Hoitajat.net - hoitajan asialla jo vuodesta 2002

Tervetuloa Suomen suurimpaan hoitotyön ammattilaisten yhteisöön!

Ota rohkeasti osaa keskusteluihin, konsultoi kollegaa ja verkostoidu! Yhteisössämme on suomalaisia alan ammattilaisia ja opiskelijoita ympäri maailmaa. Kurkkaa mitä jäsenetuja meillä on ja rekisteröidy. Se ei maksa mitään!

Hoitajat.net

Kevät on vaikeiden vammojen sesonkiaikaa

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Kevät on sesonkiaikaa Suomen suurimmassa traumakeskuksessa, HUS:n Töölön sairaalassa. Erilaisten vaikeasti loukkaantuneiden tapaturmapotilaiden määrä kasvaa  juuri huhti- ja toukokuussa, kun liikenteeseen tulevat pyöräilijät ja moottoripyöräilijät, rakentaminen vilkastuu ja mm. itsemurhayritykset lisääntyvät.  Töölön sairaalaan on keskitetty vaikeimpien tapaturmien hoito koko sairaanhoitopiirin ja osin myös muun Suomen alueelta.
Pyöräilijöitä tulee Töölön sairaalan Tapaturma-aseman kautta hoitoon noin 500 vuosittain, eniten juuri touko-syyskuun välisenä aikana. Vakavia vammoja on paljon, ja ne paikantuvat tyypillisesti päähän, kasvoihin, yläraajoihin ja rintakehän alueelle. Valtaosa pyöräilytapaturmista tapahtuu ilman toista osapuolta.
Moottoripyöräilijöiden vammat ovat keskimäärin vaikeita. Vammojen vakavuus ja määrä on melko usein verrannollinen onnettomuushetkellä olleen nopeuteen. On tavallista , että potilaalla on aivovamma, useita murtumia (lantio, ranka, raajat) sekä rintakehän ja/tai vatsan elinten ja alueen vammoja. Näiden vammojen hoito vaatii usein useita kirurgisia toimenpiteitä sekä tehohoitoa ja pitkää kuntoutusta. 
Rakentamisen yhteydessä tapahtuu tyypillisesti putoamistapaturmia. Niissä vamman vakavuuteen vaikuttavat keskeisesti putoamiskorkeus ja alusta. Tavallisia vakavia vammoja ovat lantiorenkaan ja rangan murtumat, sisäelinten ja suurten suonien vammat, aivovammat ja alaraajan murtumat.
Jatkuva harjoittelu on osaamisen perusta
Vuosittain Töölön sairaalan Tapaturma-asemalla on noin 20 000 potilaskäyntiä, näistä tapaturmapotilaita on noin 80 %. Vaikeasti vammautuneita on vuosittain on noin 120-150.  Näiden potilaiden hoidossa tarvitaan usein monen kirurgisen erikoisalan yhteistyötä ja tehohoitoa.
Töölön sairaalassa traumapotilaiden korkeatasoinen hoito perustuu traumahoitoon erikoistuneiden lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan vahvaan osaamiseen ja kokemukseen sekä systematisoituun traumaprotokollaan ja säännölliseen harjoitteluun, ns. traumasimulaatioon.
Traumasimulaatio on moniammatillinen yhteistyöharjoitus, jossa harjoitellaan vaikeasti vammautuneen potilaan ensihoitoa, talon käytänteitä ja kommunikaatiota huippumodernilla, tietoneohjatulla simulaationukella.
Hoitajat.net

Fillariensihoitajat päivystävät vappuna

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Helsingin pelastuslaitos järjestää historian ensimmäisen vappufillaripäivystyksen Helsingin keskustassa vappuaattona ja vapunpäivänä. Kuuntele fillariensihoitajien Esa Rantasen ja Aapo Granbergin kommentit videolta.
 
Kokemusta fillariensihoitajien päivystyksestä on saatu kerran aikaisemmin Rautatientorin palkansaajien mielenilmauksessa syyskuussa 2015, mutta nyt on tarkoitus koeponnistaa päivystystoiminta toden teolla. Kokemusten perusteella fillariensihoitajien päivystystoimintaa on tarkoitus jalostaa ja ottaa se vakiintuneeksi käytännöksi tiettyinä juhlapäivinä, kertoo Helsingin pelastuslaitos.
Hoitajat.net

