissa ja ennaltaehkäisevän hoidon suunnittelussa.

  - Toivottavaa olisi, että teollisen internetin ratkaisujen avulla kertyvästä tiedosta voitaisiin saada lisäarvoa tulkitsemalla tietoa ja sitä kautta tapahtumia ennakoimalla kehittää hoitoa, summaa yhteen Tepponen.

  Hoitajat.net
  Ivalossa on alkanut uusi sairaanhoitaja (AMK), diakonissa -koulutus. Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) järjestämään koulutusohjelmaan on valittu 19 opiskelijaa, ja koulutukseen tuodaan mukaan tietoa myös saamelaiskulttuurista. 
  Saamelaisalueella sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön tarve on jatkuvaa ja kasvavaa. Ivalossa toteutettavan Diakin sairaanhoitaja-diakonissakoulutuksen saaminen saamelaisalueelle on vuosien aktiivisen työskentelyn tulosta yhteistyössä useiden toimijoiden kanssa.
  - Olemme Diakonia-ammattikorkeakoulussa ottaneet toimintamme tavoitteeksi osallisuuden vahvistamisen yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Siihen liittyen olemme toteuttaneet useita koulutuksia kampuksiemme ulkopuolella - siellä missä koulutukselle on tarvetta ja mihin on helppo osallistua myös kotoa käsin, rehtori Jorma Niemelä sanoo.
  Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus sisältää kaksoiskelpoisuuden, joista toinen on EU-direktiivien mukainen sairaanhoitaja (amk) -tutkinto ja toinen on evankelisluterilaisen kirkon diakoniaviran hakuun oikeuttava tutkinto.
  Saamelaiskulttuuria mukaan koulutukseen
  Koulutuksen ohessa toteutetaan hanke, jonka avulla sairaanhoitaja-diakonissakoulutukseen liitetään erillinen verkkokurssi saamelaisesta kulttuurista. Lisäksi saamenkielen ja -kulttuurin sisältöjä lisätään opetuksen toteutussuunnitelmiin. Hankkeessa ovat mukana Saamelaiskäräjät, SàmiSoster, Inarin seurakunta, Oulun hiippakunta ja Suomen evankelisluterilainen kirkkohallitus, ja hanketta rahoittaa Lapin ELY-keskus.
  Hankkeessa tavoitellaan myös työelämäkumppaneiden saamelaisosaamisen kehittämistä. Hankkeen myötä toteutetaan malli kulttuurisensitiivisen (saamelaiskulttuuri) hoito- ja diakoniatyön opetuksesta sekä kehitetään monipuolista kampuksen ulkopuolista opiskelua. Inarin seurakunnan kanssa käynnistetään yhteisöpajatoiminta Ivalossa.
  Sairaanhoitaja-diakonissakoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetusjaksot toteutetaan Ivalossa Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. Koulutus kestää neljä vuotta.

  Hoitajat.net
  Julkisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla on edessään alati kasvavia säästöpaineita, joista ei selvitä ilman mittavia menoleikkauksia ja toimintatapojen muutoksia. Terveydenhuollon mobiilisovelluksiin erikoistuneen MeeDoc Labs Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kiiskilän mielestä loputtomalta tuntuvan sote-kinastelun sijaan Suomessa pitäisi hyödyntää digitalisaatiota ja kehittää palveluja, jotka ovat vaivattomia, joustavia ja kustannustehokkaita niin palveluntuottajille kuin asiakkaille. Tutkimusten mukaan jopa 75 prosenttia terveyskeskusten tai lääkärikeskusten vastaanottoajoista voitaisiin hoitaa videopuheluilla. 
  - Taannoisen väitöstutkimuksen mukaan jopa kolme neljästä lääkärikäynnistä voitaisiin hoitaa perinteisen vastaanoton sijaan videoyhteydellä. Jos tällainen järjestelmä olisi käytössä yleisesti julkisessa terveydenhuollossa, niin iso osa sote-säästöistä olisi jo kasassa, Kiiskilä ynnäilee.
  Yhdeksi esimerkiksi sopii MeeDocin kehittämä mobiilisovellus, jonka avulla lääkäriin saa chat- tai videoyhteyden vaikka kotisohvalta tai työpaikalta. Tällä hetkellä järjestelmä on käytössä mm. YTHS:ssä (Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö) sekä merkittävimmissä kotimaisissa lääkäritaloissa. 

  Hoitajat.net
  Tupakointi aiheuttaa haittaa terveydelle ja taloudelle monin eri tavoin. Terveydenhuollon kuormittuminen, tulipalot, sairauspoissaolot, ennenaikaiset kuolemat sekä tulonsiirrot kuten sairauspäivärahat maksoivat vuonna 2012 yhteensä noin 1,5 miljardia, arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreessa raportissa.  
  Tupakoinnin välittömät kustannukset eli esimerkiksi terveydenhuollon menot ja tulipalot aiheuttivat vuonna 2012 noin 290 miljoonan euron kulut. Tupakoinnin aiheuttamat tulonsiirrot, kuten sairauspäivärahat, ovat yhteenlaskettuna noin 327 miljoonaa euroa. Välittömät taloudelliset haitat nousevat näin noin 617 miljoonaan euroon. 
  Välilliset kustannukset ovat vielä suuremmat, niiden arvioidaan olevan yhteensä noin 840–930 miljoonaa euroa. Välillisissä kustannuksissa huomioidaan, kuinka paljon potentiaalista tuotantoa menetetään tupakoinnin vuoksi. Välillisiksi kustannuksiksi laskettiin tupakointikuolemien ja työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttamat tuotannonmenetykset sekä työntekijöiden sairauspoissaolojen ja luvattomien tupakkataukojen aiheuttamat menetykset työajassa.
  Tupakoinnin arvioidaan aiheuttaneen vuonna 2012 Suomessa runsaat 700 uutta työkyvyttömyyseläkejaksoa, yli 800 000 sairauslomapäivää ja noin 4 300–4 500 kuolemaa. Tupakoinnin arvioidaan olleen syynä noin 17 prosentissa kaikista 35–64-vuotiaiden kuolemista.
  Selvityksessä taloudellisia haittoja arvioitiin tupakoinnin aiheuttamien tautien kautta. Tupakkataudeiksi kutsutaan niitä tauteja, joissa tupakointi on merkittävä riskitekijä. Näitä ns. tupakkatauteja ovat erilaiset syövät, sydän- ja verisuonitaudit, hengityselinten sairaudet ja raskaana olevien naisten tupakoinnista heidän lapsilleen aiheutuvat ongelmat, kuten pieni syntymäpaino. 
  - Jos tupakointia onnistutaan vähentämään, tuo se helpotusta erityisesti terveydenhuollon tilanteeseen. Tupakointi aiheutti vuonna 2012 arviolta noin 340 000 vuodeosastohoitopäivää ja noin 187 000 hoitokäyntiä, sanoo THL:n kehittämispäällikkö Miikka Vähänen.
  Tupakoinnista aiheutuvat sairaanhoitokulut ovat suuremmat kuin esimerkiksi alkoholiin liittyvät. Tupakoinnista johtuvat sairaanhoitokulut olivat vuonna 2012 210 miljoonaa euroa. THL arvioi saman vuoden alkoholiin liittyviksi sairaanhoitokuluiksi enintään 142 miljoonaa euroa. 
  Lisätietoja: Tupakoinnin yhteiskunnalliset kustannukset ja niiden arviointimenetelmät
  Lähde: THL


  Paitakauppa

  Facebook

  Twitter

  Mainokset

×
×
 • Create New...