Neulanpistotapaturmien ehkäisyä valvottiin tehostetusti

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Työsuojeluviranomainen valvoi vuosina 2014–2015 tehostetusti neulanpistotapaturmien ja muiden terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisyä hoitoalalla. Tarkastetuista työpaikoista joka kolmannella oli puutteita terävien instrumenttien turvallisessa käytössä. Valvonnan myötä tilanne on kohentunut.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki yhteensä 205 tarkastusta sairaaloiden osastoille, laboratorioihin ja kotisairaanhoitoon. Pisto- ja viiltotapaturmat voivat pahimmillaan aiheuttaa työntekijöille veriteitse tarttuvia sairauksia.
Valvonta lisäsi turvatuotteiden käyttöä
Tarkastetuista työpaikoista 65:lle annettiin toimintaohje terävien instrumenttien turvallisesta käytöstä. Näissä työpaikoissa turvatuotteiden käyttö ei ollut riittävän laajaa, tai niiden käyttömahdollisuuksia ei ollut selvitetty riittävän hyvin. Joillakin työpaikoilla ei ollut turvatuotteita käytössä lainkaan. Turvatuotteilla tarkoitetaan sellaisia teräviä instrumentteja, jotka on varustettu teknisin suojamekanismein tapaturmien välttämiseksi. Tavallisimpia turvatuotteita ovat turvaneulat ja turvakanyylit.
- Vaikuttaa siltä, että tarkastusten myötä turvatuotteiden käyttö on selvästi lisääntynyt. Tämä on havaittu myöhemmillä tarkastuksilla ja työsuojeluhenkilöstön yhteydenotoista, kertoo työsuojelutarkastaja Paula Moilanen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
Terävien instrumenttien turvallinen käyttö edellyttää hyvää perehdytystä ja toistuvaa ohjeiden kertausta. Perehdytyksessä tärkeää on myös ohjata työntekijää toimimaan oikein ja nopeasti, jos tapaturma on sattunut.
Turvatuotteita on käytettävä mahdollisimman laajasti
Vuonna 2013 tuli voimaan valtioneuvoston asetus terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla. Asetus velvoittaa työnantajia kartoittamaan aiempaa tarkemmin, missä tilanteissa turvatuotteita voi käyttää ja milloin pistäminen voidaan kokonaan välttää. Osa työpaikoista ei ollut tätä tehnyt, ja asiasta annettiin toimintaohje 35 työpaikalle.
- Turvatuotteiden valikoima markkinoilla on viime vuosina selvästi laajentunut, ja niitä on saatavilla hyvin erilaisiin toimenpiteisiin. Työnantajien hankintakeskusten tulisikin seurata tuotekehitystä jatkuvasti, Moilanen muistuttaa.
Hoitajat.net
Hallitus on peräänkuuluttanut sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien yhtenäistämistä. Terveydenhuollon tietojärjestelmien asiantuntija Mika Torholan visiossa tietojärjestelmät rakennettaisiin yhteisen ytimen eli kansallisen potilastietojärjestelmän päälle.
-  Tuo yhteinen ydin on itse asiassa jo olemassa. Tarkoitan Kansallista terveysarkistoa eli Kelan Kanta-järjestelmää, johon tallennetaan kaikkien suomalaisten potilastiedot ja reseptit. Kanta-järjestelmä on toiminnoiltaan ja käyttöönoton laajuudeltaan jo nyt maailman huippua. Suomessa täytyy määrätietoisesti jatkaa sen päälle rakentamista, jotta järjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti, Torhola sanoo.
Torholan mukaan Kanta ei ole pelkkä arkisto, johon vain yksisuuntaisesti tallennetaan tietoa, vaan sen avulla kaikki terveydenhuollon ammattilaiset organisaatiosta riippumatta pääsevät käsiksi samoihin potilastietoihin.
- Kanta-järjestelmän ympärille rakennetussa kansallisessa arkkitehtuurissa on merkittävänä etuna, ettei järjestelmiä tarvitse kehittää keskusjohtoisesti eikä niiden kaikkien tarvitse keskustella keskenään suoraan. Tällä mallilla sekä julkisen että yksityisen terveydenhuollon tietojärjestelmät saadaan vaihtamaan tietoja saumattomasti keskenään, Torhola perustelee. 
http://www.kanta.fi/fi/web/ammattilaisille/
Hoitajat.net

Hoitajat kaipaavat koulutusta suuronnettomuustilanteisiin

Kirjoittaja: Hoitajat.net Kategoria: Ajankohtaista

Päivystyspoliklinikoilla työskentelevät vastaavat sairaanhoitajat kaipaavat lisää koulutusta suuronnettomuustilanteista. Yliopisto- ja keskussairaaloiden päivystysten suuronnettomuusohjeet ovat osittain epäselviä ja tulkinnanvaraisia. Sairaaloiden tulisi yksinkertaistaa niitä ja lisätä koulutusta. Asiaa selvitettiin tuoreessa YAMK-opinnäytetyössä.
Eniten parannettavaa löytyy psykososiaalisen tuen järjestämisen ohjeistuksesta. Parhaiten on ohjeistettu suuronnettomuushälytyksen käynnistäminen, lisähenkilökunnan hälyttäminen ja suuronnettomuustilanteesta tiedottaminen. 
Opinnäytetyön tekijöiden mukaan pelkkä työkokemus ei takaa osaamista suuronnettomuustilanteessa. Sen lisäksi tarvitaan oikeita kokemuksia suuronnettomuustilanteista tai koulutusta aiheesta. 
Lue lisää: https://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/YAMK-opinnayte-Hoitajat-kaipaavat-koulutusta-suuronnettomuustilanteisiin.aspx
Hoitajat.net
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ja aluehallintovirastot kokosivat lokakuussa raportin alan valvonnan havainnoista alkuvuodelta 2015. Valvonnassa vastaanotettiin lisääntyvässä määrin ilmoituksia ja tuomioistuimen päätöksiä muutaman vuoden sisällä valmistuneista lähihoitajista, joilla on heti ensimmäisessä työpaikassa havaittu vaikea, pitkään jatkunut päihderiippuvuus. Osalla heistä on taustalla myös huumausaine- ja/tai väkivaltarikoksia.
Valvira korostaa, että näitä lähihoitajia ei olisi tullut ohjata/ottaa lainkaan (usein työvoimapoliittisen aloitteen perusteella) lähihoitajakoulutukseen, koska he muodostavat potilasturvallisuusriskin.
Valvira kertoo informoineensa havainnoista Sosiaali- ja terveysministeriötä, opetushallintoa ja työvoimahallintoa. Myös alan ammattiliitot ovat toistuvasti esittäneet huolensa samasta asiasta.
Valvira muistuttaa, että vaikka raportissa keskitytään ongelmiin, sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat Suomessa hyvin ja kansalaiset ovat useiden tutkimusten mukaan tyytyväisiä saamaansa palveluun.
Lähde: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran raportti (s. 15)